Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Umění za hranicemi/Sztuka ponad granicami
Id projektuCZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002842
Hlavní řešiteldr Jan Drozd
Období9/2021 - 9/2022
PoskytovatelFakulta umění, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je vytvořit interak??vní městský výstavní prostor OpenAirExpo se zapojením umělců a obyvatel. Umění se stane přístupnějším a ?krotké? půjde nad rámec galerijního prostoru, umožní individuální rozjímání o díle v městském a virtuálním prostoru (bude vytvořen webový průvodce galerií). Výsledkem projektu je přinést nové digitální technologie všem cílovým skupinám. Celem projektu jest stworzenie interaktywnej miejskiej przestrzeni wystawienniczej OpenAirExpo angażującej artystów i mieszkańców. Sztuka stanie się przystępniejsza ?oswojona? wyjdzie poza przestrzenie galerii, pozwoli na indywidualną kontemplację dzieła, w przestrzeni miejskiej i wirtualnej (powstanie strona-przewodnik po galerii). Efektem projektu jest przybliżenie wszystkim grupom docelowym nowych technologii cyfrowych . Stworzenie nowych przestrzeni wystawienniczych pozwoli na bezpieczne obcowanie ze sztuką z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zaangażowanie i edukację społeczności lokalnej poprzez udostępnienie okien/witryn i interakcję z dziełem za pomocą aplikacji AR.Przestrzenie wystawiennicze będą zintegrowane ze strategicznym planem turystycznym miasta.