Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Strategie rozvíjení čtenářské gramotnosti v čítankách 1. stupně ZŠ
Id projektuSGS10/PdF/2011
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHledání efektivních možností vedoucích ke zkvalitňování čtenářské gramotnosti českých žáků zaměstnává v současnosti jak pedagogickou teorii, tak praxi. Jedním z hlavních úkolů, který si vytyčujeme, je docílení komplexního náhledu na učebnice mateřského jazyka jako na nejužívanější didaktickou pomůcku při výuce češtiny ve vztahu k rozvoji čtenářských kompetencí našich žáků. Hodláme se ubírat skrze závěry stanovené mezinárodním výzkumem čtenářské gramotnosti PIRLS a sledujeme aktuální situaci v české pedagogické praxi. Zaměříme se na výzkum současného stavu výuky čtenářských kompetencí v rámci literární výchovy ve 2. až 5. ročníku ZŠ v Moravskoslezském kraji a klademe si tak za cíl navázat na studentský projekt realizovaný v roce 2010, který sledoval preference užívání jazykových učebnic češtiny. Ty podrobil textové analýze, avšak získané výsledky nevyzněly příliš příznivě. Pro celistvé vnímání učebnicových sad jednotlivých nakladatelství je nepostradatelné analyzovat také čítanky 1. stupně ZŠ a  jejich metodické příručky. Pro možnost uceleného náhledu považujeme za nezbytné prostřednictvím analýzy čítanek jednotlivých nakladatelství klasifikovat zařazovanou práci s textem dle hledisek šetření PIRLS, tj. vymezených úrovní procesů porozumění. Tento výzkumný úhel shledáváme jako nadmíru potřebný a nosný pro další odbornou práci ? a to jak ve vztahu ke vzdělávání budoucích učitelů, tak k doplnění nepominutelných výzkumných rámců pro pedagogickou praxi. Získaná data umožní celistvý pohled na aktuálně nejfrekventovaněji užívané učebnice mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ tak, aby je měli možnost využít stávající i budoucí učitelé v praxi.