Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sémantické posuny ve francouzské terminologii
Id projektuSGS04FF/2023
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTeorie terminologie zaznamenala od svého vzniku značný rozvoj a původní wüsterovské teoretické přístupy formulované v rámci všeobecné teorie terminologie ve 30. letech 20. století se výrazným způsobem proměnily. Současná teorie terminologie si již velmi dobře uvědomuje, že termín nelze chápat jako izolovanou, monosémickou jednotku nezávislou na kontextu, nepodléhající synonymii ani polysémii, ale je třeba jej vidět v širších souvislostech, vnímat v plné šíři jeho variabilitu, jeho pronikání do současné neodborné komunikace a s tím související sémantické změny, k nimž dochází nejen při samotném tvoření termínů ale také při jejich použití v různých typech diskurzu. Předkládaný projekt uvedené změny reflektuje a v jeho rámci budou zkoumány vývojové procesy jako např. terminologizace a determinologizace, které jsou vždy spojeny se sémantickými změnami (specializace nebo generalizace významu). Tyto pojmy jsou dostatečně známé v české teorii terminologie, nicméně ve francouzském odborném kontextu se využívají jen okrajově. Cílem projektu je analyzovat na příkladech terminologie konkrétních zvolených oborů (zejména z oblasti přírodních věd) zdroje tvoření termínů ve francouzštině (např. metafory, výpůjčky), včetně souvisejících sémantických posunů, dále způsoby využití termínů v neodborném kontextu, zejména v současných francouzských publicistických textech. K tomuto účelu budou využity korpusové nástroje dostupné pro francouzštinu. Na základě výsledků těchto analýz se navrhovatelé projektu pokusí také popsat, které typy termínů jsou zmíněnými sémantickými změnami ovlivňovány nejvíce a z jakých důvodů.