Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Charakteristiky výukových zdrojů jako potenciálně implementovaného kurikula v kontextu učebních strategií studentů terciárního vzdělávání a možností podpory jejich kritického myšlení
Id projektuSGS06/PdF/2022
Hlavní řešitelMgr. Jarmila Kojdecká
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProblematika učení se z textu a užívaných učebních strategií při práci s edukačními zdroji je v pedagogickém výzkumu poměrně dobře rozpracována. Co však zásadně absentuje, jsou výzkumy, které by se soustředily na učební techniky studentů terciárního vzdělávání při studiu odborných textů. Přidanou hodnotou našeho záměru je zacílení na pedagogické texty, které jsou určeny jako základní literatura předmětů bc. studijních programů se zaměřením na vzdělávání a pedagogicky orientovaných předmětů VOŠ). Ve výzkumném projektu si klademe otázku Jaké charakteristiky vykazují výukové texty určené studentům terciárního stupně vzdělávání v pedagogických předmětech a jaký potenciál poskytují pro podporu studentova kritického myšlení? Cílem výzkumu bude s oporou didaktické analýzy základních výukových zdrojů (vysokoškolských učebnic a skript v pedagogicky zaměřených předmětech) zjistit, které strukturní komponenty vizuální a textové povahy užívané zdroje zahrnují, a predikovat, zda tyto zdroje představují konstruktivistický potenciál, tzn. směřují k podpoře kritického myšlení studentů. Prvním krokem bude sestavení přehledného katalogu užívaných výukových zdrojů ve sledovaných edukačních prostředích terciární sféry (dle mezinárodního klasifikačního stupně ISCED-6) v předmětech bc. programů zaměřených na vzdělávání a pedagogicky orientovaných předmětů VOŠ. Následovat bude didaktická a obsahová analýza jednotlivých výukových zdrojů zaměřená na strukturní komponenty textů. Ačkoliv budeme znát charakteristiky učebních textů, v dalším bádání je pro nás důležité zjistit, jak dané komponenty studenti využívají a jak s nimi reálně pracují. Proto druhým cílem výzkumu bude navrhnout osnovu hloubkového polostrukturovaného rozhovoru pro studenty bakalářského stupně PdF a ve stejné věkové kategorii pro studenty VOŠ mapující jejich učební strategie při práci s pedagogickým odborným textem. Výstupem výzkumu tak bude kromě analýzy zdrojů také návrh rozhovoru a jeho pilotáž na vzorku 10 respondentů.