Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku
Id projektuSGS4/FF/2011
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstata navrhovaného projektu spočívá ve snaze rozšířit dosavadní systematické synchronní výzkumy prostředků jazykové komunikace obyvatel Těšínska. Předmětem zkoumání bude v širším slova smyslu analýza jazykových kontaktů realizovaných v různých typech komunikačních situací v rámci Římskokatolické církve a Slezské církve evangelické augsburského vyznání. V pojetí navrhovatelů se nebude jednat o striktně lingvistická bádání, nýbrž budou zohledněny také další společenskovědní disciplíny, zvláště sociologie, historie, etnologie, regionální kulturologie, folkoristika apod. Konkrétní výzkum opírající se především o výsledky dotazníkového šetření se na teoretické a praktické bázi bude ubírat především cestou zkoumání komunikace v mluvené podobě, analýz teritoriálně podmíněných jevů v oficiálním (spisovně zamýšleném) vyjadřování, postojů a identifikace apod. Uvedená problematika bude posuzována z různých hledisek, s využitím deskriptivně-lingvistických, dialektologických, sociolingvistických, kognitivních, pragmalingvistických aj. postupů. S ohledem na zvolenou metodologii tak bude kladen důraz na sociolingvistickou analýzu jazykové kompetence a pragmatickou dimenzi komunikačního procesu v konkrétním prostředí ?duální? komunikace.