Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity
Id projektuCZ.1.05/4.1.00/04.0151
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období11/2011 - 3/2015
PoskytovatelRektorát, OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Stavv udržitelnosti
AnotaceCílem stavební investice jsou stavební úpravy (nadstavby a přístavby) části gynekologicko-porodnického pavilonu v areálu bývalé krajské nemocnice v Ostravě - Zábřehu, který byl postaven v roce 1929. Rekonstruovaná část je provozně propojena s vědeckovýzkumným centrem - koordinačním pracovištěm integrovaného zdravotně medicínského výzkumu s širokým zaměřením. Rekonstrukcí bývalého gynekologicko-porodnického pavilonu bude zajištěna zvýšená potřeba výukových prostorpro nově akreditovaný magisterský studijní program Všeobecné lékařství, ale navíc se vytvoří i podmínky pro vybudování koordinačního pracoviště s potřebným potenciálem pro integrovaný zdravotnický výzkum a tím zvýšení možnosti zapojení studentů do výzkumných aktivit fakulty.Nutnost propojení vzdělávacího procesu s vědeckovýzkumnou činností vyžaduje nárůst nejen výukových prostorů obecného charakteru, ale rovněž kvantitativní a kvalitativní rozšíření odborných laboratoří a praktikáren.Projektem se vyřeší řada nezbytných potřeb (pro výuku a výzkum):- potřeba specializované odborné laboratoře ústavu zobrazovacích metod, - potřeba odborných laboratoří a pracoven pro ústav urgentní medicíny a forenzních věd a ústav ošetřovatelství a porodní asistence,- potřeba odborných pracovišť pro fyzioterapii a ergoterapii, - potřeba mikrobiologické laboratoře + laboratoře imunologie, místnosti pro biologické pokusy, - potřeba rozšíření laboratoře fyziologie a laboratoře patofyziologie,- potřeba laboratoře biofyziky, biochemie a chemie, hematologie a biologie,- potřeba mikroskopického sálu pro výuku mikrobiologie, biologie a genetiky,- rozšíření kapacity počítačových učeben a studovny, - pracoviště garantující výuku chirurgických oborů, interních oborů a farmakologie nemají nyní v prostorách fakulty žádné zázemí.