Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv metabolomu aterosklerotického plátu v karotidě na jeho embolizační potenciál
Id projektuNU22-04-00389
Hlavní řešitelprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Období5/2022 - 12/2025
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
AnotaceAteroskleróza velkých cév je nejčastější příčinou ischemické cévní mozkové příhody a celosvětově nejčastější příčinou úmrtí a invalidity. Diagnóza karotických aterosklerotických plátů se posunula od čisté kvantifikace stenózy k podrobnější charakterizaci plaků včetně složení plátů a mikroembolizačního potenciálu, což umožňuje přesnější stratifikaci rizika iktu a péče o pacienty. Vývoj omických technologií umožnil metabolomický a lipidomický screening aterosklerotických plaků. Nedávno publikované studie odhalily narušení glutathionových a purinových drah ovlivňujících redoxní homeostázu v aterosklerotických lézích, navíc byly pozorovány zvýšené hladiny lysofosfolipidů, sfingomyelinů a ceramidů. Transkraniální doppler (TCD) je schopen detekovat mikroembolický materiál (plynný i pevný) v intrakraniálních tepnách neinvazivně. Ačkoli jsou tyto mikroemboly klinicky němé, mohou být klinicky důležité, protože indikují zvýšené riziko cévní mozkové příhody nebo kognitivního poklesu. Předpokládáme, že: 1 / metabolom plátu a / nebo plazmy (včetně lipidomu) se významně liší mezi symptomatickými a asymptomatickými karotickými pláty způsobujícími stenózu nad 50%; 2 / metabolom plátu (včetně lipidomu) významně koreluje s detekovanými mikroembolickými signály pomocí transkraniálního Dopplera před karotickou endarterektomií. 3 / metabolom (včetně lipidomu) tromboembolů se u pacientů s kardioembolickou a aterosklerotickou aterosklerózou cévní mozkové příhody liší, zatímco metabolom tromboembolu u pacientů se symptomatickou stenózou karotidy bude korelovat s metabolomem (včetně lipidomu) příslušného nestabilního karotického plátu. Byly získány předběžné údaje a provedeny výpočty velikosti vzorku.