Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů
Id projektuIGS 01/2007
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období3/2007 - 12/2007
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
AnotaceCílem výzkumu je zjistit rozsah, povahu a příčiny týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů žijících v ostravských domovech důchodců a to ze strany ošetřovatelského personálu i rodinných příslušníků. Projekt se zaměřuje zejména na zjištění a analýzu zkušeností vybraných pracovníků DD a obyvatel na týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči. Zvláštní pozornost se soustředí na porušování etických aspektů a zjišťování názorů obyvatel domova důchodců a ošetřovatelského personálu na důstojné stáří a důstojnou péči. Provedený výzkum bude kvalitativní. Pojetí výzkumu bude fenomenologické, kdy důraz je kladen na hluboké porozumění každému zkoumanému jevu. Projekt je pilotní studií pro kvantitativní výzkum, který by měl být realizován v roce 2008. Zkoumaný soubor bude vybrán podle metody sněhové koule (snow ball technique). Na základě analýzy nestandardizovaných výpovědí respondentů budou vytvořeny kategorie, které se stanou podkladem pro vystavění designu kvantitativního výzkumu. Dále budou vytvořeny hypotézy a následně pak dotazník a kategorie pro standardizovaný rozhovor. Součástí projektu bude i provedení předvýzkumu kvantitativního výzkumu. Na projektu se budou podílet tři studentky ošetřovatelství z 2. ročníku. Výzkum by měl výrazně přispět k novým teoretickým poznatkům o tomto aktuálním problému a hlubšímu porozumění tohoto jevu v ČR. Výstupem projektu by měly být podklady pro kvantitativní výzkum.