Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv člověka na krajinu a krajiny na člověka II
Id projektuSGS03/PřF/2023
Hlavní řešitelRNDr. et Mgr. Matěj Horáček, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceČlověk formuje krajinu odjakživa. Od neolitické revoluce intenzita postupně rostla. Od revoluce průmyslové však získala zcela nový rozměr. Různé typy krajiny a její zdroje jsou pro člověka různě atraktivní. Atraktivnější krajiny se vždy potýkají s větším vlivem. Tento projekt je multidisciplinárně zaměřen na poznání dílčích interakcí člověka a krajiny. Konkrétně budou řešeny problémy: (i) výzkum štěrkových lavic, soutokových zón a dnové morfologie (ii) degradace habitatů pstruha obecného, (iii) hydrologický režim řek v kontextu geologie povodí, (iv) ekosystémové služby vodního toku a senescentních stromů, (v) zrychlený odtok vody po utužených površích lesních cest. Ke splnění hlavního i dílčích cílů bude využito metod geomorfologického mapování, sedimentární analýzy, sonarového skenování dna, odchytu ryb, měření srážek a odtoku, hodnocení ekosystémových služeb a dotazníkové šetření. Výsledkem budou dílčí vědecké podklady o fungování krajiny ale i nazírání člověka na funkce krajiny. Oba tyto výsledky jsou pak cenné pro správce krajiny.