Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Užívání výukových zdrojů ze strany vysokoškolských pedagogů a studentů
Id projektuSGS16/PdF/2022
Hlavní řešitelMgr. Bc. Tereza VAŠUTOVÁ, DiS.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZpůsoby užívání studijních zdrojů se pozvolna stávají hojně diskutovaným fenoménem nejen v oblasti vysokoškolské pedagogiky. Vzhledem k vědeckému pokroku a popularitě stále se zdokonalujících digitálních technologií si nelze nevšimnout pozvolné proměny charakteru nejen formátu, ale i způsobu práce se studijními zdroji, jak ze strany pedagogů, tak ze strany studentů. Práce se studijními zdroji reagují na koncept měnící se tradiční podoby vzdělávání. Pojem způsoby užívání v sobě zahrnuje způsob získávání zdrojů, časové hledisko i způsoby práce se zdroji. Terminologie pojmu styly a způsoby užívání studijních zdrojů není prozatím zcela ustálená. Někteří autoři se přiklánějí ke stylům užívání (Sikorová, Červenková, 2019), jiní zase využívají označení studijní zvyklosti (Berry a kol, 2011) nebo dle Lei a Jonese (2011) strategie používání výukových zdrojů. Berry a kol (2011) se pokusili existující terminologii blíže vysvětlit. Zatímco způsoby užívání zdrojů v sobě zahrnují časové hledisko práce se zdroji, způsoby získávání či způsoby práce se zdroji při učení. V našem projektu ?styly užívání? zahrnují preference výukových zdrojů a účel využívání výukových zdrojů ze strany vysokoškolských učitelů i ze strany studentů. Zároveň budeme pracovat s konstrukty ?přístupy studentů k učení? a ?učitelské přesvědčení?. Fishben a Ajzen (1975) považují přesvědčení za důležité téma, které se promítá do každé oblasti lidského života související s učením a chováním člověka. Li (2012) a Pajares (1992) zastávají názor, že přesvědčení učitelů ve vztahu ke své práci předurčuje chování pedagoga ke studentům. Autoři považují přesvědčení za důležitější faktor než znalosti o tvorbě příprav na vyučovací hodiny. Podrobněji zpracovaná verze anotace je s ohledem na počet znaků uvedena v záložce dokumenty, pod názvem; ,,Projekt SGS".