Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Taxonomie a diverzita epifytických mechorostů a hub na území Číny.
Id projektuSGS13/PřF/2018
Hlavní řešitelMgr. Lucie Fialová
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt řeší multidisciplinární problematiku z oblasti taxonomie, ekologie a genetiky. Konkrétně budou studovány změny druhové diverzity epifytických mechů v závislosti na klimatických podmínkách prostředí a nadmořské výšce; a problematika genetické variabilty vybraných druhů. Přítomnost mykologa v řešitelském týmu doplní výzkum také o studium taxonomie r. Fomes na území Číny. Zde se bude opět jednat o kombinaci klasické a molekulární taxonomie. Dosavadní studium rodu Orthotrichum na území Číny, které intenzivně probíhá již od roku 2015, přineslo řadu nových poznatků: a) bylo nalezeno 7 nových druhů mechů r. Orthotrichum pro území Číny a 14 nových druhů pro jednotlivé provincie; b) distribuční modelování ukázalo nejvhodnější oblasti pro výskyt studovaných druhů; c) distribučních modely stanovily také limitující environmentální proměnné pro výskyt studovaných druhů. Získané výsledky prozatím naznačují, že Čína má jako studované území velký potenciál z hlediska taxonomického i ekologického. V rámci projektu je plánován terénní výjezd do provincie Heilongjiang (SV Číny), z níž je udáváno pouze 5 (z celkových 45 druhů) rodu Orthotrichum s.l. Klimaticky to je jedno z nejchladnějších míst na východě Číny, protože počasí zde ovlivňuje sibiřské klima. Tato významná klimatická odlišnost může indikovat nalezení zajímavých druhů mechorostů, včetně nových druhů pro vědu. Mezi mechorosty jsou díky novým metodám studia genetické variability popisovány stále častěji také kryptické druhy. Pro určení hranice druhů se používají zejména kombinované metody morfologických a molekulárních analýz založených na sekvenování DNA. Pro objasnění variability druhů bude využito kombinace morfologických a molekulárních analýz. Vyselektované morfotypy budou podrobeny molekulární analýze. Předpokládá se, že budou amplifikovány tři až čtyři genové oblasti, dvě z jaderného genomu a dvě z genomu plastidu (ITS, ITS2, trnG a trnL-trnF).