Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času
Id projektuGA403/09/0885
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceZa posledních zhruba 20 let došlo v České republice k výrazným proměnám souvisejících mj. také se změnami ve způsobech lidského chování, jež se odrazily ve zcela odlišných postojích a kulturních návycích několika různých generací. Předkládaný projekt využívá interdisciplinární přístup na pomezí vědních disciplín, které se provazují a doplňují. Projekt je v základu založen na sociologických a geografických přístupech uplatňovaných v geografii času, jež je metodicky inspirována teorií difúze inovací. Prostorový aspekt projektu zahrnuje komparaci vybraných modelových území na základě identifikovaných difúzních procesů (v prostředí maloobchodu a specializovaných obchodních řetězců, na něž se váže fenomén trávení volného času). Hlavním cílem projektu je ověřit, zda jednotlivé fáze difúzního inovačního procesu vytvářejí odlišné prostorové modely chování vybraných segmentů populace či nikoliv, tzn. identifikovat, analyzovat a zobecnit tyto modely chování v závislosti na proměnách urbánního prostředí.