Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sociální práce v azylových domech pro matky s dětmi, s matkami, které měly/mají zkušenost s užíváním návykové látky
Id projektuSGS05PFSS/22
Hlavní řešitelMgr. Alžběta PLUHÁČEK STROMŠÍKOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceVýzkumný projekt se zaměřuje na žitou zkušenost matek, které mají zároveň zkušenost s užíváním návykových látek, se sociální prací v azylových domech pro matky s dětmi. Vycházíme ze zjištění, že situace žen-matek, které mají potíže s užíváním návykových látek je často ztížená nepřítomností partnera jako druhé pečující osoby, která se může podílet na péči o dítě i o domácnost. Je tomu tak zejména proto, že ženy často užívají návykové látky společně s partnerem (Stocco et al., 2000). Pokud otec dítěte či partner ženy není připravený na otcovskou roli, nechce přizpůsobit svůj život potřebám narozeného či budoucího dítěte, případně je v souvislosti s užíváním drog a s ní se pojící kriminální činností ve výkonu trestu odnětí svobody nebo v léčbě, zůstává žena na výchovu a péči o dítě a náklady s tím spojené sama. Matky samoživitelky jsou pak častěji ohroženy chudobou a nezaměstnaností, neboť jsou jednou z nejohroženějších skupin na trhu práce (Hasmanová, Marhánková, 2011). Matky se zkušeností s užíváním NL, často využívají možností institucionálního bydlení (zejména azylových domů pro matky s dětmi) (Frišaufová, 2006). Mohlo by tedy být přirozené, že téma užívání návykových látek se v rámci dojednávání individuálního plánu otevře a bude reflektováno, zda je práce na tomto tématu relevantní. V prostředí azylových domů v ČR je však aktuálně přiznání potíží s návykovými látkami důvodem jak pro nepřijetí k bydlení, tak pro ukončení spolupráce a vyloučení z bydlení (Ipsos, 2020). Proto chceme v našem výzkumu prostřednictvím narativních rozhovorů zjistit, jaká je zkušenost žen-matek, které mají zároveň zkušenost s užíváním návykových látek, se sociální prací v azylových domech pro matky s dětmi. Výsledky výzkumu přinesou deskripci současného stavu. Tato zjištění pak mohou otevřít prostor pro reflexi sociální práce v azylových domech pro matky s dětmi v České republice a inspirovat zainteresované profesionály k zhodnocení dosavadních přístupů a možným inovacím.