Celoživotní vzdělávání

     
                       
     
           

Studium pro seniory – Univerzita 3. věku

Etudy první pomoci
První pomoc nás doprovází celý život. Vzdělávací program Etudy první pomoci si klade za cíl naučně zábavnou formou podat účastníkům základní informace o poskytování první pomoci. Náplní studijního programu je seznámení se základy anatomie a fyziologie, na něž navazuje poskytování první pomoci u jednotlivých naléhavých stavů a situací. Svým absolventům poskytuje jednoduchý a dostatečný návod k poskytnutí první pomoci. Univerzita třetího věku vede své absolventy k přímočaré úvaze a účelné pomoci, neboť pomoci druhému může jen ten, kdo chce a ví jak. Etudy první pomoci přináší veškeré informace v přátelské atmosféře, přednášejícími jsou specialisté z oboru. Nedílnou součásti studia jsou praktické workshopy, kde mají studenti možnost ukotvit si teoretické znalosti. Součásti studia jsou také exkurze. Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2023/2024. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.

Popáleninové trauma – aneb jak se nespálit…
Popáleninové trauma se řadí mezi jeden z nejzávažnějších úrazů. Mechanismus traumatu je různorodý – úraz způsobený zářením, poleptání chemikáliemi, poškození elektrotraumatem, opaření či popálení způsobené ohněm.
Vzdělávací program Popáleninové trauma aneb jak se nespálit je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který poskytne účastníkům přehled o možných poraněních, jejich léčby a v hlavní řadě o prevenci předcházení jakéhokoliv úrazu.
Vzdělávání bude probíhat v průběhu akademického roku při naplnění kapacity. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Program běží v období jednoho semestru a účastníci absolvují celkem 4 výukové bloky.

Prevencí ke kvalitnímu životu
Vzdělávací program je zaměřený na význam prevence z hlediska pozitivního ovlivnění délky a kvality života. Důraz bude kladen na možnosti primární a sekundární prevence a jejich přínos pro zachování aktivního života v seniorském věku. Popíšeme vliv různorodých faktorů na nemocnost populace a praktické způsoby, jak jejich negativnímu vlivu zabránit nebo je alespoň omezit. Věnovat se budeme aktuální epidemiologické situaci v rámci infekčních i neinfekčních nemocí, prevenci úrazů, onkologických i kardiovaskulárních nemocí a možnostem jejich screeningu. Vzdělávání bude probíhat v průběhu letního semestru, kdy se uskuteční pět přednášek doplněných praktickým workshopem pro lepší uchopení a zapamatování přednášených témat.
Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.

U3V – Anglický jazyk pro mírně pokročilé I a II
Kurz nabízí další rozvíjení všech složek anglického jazyka, především gramatiky, slovní zásoby a jazykových dovedností (tj. mluvení poslech, čtení a psaní). Důraz je kladen na prohloubení komunikativních kompetencí v běžných situacích všedního dne.

U3V – Anglický jazyk pro středně pokročilé II
Účastníci tohoto kurzu budou rozvíjet a prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti. Kromě obecné angličtiny si rozšíří i profesní slovní zásobu a frazeologii. Práce v hodinách bude vycházet ze zajímavých textů a prezentací. Studijní materiály jsou součástí kurzu. Tento kurz navazuje na program U3V - Anglický jazyk pro středně pokročilé I, vyučovaný v akademickém roce 2023/2024. Absolventi tohoto programu budou přijímáni přednostně a noví uchazeči budou zařazeni do naplnění kapacity kurzu.

U3V – Anglický jazyk pro středně pokročilé I a II
Účastníci tohoto kurzu budou rozvíjet a prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti. Kromě obecné angličtiny si rozšíří i profesní slovní zásobu a frazeologii. Práce v hodinách bude vycházet ze zajímavých textů a prezentací. Studijní materiály jsou součástí kurzu.

U3V – Anglický jazyk pro věčné začátečníky I a II
Tyto kurzy jsou určeny pro zájemce, kteří s angličtinou už začínali, ale nepodařilo se jim postoupit k vyšší úrovni. Rovněž tak je určen těm, kteří by si chtěli zvýšit své jazykové i komunikační kompetence bez ohledu na předchozí jazykové vzdělání. Obsahem kurzu je vyvážená nabídka konverzace (cestování, volný čas, kultura, rodina), gramatiky i lexika. Lektoři budou připraveni uzpůsobit obsah jednotlivých hodin potřebám a požadavkům zúčastněných.

U3V – Anglický jazyk pro věčné začátečníky II
Kurz je určen pro zájemce, kteří s angličtinou už začínali, ale nepodařilo se jim postoupit k vyšší úrovni. Rovněž tak je určen těm, kteří by si chtěli zvýšit své jazykové i komunikační kompetence bez ohledu na předchozí jazykové vzdělání. Obsahem kurzu je vyvážená nabídka konverzace (cestování, volný čas, kultura, rodina), gramatiky i lexika. Lektoři budou připraveni uzpůsobit obsah jednotlivých hodin potřebám a požadavkům zúčastněných. Tento kurz navazuje na program U3V – Anglický jazyk pro věčné začátečníky I, vyučovaný v akademickém roce 2023/2024. Absolventi tohoto programu budou přijímáni přednostně a noví uchazeči budou zařazeni do naplnění kapacity kurzu.

U3V – Digitální svět: Informatika a technologie pro každodenní život
V průběhu kurzu se účastníci seznámí s moderními digitálními technologiemi a naučí se lépe využívat digitální nástroje ve svém osobním životě. Současně budou informováni o možných rizicích spojených s používáním těchto technologií. Každá přednáška bude zaměřena na specifické téma relevantní pro každodenní život účastníků a poskytne praktické tipy a návody, jak efektivně a bezpečně využívat digitální technologie. Témata přednášek budou zahrnovat základy programování a demonstrace robotiky, využití umělé inteligence ve společnosti, přínosy a rizika digitálního marketingu a digitální grafiku. Kurz je navržen tak, aby byl interaktivní s dostatkem prostoru pro otázky a diskuzi. Přijďte se naučit nové dovednosti a objevit možnosti, které vám moderní digitální svět nabízí!

U3V – Kalokagathia II
V hudební části zimního semestru je program zaměřen na proces tzv. popularizace. Zaměříme se tedy na tzv. populární hudbu, na její znaky, projevy a žánry. Předmětem přednáškové části bloku bude poslechově-diskusní sonda do této problematiky založená na poslechové práci s konkrétními hudebními ukázkami, v seminárním bloku budeme aktivně pracovat prostřednictvím pěveckých, rytmických a pohybových aktivit s hudbou jakožto „živým a živoucím“ – obecně známým, oblíbeným a proslulým materiálem, který je přístupný nejširší veřejnosti.
Literární část programu se zabývá propojením literárního textu, hudby a filmu. Dozvíte se zajímavosti o jménech jeskyní ČR a seznámíte se s armádní mluvou na misi v Afghánistánu. V této literární části se také zaměříme na rozvoj obrazotvornosti a zájmu o svět v rámci tzv. Dílny psaní.
Program letního semestru je zaměřen na praktické pohybové činnosti, individuálně přizpůsobené účastníkům programu. V rámci praktické výuky si posluchači aktivně vyzkouší různé pohybové aktivity, které jsou vhodné pro udržení tělesné zdatnosti. Budeme také pokračovat v oblíbených relaxačních a meditačních technikách.

U3V – Konverzace v anglickém jazyce II
Tento kurz předpokládá již aktivní znalost anglického jazyka, která umožňuje komunikaci v základních životních situacích. Výuka bude probíhat formou debat a diskusí na aktuální témata, jejichž východiskem budou zajímavé texty a prezentace. Kromě obecné angličtiny bude věnována pozornost i profesní slovní zásobě a frazeologii. Tento kurz navazuje na program U3V – Konverzace v anglickém jazyce I, vyučovaný v akademickém roce 2023/2024. Absolventi tohoto programu budou přijímáni přednostně a noví uchazeči budou zařazeni do naplnění kapacity kurzu.

U3V – Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na kresbu I a II
Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v kresbě a grafice. Frekventanti se mohou přihlásit, i když před tím nikdy nekreslili. Kurz klade velký důraz na individuální přístup k posluchačům. Rozvíjí je v oblasti výtvarného reálného zobrazení podle předlohy nebo v rovině představy. Výuka seznamuje se základními technikami v kresbě a grafice. (Kresba tužkou, přírodním a umělým uhlem, fixem, tuší, dřívkem, štětcem, otisky, monotypy, kombinované techniky). Vedoucí ateliéru má zkušenosti s vedením tohoto typu kurzů. Celý kurz je nastaven podle individuální domluvy s frekventanty. V rámci výuky jsou nově zapojeny návštěvy galerií a výstav (probíhá galerijní animace, interpretace obrazů).

U3V – Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na malbu I a II
Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v malbě. Frekventanti se mohou přihlásit, i když před tím nikdy nemalovali. Kurz klade velký důraz na individuální přístup k posluchačům. Rozvíjí je v oblasti výtvarného reálného zobrazení podle předlohy nebo v rovině představy. Výuka seznamuje se základními technikami v malbě. (Akvarel, tempera, kvaš, olejomalba, malba akrylem, kombinované techniky). Vedoucí ateliéru má zkušenosti s vedením tohoto typu kurzů. Celý kurz je nastaven podle individuální domluvy s frekventanty. V rámci výuky jsou nově zapojeny návštěvy galerií a výstav (probíhá galerijní animace, interpretace obrazů).

U3V – Německý jazyk – mírně pokročilí I a II
Kurz je určen pro zájemce s úrovní němčiny alespoň na A1.1+, a také pro všechny, kteří chtějí lépe komunikovat v němčině. Účastníci tohoto kurzu budou rozvíjet a prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti na mírně pokročilé úrovni. Kurz bude zaměřen na osvojení komunikativní úrovně jazyka v běžných každodenních situacích. Osvojení slovní zásoby a frazeologie z obecné němčiny, která je navázána na gramatické jevy, jež jsou vysvětleny a upevněny v kontextu této slovní zásoby, slouží jako základ pro komunikaci, potažmo konverzaci na daná témata této jazykové úrovně. Součástí kurzu jsou také vlastní doplňkové výukové materiály lektora. Hodiny jsou obohaceny o zajímavosti a aktuality - Německo, Rakousko, Švýcarsko, dále o písničky, pranostiku, pořekadla, historii.

U3V – Německý jazyk komunikativně III a IV
Kurz je určen pro zájemce s úrovní mírně pokročilí A2.2, a také pro všechny, kteří chtějí lépe komunikovat v němčině. Účastníci tohoto kurzu budou rozvíjet a prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti převážně komunikativně na vyšší mírně pokročilé úrovni, tedy na B1.1. Kurz bude zaměřen primárně na osvojení komunikativní úrovně jazyka v běžných každodenních situacích. Osvojení slovní zásoby a frazeologie z obecné němčiny, která je navázána na gramatické jevy, jež jsou vysvětleny a upevněny v kontextu této slovní zásoby, slouží jako základ pro komunikaci, potažmo konverzaci na daná témata. Součástí lekcí jsou poslechová či vizuální cvičení, která spojují požadavek gramatických znalostí a znalost probírané slovní zásoby pro užití v reálném prostředí. V rámci těchto cvičení je rozvíjena také fonetická stránka jazyka a nácvik správné výslovnosti. Základem pro tento kurz je učebnice němčiny, součástí kurzu jsou také vlastní doplňkové výukové materiály lektora.

U3V – Pokročilá konverzace v anglickém jazyce - English Club III a IV
Kurz je určen pokročilým zájemcům o konverzaci v angličtině. Témata pro rozvoj mluveného projevu jsou vybírána podle zájmů posluchačů z okruhů týkajících se běžného života, cestování a komunikace s lidmi napříč kulturami. Důraz je kladen i na rozvoj čtenářských a poslechových dovedností posluchačů v anglickém jazyce. Poslechové texty jsou záměrně vybírány tak, aby přispěly k rozvoji schopností porozumět plynulému projevu v angličtině. Zároveň slouží jako inspirace pro rozvoj komunikativních dovedností účastníků.

U3V – Pokročilá konverzace v anglickém jazyce – English Club I a II
Toto jazykové společenství je určeno všem zájemcům o anglický jazyk, kteří se tomuto jazyku již delší dobu věnují a stále chtějí rozvíjet své jazykové schopnosti a dovednosti. Účastníkům umožňuje setkávat se s lidmi podobného věku i podobných zájmů, s nimiž budou vzájemně komunikovat o tématech jim blízkých. Východiskem budou například aktuální zprávy, kulturní události, literární texty a také náměty z řad účastníků.

U3V – Pokročilá konverzace v anglickém jazyce – English Club II
Toto jazykové společenství je určeno všem zájemcům o anglický jazyk, kteří se tomuto jazyku již delší dobu věnují a stále chtějí rozvíjet své jazykové schopnosti a dovednosti. Účastníkům umožňuje setkávat se s lidmi podobného věku i podobných zájmů, s nimiž budou vzájemně komunikovat o tématech jim blízkých. Východiskem budou například aktuální zprávy, kulturní události, literární texty a také náměty z řad účastníků. Tento kurz navazuje na program U3V - Pokročilá konverzace v anglickém jazyce - English Club I, vyučovaný v akademickém roce 2023/2024. Absolventi tohoto programu budou přijímáni přednostně a noví uchazeči budou zařazeni do naplnění kapacity kurzu.

U3V – Přednáškový cyklus
Roční přednáškový cyklus nabídne rozmanitou paletu témat čtyř kateder, která se váží k aktuálním potřebám moderního světa. Budou probírány:
  • Digitální technologie: hrozby a příležitosti – např. bezpečnost na internetu, umělá inteligence, digitální závislost
  • Využití aktuálních psychologických poznatků pro život v 21. století
  • Ekonomie pro neekonomy a finanční gramotnost – např. inflace, financování důchodů a zdravotní péče, zadlužování domácností
  • Jak se vyznat v labyrintu médií? – např. jak média fungují, vliv reklamy, principy zpravodajství
Přednáškový cyklus nabízí programy vycházející z akreditovaných oborů pedagogické fakulty. Účastníci vzdělávání jsou přiměřenou formou seznamováni s vývojem univerzitního poznávání v tématech, se kterými se starší lidé aktuálně v životě setkávají.

U3V – Skupina setkání
Netradiční osobnostně rozvojový program v tzv. skupině setkání. Skupinová setkání jsou konstruována na principech psychoterapie a jsou vedeny psychoterapeutem doc. PhDr. Juliem Sekerou, CSc. Ten je vázán etickým kodexem psychoterapeuta.
Jaké jsou cíle skupiny? Hledání odpovědi na často klíčové otázky druhé poloviny života. Co máme jako ojedinělé lidské bytosti za sebou a co ještě před sebou? Jaké máme vztahy s nejbližšími lidmi? Jsem babička, jsem děda a co s tím? Jsem sama, jsem sám. Nemám žádná vnoučata. Jak se s tím vyrovnat. Jak se mohu dál rozvíjet?
Tento kurz navazuje na program U3V – Skupina setkání realizovaný v letním semestru akademického roku 2023/2024. Absolventi tohoto programu budou přijímáni přednostně a noví uchazeči budou zařazeni do naplnění kapacity kurzu.

Univerzita třetího věku - Španělština pro seniory
Budeme se snažit co nejvíce mluvit a co nejméně se učit gramatická pravidla. Prvotním účelem jazyka je komunikace, nikoliv detailní studium jeho struktur. Pokusíme se napodobit malé děti, které se v šesti letech velice dobře domluví se svým okolím, přestože ještě nebyly ve škole, neumí číst a psát a určitě nenajdou ve větě podmět a přísudek. My se po jejich vzoru pokusíme gramatiku zvládnout tak, že budeme mluvit, mluvit a mluvit a tím ji praktikovat a uvádět v život. Bez toho, že bychom se speciálně věnovali gramatickým tématům, seznamovali se s pravidly a potom luštili jedno gramatické cvičení za druhým. Naším heslem bude: nejdříve mluvit a rozumět, někdy později možná i něco jiného.

Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura španělsky mluvících zemí
Přednáškový cyklus Dějiny a kultura španělsky mluvících zemí je určen zájemcům o informace z oblasti Španělska a zemí Latinské Ameriky. Poutavou formou se posluchači seznámí se základními, ale i méně známými aspekty historie a kultury států této jazykové oblasti. Pomocí literárních, výtvarných i jiných kulturních památek nebo dokonce gastronomie budeme pomyslně cestovat po různých oblastech Španělska a Latinské Ameriky. Kurz je veden zkušenými lektory z katedry romanistiky FF OU, kteří mají tento svět procestovaný doslova skrz naskrz.

Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura Velké Británie
Cílem kurzu Dějiny a kultura Velké Británie je seznámit frekventanty s klíčovými momenty historie Spojeného království od původního osídlení až po současnost a jejich dopadem na společnost, kulturu a literaturu. Pozornost bude věnována také marginalizovaným skupinám obyvatelstva a bývalým britským koloniím.

Univerzita třetího věku – Francouzština pro seniory
Lektorská výuka francouzského jazyka pro seniory je určena začátečníkům a zaměřuje se na osvojení základních komunikativních dovedností. Ve dvousemestrálním kurzu se frekventanti seznámí se základy francouzského jazyka a naučí se jej používat v každodenních situacích. Zároveň se seznámí s kulturou a reáliemi frankofonních zemí. Obsah i tempo výuky budou uzpůsobeny potřebám a nárokům účastníků kurzu.

Univerzita třetího věku – Místa paměti a paměť míst regionu severovýchodní Moravy a českého Slezska
Kurz Místa paměti a paměť míst regionu severovýchodní Moravy a českého Slezska se bude zaměřovat na témata spojená s hmotnými památkami jako doklady dějinných procesů i dílčích událostí, které se udály v regionu českého Slezska a přilehlé severovýchodní Moravy a které v něm mnohdy zanechaly hlubokou stopu. V jednotlivých přednáškách se budeme zabývat také stopami po historických událostech či procesech, které již dnes nejsou patrné a bez práce vědeckých pracovníků by upadly v zapomnění. Stejně tak budou zmíněni známí i neznámí aktéři, kteří se událostí a procesů účastnili a dokázali je svou činností ovlivňovat a určovat jejich charakter. Obsah obou semestrů je koncipován tak, aby jednotliví přednášející provedli posluchače kurzu našim regionem napříč staletími, od středověku až po současnost.

Univerzita třetího věku – Psychologie v našich životech
Psychologie v našich životech je kurzem Univerzity třetího věku (U3V), kterým vás provede Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Kurz se zaměřuje na aktuální poznatky i rozvíjení dovedností užitečných pro žití v současném světě. Budeme se věnovat mimo jiné péči o sebe, péči o blízké vztahy, rozvíjení sebepoznání, změně k lepšímu, nejistotě kolem nás či (sebe)vzdělávání. Účastníci se seznámí nejen s aktuálními informacemi, ale také s různými technikami a strategiemi. Posláním U3V je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí ve vyšším věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky, vědomosti a dovednosti a jsou otevřeni sdílet, diskutovat či konfrontovat své pohledy v bezpečné a přívětivé atmosféře univerzitního prostředí.

Univerzita třetího věku – Umění pro elity a společnost
Cyklus přednášek s názvem Umění pro elity a společnost se zaměřuje na historické propojení umění se společenskými elitami. Přednášky budou mapovat historii mecenátu a jeho vliv na vývoj umělecké scény v období 19. a 20. století. Vedle výtvarného umění a sběratelství (konkrétně přednášející představí důležité sběratele z řad židovských podnikatelských elit) se bude letošní cyklus věnovat architektuře, užitému umění a designu. Dále se bude diskutovat o demokratizaci umění prostřednictvím iniciativ, jako jsou Wiener Werkstatte a Družstevní práce – Krásná jizba, a jak tyto společnosti přispěly k šíření umění mezi širší veřejnost. Posluchači budou postupně seznámeni s klíčovými koncepty a obrysy tématu, aby následně mohli proniknout do hlubších souvislostí. Cílem cyklu je nejen přiblížit posluchačům historický kontext mecenátu, ale také reflektovat na význam demokratizace umění a její dopady na společnost.

Virtuální Univerzita třetího věku (Virt U3V)
Virtuální univerzita třetího věku (Virt U3V) nabízí seniorům semestrální kurzy přírodních a společenských věd, umění, jazyků, informačních technologií a další. Virt U3V umožňuje vzdělávání seniorů jak formou prezenčních přednášek a seminářů, tak prostřednictvím internetu v tzv. virtuální třídě. Součástí jsou i exkurze s výukou v terénu. Výuku zajišťují akademičtí pracovníci převážně Ostravské univerzity a odborníci z praxe. Senioři, kteří se chtějí kurzů účastnit, jsou nejdříve proškoleni v základech práce s PC a internetem a především jsou seznámeni s možnostmi vzdělávání ve virtuální třídě. Posluchači Virt U3V se mohou zapojovat do mezinárodních projektů. Více informací včetně konkrétní nabídky kurzů a možností zapojení se do Virt U3V najdete na stránkách VirtU3V.

Žít zdravěji a aktivněji
Cílem je zvýšit vědomosti seniorů v oblasti zdraví, zdravého životního stylu a prevenci chorob, motivovat je ke zdravému a aktivnímu životu, a tím přispět ke zvýšení kvality života ve stáří a podpoře prosperity ve stárnoucí společnosti. Nabízená aktivita vychází z předpokladu, že vzdělávání je významným zdrojem aktivního života, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení starších osob. Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během aktuálního akademického roku.
V každém semestru se uskuteční 10 přednášek v zimním a 10 přednášek v letním semestru. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.