Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (26)
Specializační studium (1)
Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky (6)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (26)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (14)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (18)
Krátkodobé programy a kurzy (20)
Přípravné kurzy pro přijímací řízení - krátkodobé (1)
Kurzy pro přijaté studenty (4)
Moduly (4)
Vzdělávání zdravotnických pracovníků (31)
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - specializační studium (6)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
fakult FSS  |   FU  |   FF  |   LF  |   PdF  |  PřF
 

Krátkodobé programy a kurzy

 • Čeština pro cizince (skupinová výuka) / Czech for Foreigners (Group Teaching)
  Studenti jsou zařazeni dle své znalostní úrovně českého jazyka do studijní skupiny se zahraničními studenty, přijíždějícími v rámci programu Erasmus. Kurz je přizpůsobován požadavkům účastníků. Výuka v základních úrovních (KCJ/CECI1, KCJ/CECI2) je zaměřena na zvládnutí praktické každodenní komunikace a porozumění jednoduchým textům. V kurzu pro pokročilé studenty (KCJ/CECIT) se výuka soustředí na porozumění náročnějším textům, komplikovanější gramatiku a rozšiřování slovní zásoby.
   
 • Čeština pro rusky mluvící cizince (dlouhodobé prezenční kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé)
  Kurz je organizován katedrou slavistiky FF OU v Ostravě. Je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách, především na Ostravské univerzitě, podle potřeb frekventantů kurzu bude přihlíženo také k požadavkům přijímacího řízení na jiných veřejných vysokých školách v ČR. Výuka je cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků češtiny, komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR). Podle zkušeností s výukou v akademickém roce 2015/2016 jsou frekventanti kurzu schopni po jeho ukončení ovládat češtinu minimálně na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR), což je základní požadavek pro studium na většině českých VŠ.
   
 • Doškolovací kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
  Kurz je určen pro držitele licence „Instruktor školního lyžování“, kteří si potřebují prodloužit její platnost.
   
 • Doškolovací kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
  Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou již držiteli licence „Instruktor snowboardingu“ (příp. „Instruktor školního snowboardingu“) a mají zájem o prodloužení její platnosti.
   
 • Jak urychlit psaní v němčině?
  Program si klade za cíl zprostředkovat účastníkům dovednost ovládat klávesnici s nastavením na německý jazyk deseti prsty tak, aby mohli na PC snadněji a rychleji tvořit své seminární a závěrečné práce. Od cvičení psaní jednotlivými prsty se bude postupovat k vytváření krátkých textů (diktováním), přičemž bude při psaní zapojeno všech deset prstů. Cvičení budou probíhat v programu, který je k dispozici online a poskytuje zpětnou vazbu k množství úhozů za minutu a správnosti napsaného textu.
   
 • Kurz základního školního lyžování - mimo pedagogické pracovníky
  Kurz je určen pro lyžařskou veřejnost, která chce získat licenci (nebo prodloužit) INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ a chce se také seznámit se současnými trendy v lyžování a jeho výuce.
   
 • Kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
  Kurz je uručen pro zájemce o získání licence „Instruktor školního lyžování“ z řad učitelů a pedagogických pracovníků, kteří nemají aprobaci tělesná výchova.
   
 • Kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
  Kurz je určen pedagogickým pracovníkům se zájmem o získání licence Instruktor školního snowboardingu.
   
 • Odborné semináře
  Dle tématu semináře bude obsah jednotlivých seminářů průběžně aktualizován a bude dostupný v pozvánce na konkrétní akci.
   
 • Poznávání výtvarného umění prostřednictvím aktivních výtvarných činností I.
  1. zkoumání plošných forem; 16 hodin - monochromie, monotypie, experimentální malba - froasáž, koláž, frotáž, fumage 2. zkoumání objektové tvorby; 12 hodin - objekt nalezený, komponovaný; asambláž - akumulace, komprese, redefinice, objekty "pasti" 3. zkoumání projevů land artu; 6 hodin - události v krajině, objektová tvorba, instalace 4. zkoumání akčního umění; 6 hodin - happening, performance, event - body art U.
   
 • Poznávání výtvarného umění prostřednictvím aktivních výtvarných činností II.
  1. zkoumání improvizačních technik; 8 hodin - lyrická abstrakce, art autre, art brut - art informel, tašismus, automatismus 2. zkoumání geometrických tendencí; 8 hodin - geometrická abstrakce - minimalismus v malířství, sochařství, desingu, architektuře a hudbě 3. zkoumání písma a textu v obraze; 4 hodin - kubismus, lettrismus; vizuální poezie 4. zkoumání konceptuálních tendencí ; 8 hodin - principy konceptuální tvorby, média konceptualismu - 64 5. zkoumání umění ve veřejném prostoru; 4 hodiny - street art; graffiti, guerilla knitting, guerilla art, guerilla gardening 6. zkoumání nových medií; 4 hodiny - současná fotografie; mobilní telefon 7. zkoumání tvorby projevů vybraných současných umělců; 4 hodiny - autoři budou vybráni společně s frekventanty kurzu.
   
 • Pracovník v neziskovém sektoru
  Program celoživotního vzdělávání připravuje kvalitní, nezávisle a tvůrčím způsobem myslící profesionály a poradce pro práci v občanském, soukromém a veřejném sektoru a kontinuální profesionální vzdělávání pracovníků nevládních neziskových organizací.
   
 • Praktická zkouška z českého jazyka
  Praktická zkouška z českého jazyka opravňuje držitele osvědčení k výuce na českých školách a k působení v předškolních nebo mimoškolních pedagogických zařízeních, oprávnění se však netýká výuky předmětu český jazyk a literatura, neboť praktická zkouška z českého jazyka nenahrazuje státní zkoušku na závěr vysokoškolského studia českého jazyka a literatury.
   
 • Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
  Po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – kód dle NSK 69-017-M. Na kurz navazuje ověření kompetencí a dovedností u autorizované osoby: Mateřská škola Ostrava - Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace.
   
 • Sociologie ve společenské praxi
  Program celoživotního vzdělávání poskytuje posluchačům přehled o tom, jak fungují jednotlivé složky společnosti, jakým způsobem se dá provádět sociologický výzkum či proč se vyskytují patologické jevy a její případná prevence.
   
 • Studium pro poskytovatele dětské skupiny a pečující osoby
  Kurz připravuje zájemce k provozování a péči o děti v dětské skupině za účelem poskytování služby péče o dítě v „dětské skupině“. Cílem je seznámit studující v oblasti organizace dětské skupiny, v oblasti finančních nákladů spojených s provozem. Studujícím bude podán výklad k požadavkům na materiální, technické a hygienické podmínky. Obsah výuky bude také směřovat k výchově a péči o děti do 6 let.
   
 • Studium vybraného předmětu (především cizí jazyky)
  FF OU nabízí svým studentům studium několika tisíc studijních předmětů. I mezi zájemci z řad široké veřejnosti se často objevuje zájem o studium vybraných předmětů (např. cizích jazyků). FF OU vychází těmto zájemcům vstříc a nabízí v rámci rozvrhových akcí studentů řádného studia možnost studovat vybraný předmět. Studium je možné pouze v případě, že nejsou naplněny kapacity studentů řádného studia. Výstupní doklad: osvědčení o absolvování kurzu.
   
 • Teorie a praxe dietního stravování a výživa dětí od 1. roku
  Absolvent kurzu se orientuje v nových poznatcích při praktickém plánování vyvážených jídelníčků dle Nutričních doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši z roku 2015 a 2016. Dokonale zvládá jídelníčky pestré a respektující doporučené denní dávky pro děti v rámci předškolního a školního stravování. Dále je proškolen (teoreticky i prakticky) v oblasti dietního stravování (diabetická dieta, šetřící dieta, strava při celiakii a u potravinových alergií) v podmínkách školního stravování. Poznatky jsou přednášeny v souladu s platnou legislativou, vztahující se na školní stravování. Uplatnění absolventů spočívá ve zvýšení jejich kvalifikace a odborných znalostí v oblasti teorie a praxe dietního stravování a výživy dětí od 1 roku věku.
   
 • Základní kurz snowboardingu - mimo pedagogické pracovníky
  Kurz je určen všem se zájmem o získání licence Instruktor školního snowboardingu.
   
 • Zdravotník zotavovacích akcí
  Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Dokonale ovládá laickou první pomoc. Uplatní se zejména jako Zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích.