Celoživotní vzdělávání

     
                       
     
           

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

ABAKU
Abaku je původně desková hra s čísly, kdy hráč podobně jako ve scrabblu vytváří „číselná slova“. Jeho největší přínos do výuky jsou různé varianty abakového principu matematických příkladů bez znamének. Během semináře se účastníci seznámeni s nejen s vlastní hrou, ale hlavně s aplikacemi, jako jsou Abaku kostky, Abaku karty, kameny, městečko Plusíkov a pod.

Badatelsky orientovaná výuka
Cílem kurzu je seznámit učitele z praxe s typem úloh podporujících bádání, s badatelským cyklem, se způsobem formování badatelských dovedností žáků, charakteristikou jednotlivých typů bádání a způsoby hodnocení badatelsky orientované výuky. Propojit teoretické znalosti z této problematiky s návrhem a praktickou realizací jednoduchých badatelských úloh v laboratoři.

Člověk a jeho proměny během 3 miliónů let
Vývoj člověka je ve středoškolském pojetí výuky často prezentován jako trojstupňový proces probíhající od nejstarší lidské formy, tzv. člověka zručného (Homo habilis) přes pokročilejší stupeň – člověka vzpřímeného (Homo erectus) až po moderní lidský druh, člověka moudrého (Homo sapiens). Ve skutečnosti však byl vývoj člověka mnohem komplikovanější, jak o tom svědčí velké množství nových objevů a poznatků a stále složitější výzkumné metody, které poodhalují naši minulosti v dříve nevídaných detailech. Hlavním cílem kurzu bude představení současného pohledu na evoluční vývoj člověka a jeho možných variant se zvláštním zaměřením na minulost člověka moderního, včetně molekulárně genetických poznatků. Kurz bude veden frontálně formou výkladu s využitím audiovizuální techniky a replik nejvýznamnějších fosilií a artefaktů. Využity budou rovněž aktivizující prvky, především diskuze s účastníky.
Tematické celky:
 • vznik rodu Homo na konci pliocénu
 • nejstarší vrstva fosilně doložených druhů člověka ze spodního pleistocénu
 • globální diverzifikace lidských forem ve spodním pleistocénu
 • pokročilejší druhy člověka ve středním pleistocénu
 • moderní lidské formy ve svrchním pleistocénu


Diagnostika postojů, zájmů a vztahů prostřednictvím interaktivních metafor
Vzdělávací program podrobně seznámí účastníky se systémem diagnostiky žákovských postojů, zájmů a vztahů prostřednictvím využívání interaktivních vizuálních metafor. Tato inovativní metoda spočívá ve využití vizuálních metafor vzdálenosti, velikosti, váhy a teploty pro vyjádření postojů ke zkoumaným objektům, který mohou být školní předměty, spolužáci a další koncepty související s edukační realitou. Účastníci budou postupně seznámeni s teoretickým zázemím metody, validitou a reliabilitou metody, postupem administrace metody ve verzi pro software a verzi tužka – papír, interpretací výsledků a příklady praktické aplikace metody ve školách a v poradenských zařízeních.

Environmentální toxicita a aktuální přístupy její detekce
Kurz bude zaměřen na rozšíření a doplnění znalostí učitelů základních a středních škol v problematice týkající se znečištění životního prostředí v důsledku antropogenní činnosti. V rámci kurzu budou zmíněny způsoby, kterými dochází ke znečišťování jednotlivých složek ekosystému – ovzduší, voda, půda, s uvedením příkladů kontaminovaných oblastí v České republice. Pozornost bude zaměřena na nejvíce rizikové polutanty a také na možnosti hodnocení jejich škodlivých účinků pomocí vhodně zvolené baterie ekotoxikologických biotestů. V rámci výuky budou mít učitelé možnost zhlédnout ukázku laboratorních pomůcek a indikátorových organismů, které jsou využívány pro hodnocení ekotoxikologických účinků a také si vyzkoušet některé postupy využívané při práci v laboratoři, např. pipetování, očkování.

Exkurze do zoo pro pedagogy
Cílem teoretické části je poskytnout ucelený pohled na význam a především ochranářskou roli dnešních moderních zoo, kterou si mnohdy běžní návštěvníci ani neuvědomují. Součástí kurzu je představení nadnárodní asociace EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií), která svými regulemi zajišťuje vysoký chovatelský standart evropských chovů. Studující by měli dále být obeznámeni s funkcí a přínosem záchovných programů a dalších nástrojů, které napomáhají korigovat populace druhů v lidské péči pro zachování jejich zdraví a životaschopnosti.
Cílem exkurzní části kurzu je prohlídka zoo, kterou doplní postřehy a příklady z praxe ošetřovatelů 2, kurátorů a koordinátorů.
Předmět bude kromě výkladu doplněn také o diskuzi, která napomůže rozvinout a lépe vstřebat přijaté informace především v teoretické části, čímž bude zajištěno správné pochopení problematiky a případné šíření osvěty dalším generacím. Absolventům kurzu bude mimo to poskytnut sborník shrnující teoretickou část kurzu, který může dále sloužit jako metodická podpora při vlastní výuce.

Extrémní projevy počasí a možnosti jejich předpovědi
S účastníky tohoto kurzu projdeme možné i reálně se vyskytující v podstatě krajní a neúplně obvyklé varianty průběhu počasí a relativně krátkodobých stavů atmosféry, které ale nicméně mívají obrovské dopady na život společnosti i jedinců samotných. Tyto extrémní projevy počasí jsou také zmiňovány v souvislosti s v podstatě neustále probíhající globální klimatickou změnou (např. zvyšování četnosti extrémů). Jejich předpověditelnost se stává stále důležitější s ohledem na zvyšující se zranitelnost společnosti a důvěru vkládanou do rozvíjejících se technických možností. Možnosti meteorologů nejsou v oblasti jejich předpovědi neomezené, což souvisí částečně také s tím, že rozpoznání neobvyklosti nějakého jevu nelze jednoduše a jednoznačně definovat (např. normální vs. nebezpečná/extrémní bouřka). Hranice/rozhraní extrémnosti projevů počasí bývají velmi „tenké“, někdy nepříliš zřetelné a složitost rozhodování bývá s ohledem na např. „převarování“ společnosti či jedince a tím zvýšení nedůvěry o to náročnější a složitější. V současnosti jsou systémy krizového řízení při živelných událostech nastaveny na možnosti především minimalizace následků a škod, role meteorologů je a měla by být ještě o něco posunuta směrem k jejich předcházení.

Gamifikace a game-based learning ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů
Kurz bude zaměřen na představení gamifikace a game-based learningu jako nových výukových metod, které účinně propojují formální výuku (ve škole) s neformálním vzděláváním žáků ve volném čase. Jedná se o zabudování strategie skóre systému (každý učitel uděluje nějakým způsobem „bonusy“ v podobě červených bodů, malých známek atd.) do herního příběhu, který žáci hrají ve volném čase. V rámci příběhu plní různé úkoly, a to nejen doma, ale ve svém okolí-například musí vypočíst GPS souřadnice nějaké zprávy, tu pak jít někde v okolí školy najít, rozluštit a splnit úkol. Plnění úkolů je pak ve hře posouvá dále do dalších úrovní. Tato metoda má celou řadu výhod:
 • nenarušuje plnění ŠVP, protože realizace je v mimoškolním čase,
 • vybízí k mezipředmětovým vazbám (umístění indicií může být doprovázeno informacemi o historii místa, nebo jeho geografické lokaci, úkoly mohou být i dlouhodobé – například na daném místě získají semínka rostliny, kterou pak doma musí vypěstovat atd.),
 • posiluje spolupráci školy a rodiny – rodiče mohou být do příběhu funkčně zapojeni,
 • vytváří prostředí pro nadané žáky i žáky slabší (různorodost úkolů dá prostor pro seberealizaci každého jednotlivce), navíc děti mohou plnit úkoly v týmech a posiluje kolektiv,
 • rozvíjí zájem obecně o dění kolem sebe, speciálně pak pokud jsou úkoly zaměřené přírodovědně, rozvíjí polytechnické myšlení žáků,
 • konfrontace s realitou je učí vidět mezi jevy vzájemné vazby, sekundárně se mohou dovědět o celé řadě dalších zajímavostí,
 • rozvíjí fantazii dětí,
 • vytváří „živou atmosféru“ ve třídě, kdy dobrý příběh vtáhne do děje každého žáka bez nutnosti „povinovat je“ plněním nějakých úkolů.


Geoinformační technologie
V první teoretické části kurzu proběhne představení v současné době často používaných geoinformačních technologií. Účastníci budou seznámeni s principem zobrazování objektů z reálného světa v geografických informačních systémech, s jeho výhodami, s různými druhy leteckých a družicových snímků, a také s konkrétním využitím geoinformačních technologií ve vybraných oblastech. Rovněž budou prezentovány vybrané mapové servery, které mohou být využity v běžném životě. Ve druhé praktické části kurzu si účastníci si budou moct vyzkoušet práci v softwaru pro geografické informační systémy. Naučí se vytvořit si vlastní mapu. Rovněž si vyzkouší práci s leteckými snímky a s digitálními modely terénu.

GNSS a moderní metody navigace
Globální navigační satelitní systémy jsou jednou z nejvíce se rozvíjejících technologií současnosti. I přesto, že je to technologie, kterou používá téměř každý, existuje v této oblasti řada zajímavých otázek a k nim i neméně zajímavé odpovědi. V rámci kurzu (přednášky) budou prezentovány odpovědi na otázky: Jak to funguje? Proč je GNSS místo GPS? Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými systémy? Proč se už čínský systém nejmenuje Velká naběračka? Jak souvisí GNSS s posunutím nultého poledníku? Jak funguje navigace v ponorce? Proč je chyba v nadmořské výšce i více než 40 metrů? Opravdu už nepotřebujeme mapy? Bude GNSS na Marsu?

Kariérové poradenství prakticky
Obsah kurzu pokrývá témata, jež prohlubují a rozvíjejí dovednosti pedagogů uplatnit prakticky získané poznatky z oblasti plánování a volby profesní dráhy v procesu vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a v přímé poradenské práci s žáky v institucích počátečního vzdělávání.
Studium je členěno do 3 nezávislých a 1 závěrečného modulu, každý z nich obsahuje 2 bloky.
Studium obsahuje moduly:
 • Východiska kariérového poradenství, zabývá se kariérovým rozvojem, etapami kariérového poradenství a kompetencemi pro kariérové poradenství
 • Individuální poradenství, zabývá se psychodiagnostickými metodami a vedením rozhovoru v poradenství
 • Člověk a trh práce, zabývá se trhem práce, kariérním informováním a znevýhodněním na trhu práce
 • Poradenství ve školním prostředí, zabývá se skupinovou prací v poradenství a plánem poradenských aktivit


Korýši známí, neznámí
Kurz bude zaměřen na prezentaci Korýšů jako velmi zajímavé skupiny organismů. Posluchači se dovědí mnoho nových informací z biologie, ekologie, zoogeografie a fylogeneze korýšů a z oblasti molekulárních metod, které se pro jejich studium využívají. Kurz bude veden frontálně formou výkladu s využitím audiovizuální techniky a rovněž aktivizujících prvků (kvízové otázky, diskuze). Součástí bude i prezentace některých druhů z vlastních sběrů nebo ze sbírek katedry biologie a ekologie OU.
Tematické celky:
 • Planktonní korýši
 • Korýši ČR
 • Ekologie a etologie korýšů
 • Koho potkám v moři (mořské druhy)
 • Rodný list pro kraba (úskalí popisu nových druhů)
 • Taková normální rodinka (o studiu příbuznosti druhů)


Kurz Hejného edukační metody v matematice
Podstatou vyučování orientovaného na budování schémat (VOBS) v matematice 1. stupně ZŠ podle prof. M. Hejného je tedy: 1) dobrá znalost všech didaktických prostředí jak sémantických, tak strukturálních, která nesou obsah matematického učiva a která zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím, a to v souvislostech a v propojení na bohaté množství kontextů; 2) dobrá schopnost důsledně aplikovat konstruktivistický edukační styl. V tomto bodu je samozřejmě zahrnuta i schopnost individualizovat výuku podle úrovně každého žáka. Účastníci kurzu pro učitele Hejného metody vyučování matematice na 1. stupni ZŠ se v průběhu kurzu zaměří na (a) seznámení se se základními matematickými prostředími na takové úrovni, aby mohli začít vyučovat matematiku metodou VOBS, aby úlohy z jednotlivých prostředí uměli sami řešit, (b) principy výuky Hejného metodou tak, aby uměli vést žáky objevitelskou cestou a uměli individualizovat výuku, tj. formulovat úlohy přiměřené obtížnosti pro každého žáka, (c) rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl.

Meteorologická měření včera a dnes
Seznámení účastníků kurzu se základními typy meteorologických stanic a jejich přístrojového vybavení, zpracování dat a možnosti kontroly jejich kvality, vizualizace naměřených dat pro veřejnost. Srovnání současných automatických meteorologických stanic s historickými manuálními stanicemi, historický časoprostorový přehled vývoje meteorologických pozorování a měření se zaměřením na oblast severní Moravy a Slezska.

Moderní vývoj moderních aplikací
Studenti se seznámí s principy současných mobilních operačních systémů, jejich charakteristikami a způsobem programování mobilních aplikací. Kurz je zaměřen na základní informace o vývoji aplikací pro systémy Android a iOS. Studenti se naučí pracovat s vývojovými nástroji Android Studio a Xcode. Po absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně vytvořit jednoduchou mobilní aplikaci.

Na velikosti záleží aneb jak změřit nanočástice
Víte, že o chuti čokolády rozhoduje také velikost částic, ze kterých se skládá? Kurz je zaměřen na problematiku stanovení distribuce velikosti částic pomocí rozptylu světla. Účastníci kurzu se teoreticky seznámí s technikami, které lze použít k měření velikosti v suspenzi či v pevném (suchém) stavu. Praktické ukázky budou směřovány na měření pomocí laserové difrakce, kde měříme částice do velikosti 2 mm. Proměříme vzorky tzv. suchou, resp. mokrou cestou. Další metoda se nazývá dynamický rozptyl světla a stanovíme distribuci velikosti v řádu mikro, resp. nanometrů. Doplňujícím měřením bude určení tzv. zeta potenciálu, který je důležitým parametrem ve vztahu ke stabilitě suspenzí. Účastníci kurzu si mohou přinést libovolný práškový materiál, jehož distribuci velikosti částic změříme pomocí výše uvedených technik. Jedním z cílů je kriticky posoudit jednotlivé metody a vybrat tu správnou. Nebo ještě lépe, najít takové originální řešení úpravy vzorku, který povede k nejlepším výsledkům.

Online vyučování na ZŠ a SŠ
Kurz s názvem "Online vyučování na ZŠ a SŠ" je zaměřen na podporu vedení distanční výuky. Kurz bude prakticky zaměřen na nástroje pro podporu synchronní a asynchronní výuky. Kurz si klade za cíl vytvořit u pedagogických pracovníků dovednosti pro práci s nástroji moderních on-line a off-line systémů typu Microsoft Teams, LMS Moodle, Google Classroom. V kurzu se pedagogický pracovník naučí publikovat výukové materiály, definovat výukové aktivity žáků a studentů v tomto prostředí, realizovat skupinové a individuální testování to vše s důrazem na komunikaci.

Orientace v prostoru a čase z pohledu astronomie
Důsledkem rotace Země, oběhu Země kolem Slunce či oběhu Měsíce kolem Země jsou děje na obloze, které se periodicky opakují. Jejich pozorováním, zaznamenáváním a výpočty získalo lidstvo úžasný prostředek k měření času a k určování polohy na zemském povrchu. Cílem kurzu je představit tento proces od prvních objevů až po současné poznatky týkající se naší polohy v Galaxii. Náplní semináře je práce s astronomickým softwarem, pomocí něhož lze periodické jevy na obloze vizualizovat.

Povodně a sucho a možnosti jejich předpovídání
Kurz bude zaměřen na představení současných trendů a technologií v oblasti hydrologie, která obecně zkoumá výskyt a pohyb vody v přírodě. A to jak vody povrchové, tak vody pod povrchem včetně vody podzemní. Ta interaguje s ostatními složkami krajinné sféry včetně půd či vegetace, je tedy zjevné, že průběh a význam povodňových událostí či epizod sucha jsou minimálně zčásti těmito faktory ovlivněny. Na jedné straně máme tedy tolik diskutovanou globální změnu klimatu, na straně druhé pak lokální či regionální krajinnou strukturu a její změny v prostoru a čase. Kurz si klade za cíl pomoci jeho absolventům pochopit, jaké vazby mezi atmosférou, hydrosférou a krajinou existují a jak je můžeme matematicky vyjádřit, analyzovat, simulovat a zejména predikovat. K tomu ve výzkumu a praxi slouží specializované softwarové prostředky z oblasti GIS (geografické informační systémy) a matematických modelů, které využívají analytické a numerické metody pro simulaci a predikci chování přírodních systémů. Krom teoretického zázemí bude demonstrována i reálná práce v těchto SW, např. simulace povrchového a podzemního odtoku z povodí, simulace změny vlhkosti v půdě nebo simulace rozlivů vody v krajině za povodní. V neposlední řadě budou předvedeny a diskutovány freeware a open source programy, které umožní zájemcům o danou problematiku provádět analýzy a simulace tohoto typu bez nutnosti investice do softwarového vybavení.

Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol
Kurz je zaměřen na aktuální přístupy k edukaci nadaných žáků na všech stupních škol. Kurz účastníkům nabízí seznámení s pedagogickými činnostmi, nutnými pro zvládnutí edukačních a osobnostních specifik práce s nadanými žáky. Účastníci kurzu budou seznámeni se způsoby nominace a identifikace nadaných žáků, s organizací práce s nadanými žáky ve škole a s vhodnými a rozvíjejícími aktivitami pro nadané žáky, které se opírají o respektované koncepce talentu a nadání. Po absolvování kurzu bude účastník schopen nominovat nadané žáky ve třídě, bude znát jejich potřeby a specifika včetně typologie nadaných žáků, bude schopen využívat moderní vzdělávací strategie pro efektivní výuku nadaných. Důležitým prvkem kurzu je možnost navázání spolupráce mezi jeho účastníky napříč vzdělávacími stupni a navázání spolupráce s odborníky z praxe.

Předpověď počasí
Velké povodně patří v České republice k nejčastěji se vyskytujícím přírodním katastrofám způsobující materiální škody a ztráty na lidských životech. Činnost předpovědní povodňové služby ČHMÚ je ve vztahu ke krizovému řízení důležitým článkem v řadě opatření prováděných k ochraně před povodněmi, která napomáhají eliminovat negativní dopady těchto přírodních událostí. Zejména informuje o aktuálních stavech na tocích, o nebezpečí vzniku povodně a o vývoji hydrometeorologické situace. Aktuální trendy v této problematice cílí v současné době hlavně směrem k variantním a pravděpodobnostním hydrologickým předpovědím. S tím jsou spojeny obrovské objemy vstupních dat a zároveň se kladou nároky na jejich rychlé zpracování a následné snadné využití. Nasazení většího počtu hydrologických modelů využívající rozdílné metody výpočtu a rozšíření počtu numerických předpovědních modelů počasí zvyšuje množství vytvářených předpovědí, které významně napomáhají při rozhodování o včasném vydání výstražných zpráv před nebezpečným hydrologickým jevem. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s činností předpovědní povodňové služby ČHMÚ, možnostmi využití moderních nástrojů, jako jsou geografické informační systémy, hydrologické modely a databázové systémy v činnostech hydrologické prognózy ČHMÚ včetně praktických ukázek.

Robotika na ZŠ a SŠ
Robotika je obor budoucnosti, který zaujme místo v rámci nového oboru/předmětu Informatika na základních a středních školách. Robotika se zabývá programovým řízením mechanismů, strojů a přístrojů s využitím senzorických podnětů čili jedná se o demonstraci, jak stroje fungují. Robotika spojuje několik oborů dohromady – informatika, mechanika, elektrotechnika a senzorika (fyzika).
Kurz bude zaměřen na představení robotiky vhodné pro výuku se zaměřením na rozvoj informatického myšlení. Výběr témat (robotů) byl stanoven za základě dosažitelnosti a přehlednosti informací pro využití robotických sad ve výuce jak pro učitele i žáky. Kurz bude prakticky zaměřený a je určený pro začátečníky.

Rusko – hledání identity a geopolitika
Záměrem kurzu je představit složité hledání nového postavení Ruska ve světě po ztrátě části koloniálního impéria. Většina ruské společnosti se s tím nesmířila a nové vládnoucí elity usilují o obnovení mocenského postavení Ruska. Už to není totalitní stát vnucující celé společnosti jedinou komunistickou ideologii, ale stát, který se snaží podchytit různé názorové proudy a usměrnit je do nové podoby unikátního civilizačního modelu. V něm se mísí různé formy identit, které nahrazují neúspěšnou ideologii. Současně se Rusko snaží znovu expandovat za svoje nové hranice a prosadit svoje vidění geopolitického uspořádání světa. Přednáška vše přehledně analyzuje a hodnotí v regionálním i globálním kontextu.

Seminář o výuce matematiky pro učitele SŠ a 2. st. ZŠ
Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol je jednodenní vzdělávací akce s mnohaletou tradicí. Hlavní náplní Semináře jsou odborné přednášky cílené na doplnění znalostí učitelů matematiky a získávání námětů na inovaci v jejich učitelské praxi se zaměřením na rozvíjení praktických dovedností, nové moderní technologie ve vzdělávání, nové přístupy, metody a pohledy. Účastníci jsou taktéž seznamováni s novými učebnicemi, učebními pomůckami, jsou jim představovány soutěže pro matematické talenty i další vhodné akce a aktivity v oblasti matematiky určené pro žáky středních a základních škol. Přednášející jsou významní odborníci z celé České republiky.

Stručné seznámení s metodami molekulární biologie, aneb co znamená PCR, antigen a mRNA
Cílem teoretické části kurzu je poskytnout účastníkům stručný přehled poznatků molekulární biologie, týkajících se toku genetické informace s důrazem na průběh virových infekcí, zejm. infekce viru SARS-CoV-2 a důležitých metod používaných v molekulární biologii. Důraz bude kladen zejména na metody PCR a antigenního testování, které byly masivně používány při pandemii COVID-19 a funkci mRNA vakcín.
Praktická část bude zaměřená na osvojení správných laboratorních návyků a ověření získaných teoretických dovedností. Účastníci si vyzkouší provedení a analýzu metody PCR, která byla základní metodou pro detekci viru SARS-CoV-2.
Na konci kurzu bude vyžadováno vypracování pracovních listů a proběhne společná diskuze, která by měla účastníkům poskytnout vysvětlení faktů a mýtů, které se objevily v průběhu epidemie COVID-19.
Očekává se, že účastníci kurzu budou po jeho absolvování schopni podat studentům ZŠ a SŠ odpovědi na otázky, které se vyrojily v průběhu pandemie onemocnění COVID-19 a vysvětlit základní pojmy nutné pro porozumění metod používaných při testování virových onemocnění a používaných metod vakcinace proti virovým onemocněním.

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ, pro učitele praktického vyučování SŠ, pro učitele odb. výcviku SŠ, pro učitele uměleckých odb. předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři a pro učitele jazykové školy
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí pedagogické aprobace pro učitele uměleckých odborných předmětů na základní škole, základní umělecké škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a střední škole. V neposlední řadě mu studium umožní aplikovat teoretické poznatky v praxi už během studia, a to na dvou stupních škol. Pedagogická praxe v rámci studia bude probíhat na základním, středním a vyšším odborném stupni školství.

Školní pokusy z pohledu fyzikální chemie
Cílem kurzu je zdůraznění vazby mezi teoretickým popisem fázových a chemických rovnovah a jejich praktickou realizací formou žákovských či demonstračních pokusů.

Tvorba předpovědí počasí
Účastníci kurzu se seznámí se základními principy a metodami tvorby předpovědí počasí. Pozornost nebude věnována jen samotnému sestavování různých typů a druhů předpovědí, ale zaměříme se i na vše co předchází této závěrečné syntetické práci. Projdeme téměř vše, co hraje určitou roli v rozhodování meteorologů při vytváření si konkrétní představy následného vývoje počasí, např. vývoj počasí v nedávné minulosti nebo jeho aktuální stav se všemi možnými druhy měření a pozorování. Součástí, tohoto kurzu, bude náhled jednak do klasických metod tzv. synoptické meteorologie rozvíjející empirický přístup odvozený od získaných pozorování a zkušeností, a jednak do objektivních předpovědních metod založených na složitých a technicky náročných zpracováních dat využívajících tzv. superpočítače, jejichž cílem je popis a přiblížení vývoje nejdůležitějších známých dějů v atmosféře v průběhu času. V úvahu vezmeme i vliv v podstatě chaotického chování atmosféry, jež do značné míry limituje předpověditelnost jejich budoucích stavů a v neposlední řadě to souvisí také s úspěšností předpovědí počasí. Dotkneme se také srozumitelnosti současných předpovědí počasí, probereme nejrůznější formy interpretace předpovědí.

Změna klimatu
Seznámení účastníků kurzu se základními projevy, principy a příčinami změny klimatu. Prezentace zapojení ČR do mezinárodní spolupráce na úrovni pozorování a zpracování klimatologických dat i přípravy strategických adaptačních dokumentů a zapojení Českého hydrometeorologického ústavu v těchto aktivitách. Význam a hodnocení mezinárodní spolupráce v oblasti snižování emisí skleníkových plynů (Kjótský protokol, Pařížská dohoda), hodnocení aktuálního klimatu, extrémní projevy změny klimatu u nás, projekce klimatu pro nejbližší desetiletí a možnosti průběžného hodnocení jeho změn v souladu s Národním adaptačním plánem ČR. Trendy v měření klimatických charakteristik (automatizace a crowdsourcing), automatizace kontroly a doplňování vstupních dat, jejich homogenizace a možnosti využití pro konstrukci klimatických scénářů.

Životní cykly z pohledu evoluce aneb mýty a fakta o buněčném dělení
Cílem teoretické části je poskytnout studujícím ucelený pohled na téma buněčného dělení, rozmnožování a variabilitu životních cyklů napříč celým světem eukaryotních organismů se zvláštním důrazem na fakt, že životní cyklus, jak jej známe u živočichů, je pouze jednou z možných variant, což je v současných středoškolských učebnicích a v testech připravujících studenty na přijímací řízení na VŠ zcela opomíjeno. S pomocí tohoto kurzu by se tak měli učitelé biologie v této složité problematice zorientovat.
Záměrem praktické části kurzu je, aby si studující osvojili základy dobré mikroskopické praxe při přípravě a pozorování vlastního preparátu a zlepšili si tak kompetence v laboratorní praxi na úrovni základních a středních škol.
Vypracování pracovních listů na závěr a společná diskuze má účastníkům kurzu poskytnout metodickou podporu pro ověřování míry pochopení daného tématu jejich žáky a studenty a jejich schopnost dané poznatky aplikovat v širším kontextu.