Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Význam multimodálního CT vyšetření v diagnostice stroke mimics
Id projektuNU23-04-00336
Hlavní řešitelprof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Období5/2023 - 12/2026
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
AnotaceStroke mimics (SM) zahrnují širokou škálu poruch, které se projevují podobnými příznaky jako prokázaná cerebrovaskulární příhoda, ačkoliv se o pravou cévní mozkovou příhodu (CMP) nejedná. Vyloučení diagnózy ischemické CMP a včasné rozpoznání SM je důležité pro snížení počtu neindikovaného podání intravenózní trombolýzy (IVT), která je léčebnou volbou u pacientů s CMP. K diferenciální diagnostice SM je potřebná přednemocniční a nemocniční stratifikace. Aktuální doporučení přednemocniční diagnostiky SM je založené na rozpoznání CMP a SM již v záchranářském voze pomocí instruktážní iktové karty. Stanovení suspektní CMP bývá dále diskutováno s lékařem iktového centra a na základě této telefonické konzultace je pacient transportován do nejbližšího primárního nebo komplexního iktového centra. Následné vyšetření specialistou pro CMP v nemocničním prostředí je ve spojení s laboratorním nálezem důležité v rámci diferenciální diagnostiky akutně vzniklého neurologického deficitu. Zlatým standardem v neuroradiodiagnostice v případě podezření na cévní mozkovou příhodu nadále zůstává nativní CT mozku a CT angiografie sloužící k detekci okluze velké intrakraniální tepny. V diagnostice SM může hrát významnou roli CT perfuze, která ovšem není v současné době běžnou součástí diagnostického postupu CMP. Normální hodnoty Tmax při CT perfuzi anebo abnormální hodnoty, které svou lokalizací neodpovídají klinickému obrazu, mohou svědčit pro stroke mimics. Navrhovaný projekt je multicentrický prospektivní observační klinický výzkum zaměřený na zpřesnění diagnostiky v přednemocniční i nemocniční péči s cílem přesněji identifikovat SM se snahou minimalizovat riziko podání neadekvátní léčby a případného rozvoje následných závažných nežádoucích účinků (NÚ) u pacientů. Součástí projektu je analýza farmakoekonomických parametrů, srovnání ušetřených nákladů v případě nepodání neadekvátní léčby a srovnání počtu NÚ souvisejících s podáním neadekvátní léčby u pacientů diagnostikovaných se SM.