Projekty a granty



Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Politika a poetika toponymie, identity a místa ve vícejazyčných oblastech. Srovnávací studie rakouských Korutan a českého Těšínska
Id projektu16-34841L
Hlavní řešitelPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavukončený
Anotace Současná kulturní geografie a kulturní antropologie považuje zeměpisná jména za důležité zprostředkovatele mezi lidmi a prostorem a také za klíčový faktor v utváření vztahu mezi jmény, místy a identitou. To vede k politickému a společenskému významu zeměpisných jmen. Na základě těchto předpokladů se budeme v rámci navrženého projektu zabývat rolí toponym v utváření vztahu mezi prostorem a člověkem ve dvou vícejazyčných oblastech ? na Těšínsku v ČR a v jižních Korutanech v Rakousku. Oba regiony charakterizuje historická sociální stratifikace odlišující dominantní etnikum (české v případě Těšínska a německy-hovořící v případě Korutan) od menšinového etnika (polského v případě Těšínska a slovinského v případě Korutan). V obou případech se toponyma stala předmětem politického sváru v souvislosti se zaváděním dvojjazyčných nápisů. Ačkoliv byla toponymie v Korutanech podrobena rozsáhlé jazykovědné analýze, chybí kulturně-geografické studie, které by poskytly vhled do role toponym ve vztahu k prostoru a identitě, utváření citových vazeb k místu a ambivalentního přístupu k přítomnosti menšinových toponym ve veřejném prostoru. V tomto kontextu projekt odpoví na následující otázky: (1) Co znamenají toponyma pro identitu lidských společenství obecně a pro jazykové menšiny konkrétně? Jaký je vztah mezi jazykem, místem a identitou a jak se skrze toponyma zabydlujeme ve světě? (2) Jaké toponymické strategie používají různí aktéři k ustanovení, udržování a nabourání hranic etnické/národní identity a jaké společenské síly strukturují současnou toponymickou krajinu a toponymickou praxi? (3) Jak se utváří, performuje, interpretuje a zpochybňuje multilingvní/multietnický city-text a jazyková krajina? (4) Když hovoříme o právech menšin a ochraně kultury, jakou roli v této diskuzi hrají toponyma? Proč, jak, kým a pro koho by měla být toponyma chráněna? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat pomocí kombinace výzkumných metod ? analýzou toponym na historických a so

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.