Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Trans- (teorie), inter- (teorie), meta- (teorie) jako aktuální podněty literární vědy
Id projektuSGS05/FF/2023
Hlavní řešitelVasilios CHALEPLIS
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt se zaměřuje na aktuální, často mezioborové přístupy v současné literární vědě. Máme tím na mysli takové metodologické koncepty, které buď konkrétně pracují, nebo úzce souvisejí s předponami multi-, inter-, trans-, meta- a které užíváme pro vymezení nových přístupů v literární vědě, jež v sobě kombinují nové poznatky z vícero vědeckých oborů, či přístupů zavedených, u nichž dochází k přehodnocení s ohledem na současný společensko-vědní/literární diskurz. Tento šířeji pojatý badatelský záměr reflektuje pestrost témat jednotlivých členů řešitelského týmu a umožňuje jim kontinuálně vycházet ze své dosavadní odborné práce, a přitom se aktivně podílet na týmovém výzkumu tohoto projektu. V rámci zkoumání (analýzy, intepretace, kontextualizace) literárních děl nás budou zajímat různé aspekty (sémantické, typologické, intertextové či ideologické) a přesahy do disciplín jako filozofie, sociologie, genderová a queer studia, přepokládáme také komparativní a transkulturní přístupy s důrazem mj. na literárně-historické kontexty. Mezi zkoumaná témata patří např. metamodernismus jakožto nové kulturní paradigma, jehož myšlení a estetika se projevuje např. kombinací postmoderních i moderních strategií a vzorců v soudobých uměleckých útvarech; dále znaky "středoevropanství" v literatuře navazující na koncepci středoevropského literárního prostoru, tematizace stavu "odcizení" ve vztahu k identitě a vnitřnímu i vnějšímu exilu a ve vztahu mezi "cizím-vlastním" či genderové aspekty (s důrazem na feminisitickou, queer teorii) s ohledem na literárně-kritickou reflexi, čtenářskou recepci literárního díla a na proměny identity literárního subjektu a jazyka.