Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza vybraných buněčných signálních drah zodpovídajících za patogenezi a lékovou rezistenci u hematologických malignit
Id projektuSGS12/PřF/2022
Hlavní řešitelMgr. Renáta Šnaurová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKrevní nádorová onemocnění, především mnohočetný myelom, patří i přes pokrok v léčbě stále mezi nevyléčitelná onemocnění. Projekt bude zaměřen na studium vlastností nádoru, které přispívají k maligní transformaci buněk a k jejich toleranci imunitním systémem člověka. Přes neustálý vědecký pokrok je mnoho interakcí mezi nádorovými buňkami a dalšími buněčnými typy dosud nepochopeno a stejně tak není objasněno mnoho mechanismů lékové rezistence. V tomto návrhu se zaměříme především na obecné principy regulace signalizace mezi nádorovou buňkou a imunitou (T-lymfocyty), dále se budeme věnovat prozkoumání vlivu potenciálního nádorového markeru nestinu, jehož exprese koreluje s agresivitou onemocnění, ale jeho konkrétní role při maligním procesu mnohočetného myelomu není dosud známa. Naším posledním cílem bude objasnit změny v genovém expresním profilu u buněk, které jsou rezistentní na léčbu imunoterapeutikem daratumumabem. Projekt staví na dosavadním výzkumu skupiny "Blood Cancer Research Group" Ostravské univerzity. Hlavním výstupem projektu budou vědecké publikace a poznatky získané v rámci projektu v budoucnu pomohou aplikovat vhodnou protinádorovou terapii.