Celoživotní vzdělávání

     
                       
     
           

Studium pro seniory – Univerzita 3. věku

Etudy první pomoci
První pomoc nás doprovází celý život. Vzdělávací program Etudy první pomoci si klade za cíl naučně zábavnou formou podat účastníkům základní informace o poskytování první pomoci. Náplní studijního programu je seznámení se základy anatomie a fyziologie, na něž navazuje poskytování první pomoci u jednotlivých naléhavých stavů a situací. Svým absolventům poskytuje jednoduchý a dostatečný návod k poskytnutí první pomoci. Univerzita třetího věku vede své absolventy k přímočaré úvaze a účelné pomoci, neboť pomoci druhému může jen ten, kdo chce a ví jak. Etudy první pomoci přináší veškeré informace v přátelské atmosféře, přednášejícími jsou specialisté z oboru. Nedílnou součásti studia jsou praktické workshopy, kde mají studenti možnost ukotvit si teoretické znalosti. Součásti studia jsou také exkurze. Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2022/2023. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.

Popáleninové trauma – aneb jak se nespálit…
Popáleninové trauma se řadí mezi jeden z nejzávažnějších úrazů. Mechanismus traumatu je různorodý – úraz způsobený zářením, poleptání chemikáliemi, poškození elektrotraumatem, opaření či popálení způsobené ohněm.
Vzdělávací program Popáleninové trauma aneb jak se nespálit je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který poskytne účastníkům přehled o možných poraněních, jejich léčby a v hlavní řadě o prevenci předcházení jakéhokoliv úrazu.
Vzdělávání bude probíhat v průběhu akademického roku při naplnění kapacity. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Program běží v období jednoho semestru a účastníci absolvují celkem 4 výukové bloky.

U3V – Anglický jazyk – konverzace II
Tento kurz předpokládá již aktivní znalost anglického jazyka, která umožňuje komunikaci v základních životních situacích. Výuka bude probíhat formou debat a diskusí na aktuální témata, jejichž východiskem budou zajímavé texty a prezentace. Kromě obecné angličtiny bude věnována pozornost i profesní slovní zásobě a frazeologii. Do navazujícího kurzu II budou přednostně přijímáni absolventi kurzu U3V – Anglický jazyk-konverzace I, ale toto absolvování není podmínkou přijetí.

U3V – Anglický jazyk pro mírně pokročilé I a II
Tento kurz nabízí další rozvíjení všech složek anglického jazyka, především gramatiky, slovní zásoby a jazykových dovedností (tj. mluvení poslech, čtení a psaní). Důraz je kladen na prohloubení komunikativních kompetencí v běžných situacích všedního dne.

U3V – Anglický jazyk pro mírně pokročilé II
Tento kurz nabízí další rozvíjení všech složek anglického jazyka, především gramatiky, slovní zásoby a jazykových dovedností (tj. mluvení poslech, čtení a psaní). Důraz je kladen na prohloubení komunikativních kompetencí v běžných situacích všedního dne. Do navazujícího kurzu II budou přednostně přijímáni absolventi kurzu U3V – Anglický jazyk pro mírně pokročilé I, ale toto absolvování není podmínkou přijetí.

U3V – Anglický jazyk pro středně pokročilé II
Účastníci tohoto kurzu budou rozvíjet a prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti. Kromě obecné angličtiny si rozšíří i profesní slovní zásobu a frazeologii. Práce v hodinách bude vycházet ze zajímavých textů a prezentací. Studijní materiály jsou součástí kurzu. Do navazujícího kurzu II budou přednostně přijímáni absolventi kurzu U3V – Anglický jazyk pro středně pokročilé I, ale toto absolvování není podmínkou přijetí.

U3V – Anglický jazyk pro věčné začátečníky I a II
Tyto kurzy jsou určeny pro zájemce, kteří s angličtinou už začínali, ale nepodařilo se jim postoupit k vyšší úrovni. Rovněž tak je určen těm, kteří by si chtěli zvýšit své jazykové i komunikační kompetence bez ohledu na předchozí jazykové vzdělání. Obsahem kurzu je vyvážená nabídka konverzace (cestování, volný čas, kultura, rodina), gramatiky i lexika. Lektoři budou připraveni uzpůsobit obsah jednotlivých hodin potřebám a požadavkům zúčastněných.

U3V – Kalokagathia II
Program ve třetím semestru je zaměřen na praktické hudební činnosti směřující k duševní a tělesné harmonii a dokonalosti. Praktické hudební činnosti programu reprezentují dílčí složky hudební výchovy – hlasovou / pěveckou výchovu, rytmický výcvik, intonaci a sluchovou analýzu, sborový zpěv a základy dirigování, hudebněpohybovou / taneční výchovu,instrumentální výcvik (hra na nástroje Orffova instrumentáře, hra na perkusní a další hudební nástroje včetně flétny), hudební teorii a dějiny hudby. Absolvování programu nevyžaduje předchozí praktické hudební zkušenosti frekventantů, např. hru na hudební nástroj, znalost notopisu apod.
Ve čtvrtém semestru je program zaměřen na teoretické i praktické pohybové činnosti, individuálně přizpůsobené účastníkům programu. Teoretická část výuky seznamuje posluchače s moderními metodami analýzy lidského pohybu, využitím mobilních technologií pro podporu zdraví, základy první pomoci a sportovního tréninku. V rámci praktické výuky se posluchači aktivně zapojí do pohybových činností přizpůsobených individuálním potřebám posluchače.

U3V – Konverzace v anglickém jazyce I a II
Tento kurz předpokládá již aktivní znalost anglického jazyka, která umožňuje komunikaci v základních životních situacích. Výuka bude probíhat formou debat a diskusí na aktuální témata, jejichž východiskem budou zajímavé texty a prezentace. Kromě obecné angličtiny bude věnována pozornost i profesní slovní zásobě a frazeologii.

U3V – Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na kresbu I a II
Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v kresbě a grafice. Frekventanti se mohou přihlásit, i když před tím nikdy nekreslili. Kurz klade velký důraz na individuální přístup k posluchačům. Rozvíjí je v oblasti výtvarného reálného zobrazení podle předlohy nebo v rovině představy. Výuka seznamuje se základními technikami v kresbě a grafice. (Kresba tužkou, přírodním a umělým uhlem, fixem, tuší, dřívkem, štětcem, otisky, monotypy, kombinované techniky). Vedoucí ateliéru má zkušenosti s vedením tohoto typu kurzů. Celý kurz je nastaven podle individuální domluvy s frekventanty.

U3V – Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na malbu I a II
Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v malbě. Frekventanti se mohou přihlásit, i když před tím nikdy nemalovali. Kurz klade velký důraz na individuální přístup k posluchačům. Rozvíjí je v oblasti výtvarného reálného zobrazení podle předlohy nebo v rovině představy. Výuka seznamuje se základními technikami v malbě. (Akvarel, tempera, kvaš, olejomalba, malba akrylem, kombinované techniky). Vedoucí ateliéru má zkušenosti s vedením tohoto typu kurzů. Celý kurz je nastaven podle individuální domluvy s frekventanty.

U3V – Latinský jazyk I a II
Tento kurz je určen všem zájemcům, kteří i v 21. století hledají své evropské kořeny. Latina, jako první kulturní jazyk Evropy a později jako lingua franca, nám nabízí široké možnosti poznání na poli jazykovém a kulturním.
Obsahem našich setkání budou základy latinského jazyka s důrazem na stále živá rčení a kulturní odkaz antického světa dnešku. Výuka bude otevřena i podnětům z řad účastníků.

U3V – Německý jazyk – mírně pokročilí I a II
Kurz je určen pro zájemce s úrovní němčiny alespoň na A1.1+, a také pro všechny, kteří chtějí lépe komunikovat v němčině. Účastníci tohoto kurzu budou rozvíjet a prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti na mírně pokročilé úrovni, tedy na A1.2/A2.1. Kurz bude zaměřen na osvojení komunikativní úrovně jazyka v běžných každodenních situacích. Osvojení slovní zásoby a frazeologie z obecné němčiny, která je navázána na gramatické jevy, jež jsou vysvětleny a upevněny v kontextu této slovní zásoby, slouží jako základ pro komunikaci, potažmo konverzaci na daná témata této jazykové úrovně. Součástí lekcí jsou poslechová či vizuální cvičení, která spojují požadavek gramatických znalostí a znalost probírané slovní zásoby pro užití v reálném prostředí. V rámci těchto cvičení je rozvíjena také fonetická stránka jazyka a nácvik správné výslovnosti. Základem pro tento kurz je učebnice němčiny, součástí kurzu jsou také vlastní doplňkové výukové materiály lektora.

U3V – Německý jazyk – středně pokročilí I a II
Kurz je určen pro zájemce s úrovní němčiny alespoň na A1.2, a také pro všechny, kteří chtějí lépe komunikovat v němčině. Účastníci tohoto kurzu budou rozvíjet a prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti na středně pokročilé úrovni, tedy na A2.1/A2.2. Kurz bude zaměřen na osvojení komunikativní úrovně jazyka v běžných každodenních situacích. Osvojení slovní zásoby a frazeologie z obecné němčiny, která je navázána na gramatické jevy, jež jsou vysvětleny a upevněny v kontextu této slovní zásoby, slouží jako základ pro komunikaci, potažmo konverzaci na daná témata této jazykové úrovně. Součástí lekcí jsou poslechová či vizuální cvičení, která spojují požadavek gramatických znalostí a znalost probírané slovní zásoby pro užití v reálném prostředí. V rámci těchto cvičení je rozvíjena také fonetická stránka jazyka a nácvik správné výslovnosti. Základem pro tento kurz je učebnice němčiny (bude upřesněno), součástí kurzu jsou také vlastní doplňkové výukové materiály lektora.

U3V – Německý jazyk – věční začátečníci I a II
Kurz je určen pro zájemce s úrovní němčiny alespoň na A1.1, a také pro všechny, kteří chtějí lépe komunikovat v němčině. Účastníci tohoto kurzu budou rozvíjet a prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti na úrovni tzv. věčných začátečníků, tedy na A1.1/A1.2. Kurz je určen těm zájemcům, kteří s němčinou již v minulosti začínali, ale nepodařilo se jim postoupit k vyšší jazykové úrovni. Kurz bude zaměřen na zvládnutí uvedené úrovně jazyka pro snazší komunikaci v běžných každodenních situacích. Osvojení slovní zásoby a frazeologie z obecné němčiny, která je navázána na gramatické jevy, jež jsou vysvětleny a upevněny v kontextu této slovní zásoby, slouží jako základ pro komunikaci, potažmo konverzaci na základní témata. Součástí lekcí jsou také poslechová či vizuální cvičení, která spojují požadavek gramatických znalostí a znalost probírané slovní zásoby pro užití v reálném prostředí. V rámci těchto cvičení je rozvíjena významně také fonetická stránka jazyka a nácvik správné výslovnosti. Základem pro tento kurz je učebnice němčiny (bude upřesněno), součástí kurzu jsou také vlastní doplňkové výukové materiály lektora.

U3V – Německý jazyk komunikativně I a II
Kurz je určen primárně pro absolventy kurzu U3V – Německý jazyk pro středně pokročilé, dále pro zájemce s úrovní v němčině na A2.1, a také pro všechny, kteří chtějí lépe komunikovat v němčině. Účastníci tohoto kurzu budou rozvíjet a prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti převážně komunikativně na středně pokročilé úrovni, tedy na A2.2/B1.1. Kurz bude zaměřen primárně na osvojení komunikativní úrovně jazyka v běžných každodenních situacích. Osvojení slovní zásoby a frazeologie z obecné němčiny, která je navázána na gramatické jevy, jež jsou vysvětleny a upevněny v kontextu této slovní zásoby, slouží jako základ pro komunikaci, potažmo konverzaci na daná témata. Součástí lekcí jsou poslechová či vizuální cvičení, která spojují požadavek gramatických znalostí a znalost probírané slovní zásoby pro užití v reálném prostředí. V rámci těchto cvičení je rozvíjena fonetická stránka jazyka a nácvik správné výslovnosti. Základem pro tento kurz je učebnice němčiny, součástí kurzu jsou také vlastní doplňkové výukové materiály lektora.

U3V – Pokročilá konverzace v anglickém jazyce – English Club I a II
Toto jazykové společenství je určeno všem zájemcům o anglický jazyk, kteří se tomuto jazyku již delší dobu věnují a stále chtějí rozvíjet své jazykové schopnosti a dovednosti. Účastníkům umožňuje setkávat se s lidmi podobného věku i podobných zájmů, s nimiž budou vzájemně komunikovat o tématech jim blízkých. Východiskem budou například aktuální zprávy, kulturní události, literární texty a také náměty z řad účastníků.

U3V – Přednáškový cyklus I a II
Dvouletý přednáškový cyklus nabízí programy vycházející z akreditovaných oborů pedagogické fakulty. Účastníci vzdělávání jsou přiměřenou formou seznamováni s vývojem univerzitního poznávání v tématech, se kterými se starší lidé aktuálně v životě setkávají a jejichž hlubší poznání, o němž dostávají zpětnou vazbu, jim život usnadňuje a obohacuje.

Univerzita třetího věku – Dějiny a kultura románských zemí
Dvouletý přednáškový cyklus Dějiny a kultura románských zemí je určen zájemcům o informace z oblasti Španělska, Francie a jiných románských zemí. Poutavou formou se posluchači seznámí se základními, ale i méně známými aspekty historie a kultury států této jazykové oblasti. Pomocí literárních, výtvarných i jiných kulturních památek nebo dokonce gastronomie budeme pomyslně cestovat po různých oblastech Španělska, Francie, Latinské Ameriky nebo Portugalska. Kurz je veden zkušenými lektory z katedry romanistiky FF OU, kteří mají tento svět procestovaný doslova skrz naskrz

Univerzita třetího věku – francouzština pro začátečníky
Lektorská výuka francouzského jazyka pro seniory je určena začátečníkům a zaměřuje se na osvojení základních komunikativních dovedností. Ve dvousemestrálním kurzu se frekventanti seznámí se základy francouzského jazyka a naučí se jej používat v každodenních situacích. Zároveň se seznámí s kulturou a reáliemi frankofonních zemí. Obsah i tempo výuky budou uzpůsobeny potřebám a nárokům účastníků kurzu.

Univerzita třetího věku – Historie a kultura anglicky hovořících zemí
Cílem kurzu je seznámit frekventanty s historickým vývojem i současnou situací v anglicky hovořících zemích s důrazem na Velkou Británii a Spojené státy americké. Účastnící se seznámí z důležitými historickými milníky, které formovaly vybrané země, jako např. průmyslová revoluce, 2. světová válka, americká válka za nezávislost nebo občanská válka, objeví kouzla krajiny a nahlédnou do tajů britské a americké politiky, multikulturalismu či literatury.

Univerzita třetího věku – Moravskoslezský region a jeho společnost v proměnách posledních tří století
V tomto dvousemestrálním kurzu bude pozornost přednášejících věnována regionu českého Slezska a přilehlému severomoravského pomezí a proměnám zdejší společnosti v průběhu posledních tří století, tj. od poloviny 18. století až po současnost. Posluchači se budou moci seznámit se čtyřmi vybranými tématy, jež jim budou představeny odborníky z Katedry historie FF OU. Jiří Brňovják bude hovořit o šlechtě a šlechtické společnosti zdejšího regionu od vzniku Rakouského Slezska roku 1742 do poloviny 20. století. Pavel Kladiwa se zaměří na moderní národní vývoj v Rakouském Slezsku v 19. a 20. století, přičemž detailnější pozornost věnuje specifické oblasti Hlučínska. Andrea Pokludová představí historii zdravotní péče, hygieny a lidového léčitelství v rakouském Slezsku v „dlouhém 19. století“ a na počátku 20. století a pozastaví se rovněž u proměn kulturního a národnostního života v Opavě jako tehdejším zemském hlavním městě. Václav Kaška posluchače provede turbulentním vývojem Ostravska v dějinách lidově-demokratického, socialistického a postsocialistického Československa.

Univerzita třetího věku – Proměny a výzvy současné společnosti
Současná společnost bývá líčena jako dynamická, nepřehledná a „tekutá“. Současně o ní mnozí prohlašují, že představuje společnost, ve které se jejím obyvatelům žije tak dobře jako nikdy v historii. Jaká je tedy současná společnost? Představuje spíše hrozbu, či naději? Nebo v sobě spojuje oba prvky a jejím určujícím znakem je ambivalentnost? A není taková vlastně každá společnost? Plánovaný cyklus přednášek si klade za cíl pohlédnout na nejdůležitější proměny a výzvy současné společnosti očima sociologie. V úvodním bloku vás seznámíme se sociologii jako takovou: prostřednictvím schopnosti „sociologické imaginace“, nejdůležitějších kapitol její historie i jejích nejvyužívanějších výzkumných metod. Sociologie bude představena jako vědecká disciplína, která usiluje o porozumění člověku v rámci sociálního a kulturního prostředí, do něhož se rodí a v němž spolu s druhými žije. V následujícím bloku se pozornost zaměří na nejvýznamnější sociální kontexty, do kterých je jedinec zasazen – rodina, (sub)kultura, komunita, generace, náboženství. Třetí blok se soustředí na sféru práce, ekonomického života a vzdělávání a na klíčové proměny, kterými tyto oblasti v současnosti procházejí. V posledním bloku dostane prostor sféra politiky a veřejného života s důrazem na otázky kvality života, životního prostředí a roli pokročilých informačních technologií.

Univerzita třetího věku – Svět pohledem psychologie
Kurz U3V Svět pohledem psychologie podpoří přemýšlení o sobě, vztazích, rodině, druhých a o světě a bude inspirovat k různým pohledům na psychologická témata a společenské jevy současné doby.

Univerzita třetího věku – španělština pro začátečníky
Budeme se snažit co nejvíce mluvit a co nejméně se učit gramatická pravidla. Prvotním účelem jazyka je komunikace, nikoliv detailní studium jeho struktur. Pokusíme se napodobit malé děti, které se v šesti letech velice dobře domluví se svým okolím, přestože ještě nebyly ve škole, neumí číst a psát a určitě nenajdou ve větě podmět a přísudek. My se po jejich vzoru pokusíme gramatiku zvládnout tak, že budeme mluvit, mluvit a mluvit a tím ji praktikovat a uvádět v život. Bez toho, že bychom se speciálně věnovali gramatickým tématům, seznamovali se s pravidly a potom luštili jedno gramatické cvičení za druhým. Naším heslem bude: nejdříve mluvit a rozumět, někdy později možná i něco jiného.

Univerzita třetího věku – Velké epochy evropského umění
Vydejte se na poutavou cestu Evropou napříč staletími za poznáním fascinujícího příběhu výtvarného umění. Připravovaný dvouletý cyklus přednášek představí významné kapitoly z dějin umění od antiky po 20. století, ideová východiska jednotlivých slohů, jejich kulturní předpoklady a podstatu. Přiblíží osudy a tvorbu nejvýznamnějších umělců, ale i opomíjených tvůrců na okraji. Pomůže posluchačům porozumět obsahu prezentovaných děl a nahlédnout do vnitřního světa představ umělce, jehož imaginaci formovaly dobové filozofické názory i společenská situace. Jednotlivé kapitoly z dějin umění budou prezentovány výběrově, nikoliv chronologicky, a každý semestr tak nabídne pestré spektrum témat z umění antiky, středověku, renesance, baroku, 19. a 20. století.

Virtuální Univerzita třetího věku (Virt U3V)
Virtuální univerzita třetího věku (Virt U3V) nabízí seniorům semestrální kurzy přírodních a společenských věd, umění, jazyků, informačních technologií a další. Virt U3V umožňuje vzdělávání seniorů jak formou prezenčních přednášek a seminářů, tak prostřednictvím internetu v tzv. virtuální třídě. Součástí jsou i exkurze s výukou v terénu. Výuku zajišťují akademičtí pracovníci převážně Ostravské univerzity a odborníci z praxe. Senioři, kteří se chtějí kurzů účastnit, jsou nejdříve proškoleni v základech práce s PC a internetem a především jsou seznámeni s možnostmi vzdělávání ve virtuální třídě. Posluchači Virt U3V se mohou zapojovat do mezinárodních projektů. Více informací včetně konkrétní nabídky kurzů a možností zapojení se do Virt U3V najdete na stránkách VirtU3V.

Žít zdravěji a aktivněji
Cílem je zvýšit vědomosti seniorů v oblasti zdraví, zdravého životního stylu a prevenci chorob, motivovat je ke zdravému a aktivnímu životu, a tím přispět ke zvýšení kvality života ve stáří a podpoře prosperity ve stárnoucí společnosti. Nabízená aktivita vychází z předpokladu, že vzdělávání je významným zdrojem aktivního života, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení starších osob. Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během aktuálního akademického roku.
V každém semestru se uskuteční 10 přednášek v zimním a 10 přednášek v letním semestru. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.