Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv člověka na krajinu a krajiny na člověka
Id projektuSGS04/PřF/2022
Hlavní řešitelRNDr. et Mgr. Matěj Horáček, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKrajina je prostorem, ve kterém člověk žije a naplňuje širokou škálu svých potřeb. Krajina se skládá z parciálních krajinných sfér ? litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra. Na každou z těchto sfér člověk působí specifickým způsobem. Zároveň každá z těchto sfér ovlivňuje lidské bytí. Projekt je zaměřen na řešení dílčích interakcí člověka a krajiny. Konkrétně budou řešeny problémy: (i) výzkum štěrkových lavic a soutokových zón, (ii) vliv managementového zásahu na zoocenózy a zoocenózy ve vegetačních stupních, (iii) antropogenní akcelerace svahových pochodů, (iv) ekosystémové služby vodního toku, (v) hydrologické režimy řek v kontextu globální změny a specifik flyšových Karpat. Ke splnění hlavního i dílčích cílů bude využito metod geomorfologického mapování, sedimentární analýzy, dendrochronologie, environmentální modelování, hodnocení ekosystémových služeb, studium archivních materiálů, entomologický sběr. Výsledkem bude rozšíření vědecké báze o fungování jednotlivých procesů a jejich vzájemné interakce, což poskytne podklad pro zodpovědnější správu krajiny.