Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj kreativity a podnikavosti učitele hudební výchovy
Id projektuSGS04/PdF/2019-20
Hlavní řešitelNataliia Kysil
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceInspirací pro formulaci výzkumného záměru SGS projektu byla analýza aktuálních problémů učitelských profesí charakteristických mimo jiné nízkou atraktivitou pro mladou generaci. Zaměření projektu na cílený rozvoj tvořivosti a podnikavosti učitelů hudební výchovy vytváří potenciální předpoklady pro provedení změn ve studijních programech, resp. v jejich obohacení o kurzy nebo moduly zaměřené na rozvoj uvedených kompetencí. Východiskem pro jejich zavedení je výběr aktuálně vhodných diagnostických nástrojů pro měření tvořivosti i podnikavosti ve věkové kategorii VŠ studentů, jejich využití pro testování vybraných skupin studentů výše uvedeného oboru. Na jejich základě může být stanovena konkrétní vzdělávací potřeba jako východisko pro tvorbu kurzů tvořivosti a kurzů podnikavosti pro obory vzdělávání zaměřené na hudební výchovu. Výzkumný projekt je zaměřen na ověření přínosu uvedených kurzů pro formování uvedených kompetencí a v konečném důsledku pro formulaci závěru směrem ke změně skladby povinných, resp. volitelných předmětů uvedené specializace (dle nové akreditace) i v pojetí výuky aktivní, inspirující a formující smysl pro hudební krásno i podněcující k tvůrčí aktivitě. Obě kompetence mohou učiteli napomoci k realizaci různých mimovýukových hudebních akcí, které mohou přerůst až do úrovně uměleckého, kreativního podnikání. Ke zkoumání tvořivosti a podnikavosti studentů učitelství HV bude využito více výzkumných metod. Budou analyzovány sylaby studijních předmětů z hlediska jejich zaměření na tyto kompetence i z hlediska volby výukových i hodnotících metod. Ve vymezeném časovém rámci studia budou sledovány u studentů změny v rozvoji obou kompetencí se záměrem zjistit, zda je lze formovat efektivněji a do vyšší úrovně zavedením specializovaných vzdělávacích kurzů v rámci nebo mimo rámec studia. Metodami pro měření tvořivých schopností bude Urbanův figurální test tvořivosti. Pro diagnostiku rozvoje podnikavosti bude využito testu ASTEE pro tuto věkovou kohortu.