Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Český jazyk - Informační a komunikační technologie

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Informační a komunikační technologie

Studijní program v kostce

Vážená bakalářko, vážený bakaláři, k tomu, stát se kvalifikovaným učitelem na 2. stupni ZŠ, je nutné absolvovat toto studium. Naše dvouleté studium Vám poskytne vše potřebné, abyste se orientovali v oblastech informatiky, pedagogiky a didaktiky a byli tak dobře připraveni na Váš první školní den v roli učitele. V průběhu studia se můžete s členy naší katedry spolupodílet na zajímavých výzkumných projektech a při jejich řešení souběžně pracovat na Vaší diplomové práci. Když rádi soutěžíte, máte také možnost přihlásit Vaši diplomovou práci do soutěže zaměřenou na didaktiku informatiky. Jako bonus můžete nejenom zabojovat o hodnotné ceny, ale poznat inspirativní kolegy z jiných univerzit. Po absolvování studia můžete dále pokračovat na doktorské studium a stát se tak plnohodnotným vědeckým pracovníkem v oblasti vědy a výzkumu nebo vykonat rigorózní řízení a stát se doktorem filozofie (PhDr.).

Co od vás očekáváme?

Když jste absolvovali předchozí bakalářské studium (Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání) anebo jiné příbuzné studium a disponujete tak základním balíkem znalostí a dovedností – nejenom z oblasti informačních a komunikačních technologií, ale i z pedagogicko-psychologické oblasti – tak neváhejte a pojďte studovat do navazujícího magisterského studia. Podmínkou pro přijetí je úspěšné splnění přijímacího řízení.

Co se naučíte?

Získáte široké znalosti týkající se informačních a komunikačních technologií z hlediska jejich obecného použití v běžném životě, poznáte systém kutikulárních dokumentů základního školství a víte je správně „uchopit“ zejména ve vztahu k oblasti ICT.

Dokážete vytvářet nejenom dílčí interaktivní výukové objekty, ale i komplexní elektronický studijní materiál.

Dokážete zvolit tu nejefektivnější metodu jak v tradiční výuce, tak v e-learningu za využití konkrétních digitálních prostředků, software a aplikací, která povede k vytýčenému vzdělávacímu cíli.

Co nemůžeme a ani nechceme opomenout je, že Vaše nabyté dovednosti odpovídají standardu ECDL Expert!

Nemáte problém využívat techniky algoritmického a kritického myšlení, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při Vašem dalším vzdělávaní, koordinovat a plánovat vedení vyučovacího procesu a kreativně využívat hardware i software k prezentaci výsledků Vaší práce v odborné i široké veřejnosti.

Kde a jak se uplatníte?

Všechny nabyté znalosti, dovednosti a způsobilosti vedou k tomu, abyste se mohli stát kvalifikovaným učitelem na 2. stupni základných škol a mimo jiné zastávat i tzv. specializované pozice – předseda předmětové komise, koordinátor projektových aktivit, ... Pozor, po ukončení navazujícího magisterského studijního programu, máte možnost dále studovat tříletý doktorský studijní program (Ph.D.) nebo vykonat rigorózní zkoušku (PhDr.).

Konkrétní pracovní pozice

Mimo pracovní pozice, které může vykonávat absolvent našeho bakalářského studia, se absolvent navazujícího studia uplatní v těchto profesích:

  • Kvalifikovaný učitel na 2. stupni ZŠ v oblasti informačních a komunikačních technologií
  • Odborný lektor v mimoškolských institucích zaměřených na práci s ICT
  • Odborný pracovník ve vědeckovýzkumných organizacích.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Pokud jste pracovně vytíženi, případně existují nějaké další důvody, které Vám neumožňují studovat v prezenční formě, můžete si zvolit kombinovanou formu studia. Výuka je převážně realizovaná blokově – dvouhodinové, trojhodinové nebo šestihodinové bloky, zpravidla v pátek v odpoledních hodinách (14:10 – 16:25, případně 14:10 – 19:05).Pro distanční část studia Vám budou poskytnuty studijní opory – skripta, soubor přednášek, části programů, vzorové aplikace apod. Pro každý předmět máme vytvořený e-kurz v systému Moodle, kde najdete kromě studijního materiálů i různé interaktivní cvičeni a aktivity nebo testy ověřující Vaše nabyté znalosti. Systém Moodle můžete také využít pro komunikaci mezi Vašimi spolužáky nebo pro kontaktování vyučujícího.

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.