Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji
Id projektuRRC/01772/2010
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Období10/2010 - 10/2011
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je výzkum a analýza demo-sociálních procesů na území Moravskoslezského kraje včetně analýzy nových sociálních rizik a navržení vhodných metod sociální práce pro řešení soc. problémů na základě zahraničních zkušeností. Právě nová sociální rizika jsou považována za jeden z rozhodujících činitelů ovlivňující sociální rovnováhu regionů a celých zemí. Projekt se zaměří na některé klíčové sociální skupiny, jež mohou sociální soudržnost ohrožovat, anebo naopak posilovat. Jedná se především o skupiny marginalizované (seniory, nezaměstnané, lidi žijící v chudobě). Vývoj těchto skupin bude sledován v kontextu demografického vývoje celého regionu. Pro podchycení rizikových faktorů ohrožujících sociální vývoj kraje má klíčový význam oblast sociálních služeb. Vzhledem k procesu demografického stárnutí bude zvýšená pozornost věnována doporučením v oblasti sociálních služeb pro seniory při zohlednění vývoje poptávky po těchto službách. Další cílovou kategorií budou nezaměstnaní. Vzhledem k charakteru regionu se pozornost zaměří na proměny trhu práce a změny požadavků na kvalifikaci při ústupu průmyslové výroby a nástupu společnosti služeb. Jak proměny trhu práce, tak také stav systému sociální práce budou zkoumány z hlediska dopadů ekonomické krize. Pozornost bude zaměřena na postup sociálně prostorové segmentace, jejíž rozvoj lze právě v souvislosti s hospodářskou krizí předpokládat. Také v této rovině budou využity zkušenosti a formulována doporučení v koordinaci s německým partnerem. Výstupy budou kvantifikovány s využitím moderních statistických metod a výzkumných sociologických technik. Rovněž budou využity standardní modely a analytické nástroje používané v oblasti demografické, ekonomické a sociální. Tyto výstupy budou určeny pracovníkům na úrovni kraje (především odbor sociálních věcí), obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů a úřadů práce, se kterými bylo zadání projektu průběžně konzultováno.