Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hodnocení environmentální toxicity polutantů a možnosti jejich bioremediace
Id projektuSGS1/PřF/2010
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV důsledku antropogenních činností dochází k prohlubující se kontaminaci životního prostředí xenobiotiky. Tyto znečišťující cizorodé látky se dostávají do jednotlivých složek životního prostředí - ovzduší, voda, půda, kde se kumulují a dlouhodobě negativně ovlivňují organismy. Pro stanovení šíře dopadu kontaminant na živé systémy je proto nezbytné identifikovat a objasnit charakter chemických interakcí (antagonismus, synergismus) ve směsích látek a detekovat, jaké produkty se tvoří během chemických a biodegradačních procesů. Predikci rizik souvisejících s působením xenobiotik na živé organismy umožňují biologické testy toxicity a genotoxicity na vybraných senzitivních organismech. Novými bioremediačními postupy jsou degradace využívající enzymy produkované ligninolytickými houbami. Vzhledem k tomu, že kontaminanty životního prostředí mohou poškozovat DNA, je nezbytné zaměřit pozornost rovněž na efektivitu vazebných vlastností nádorového supresoru p53, který hraje klíčovou úlohu v ochraně organismů před nádorovými onemocněními. Komplexní přístup umožňuje sledovat jakým způsobem organismy na přítomnost kontaminant v prostředí reagují.