Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Středověké písemné prameny a možnosti jejich výzkumu a interpretace II
Id projektuSGS07/FF/2023
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt "Středověké písemné prameny a možnosti jejich výzkumu a interpretace II" navazuje na předchozí stejnojmenný projekt, který byl jednoletý (2022). Volně navazuje také na předchozí projektové záměry řešené v rámci Centra Vivarium, které byly věnovány poznání různých aspektů středověké společnosti, kultury a pramenů. Hlavním přínosem a cílem navrhovaného projektu je, podobně jako v předchozích letech, intenzivní zapojení studentů doktorského a magisterského studia do studia středověkých písemných pramenů se zaměřením na možnosti jejich interdisciplinárního výzkumu, jejich analýzy a interpretace. Projekt se zaměří na písemné prameny domácí i zahraniční provenience a jednotlivé písemnosti budou členy řešitelského týmu zkoumány s ohledem na různá metodologická a interpretační východiska. Studenti se danou problematikou budou zabývat z pohledu témat svých graduačních prací a projekt by studenty měl vést k rozvoji jejich vlastní odborné práce a k samostatné publikační činnosti v odborných časopisech či monografiích jako nezbytnému a žádoucímu prvku vědecké práce. Součástí činnosti v rámci projektu budou i aktivní vystoupení na kolokviu, které bude uspořádáno v rámci projektu, případně účast i na jiných konferencích. V rámci projektu se uskuteční i malé workshopy, které povedou členové týmu z řad zapojených akademiků. Cílem projektu je tedy rozšíření odborné kompetence studentů, zejména schopnost samostatného, původního výzkumu a práce s písemnými prameny. Hlavními výstupy projektu budou vypracované monografie a odborné studie všech členů řešitelského týmu, které budou publikovány v recenzovaných odborných periodikách (část bude publikována v zahraničí).