Komplexní program pro postup žen – manažerek

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Název projektu:

  • Komplexní program pro postup žen – manažerek

Registrační číslo:

  • CZ.1.04/3.4.04/88.00047

Prioritní osa:

  • 4.3.

Název oblasti podpory:

  • Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Číslo výzvy:

  • 88

Datum zahájení realizace:

  • 1. 12. 2012

Datum ukončení projektu:

  • 30. 11. 2014

Řešitel projektu za OU:

Hlavní řešitel projektu:

Partner:

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora žen v postupu na vyšší pozice dodáním potřebných kompetencí. Zároveň projekt zavedením dalších opatření podpoří slaďování rodinného a pracovního života. Zaměstnavatelé ve zdravotnictví budou projektem motivováni k zavádění pro-zaměstnaneckých opatření formou kariérových plánů a manažerských databází s cílem usnadnit ženám přístup na vedoucí pozice. Pro posílení vazby na změnu bude vytvořeno příznivé pracovní prostředí pro seberealizaci žen, které dnes obtížně kombinují rodinu a práci. Prostředím pro aplikace a ověření nástrojů pro podporu kariérového postupu žen jsou subjekty, působící v oblasti zdravotnictví a oblasti sociální. Ženy projdou programem Základní znalostní výbava manažerky a budou se moci obracet na osobního profesního poradce. Proškoleni budou také interní poradci pro oblast rovných příležitostí. Projekt bude završen šířením výstupů projektu a osvětou. Aktivity projektu vychází z reálných potřeb zaměstnaných žen a v rámci projektu bude v horizontu 2 let podpořeno a zařazeno do vzdělávacích kurzů 96 osob. Projekt vychází z šetření, z něhož je zřejmé, že nemocnice vykazují setrvalý nedostatek zejména zdravotnických profesí a nízké procento žen ve vyšším a top managementu. Východiskem projektu je obecně nerovné zastoupení vertikální osy v neprospěch žen.

Realizaci projektu bude zajišťovat realizační tým, který zabezpečí jednotlivé klíčové aktivity po celou dobu trvání projektu (24 měsíců). Projekt je plánován na období 12/2012 - 11/2014. Zaměstnanci nemocnic, především ženy s potenciálem postupu na vyšší pozice se budou zúčastňovat jednotlivých vzdělávacích aktivit dle naplánovaného harmonogramu a předem rozkrytých potřeb cílových skupin. V rámci projektu je plánováno osm klíčových aktivit. V rámci aktivit projektu se nepředpokládá mezinárodní spolupráce.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022