Celoživotní vzdělávání

     
                       
     
           

Vzdělávání zdravotnických pracovníků

Aferézy v praxi transfuzního oddělení
Cílem kurzu je získání základních i specializovaných informací pro provádění aferéz v režimu dárcovském i léčebném s důrazem na monitorování dárců / pacientů během výkonů a jejich praktické provedení.

Certifikovaný kurz - Zajištění vstupu do krevního oběhu
Kurz poskytuje základní informace o ošetřovatelských intervencích nezbytných pro zajištění periferních žilních katetrů, technikách intraoseální aplikace léků.

Certifikovaný kurz – Sestra v intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii
Akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR. Cílem studia – připravit anesteziologickou sestru pro vykonávání vyšších činností v oboru anesteziologie. Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost pro provádění činností pro sestru pracující na úseku anestezie. Výuka bude probíhat v Ostravě a v Brně.

Diagnostika anaerobních patogenních bakterií
Cílem kurzu je získání jak informací o novinkách v diagnostice anaerobních patogenů, tak i ve stanovování jejich citlivosti na antibiotika.

Domácí umělá plicní ventilace, oxygenoterapie
Účastník kurzu získá základní informace o ošetřovatelských intervencích nezbytných pro zajištění průchodnosti dýchacích cest, podávání kyslíku v podmínkách domácí péče, včetně technik a postupů ošetřování pacienta s umělou plicní ventilací v domácí péči. Získané informace umožní absolventům kurzu poskytovat kvalifikovanou péči při ošetřování nemocných na dlouhodobé ventilační podpoře v podmínkách domácí péče.

Elektronické informační zdroje pro nelékařské zdravotnické profese
Účastník kurzu se seznámí s nabídkou a možnostmi využívání elektronických informačních zdrojů – zdrojů s volným přístupem i zdrojů placených, a s praktickou prácí s el. zdroji – výuka vyhledávání odborných informací podle příslušné profese a naučit účastníky školicí akce prakticky tyto zdroje využívat.

Gynekologická cytodiagnostika
Cílem certifikovaného kurzu (dle §61 - 64 Zákona 96/2004 Sb.) Gynekologická cytodiagnostika je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti screeningové cytologické diagnostiky umožňující samostatnou činnost (dle § 80 a 81 Vyhlášky č. 55/2011, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků).
Rozhodnutí o udělení akreditace soubor pdf

Hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí
Účastník kurzu získá: naučení se či zdokonalení se v dovednosti při používání metodiky hodnocení zdravotních rizik fyzikálních a chemických faktorů složek životního prostředí, jednotlivé kroky metodiky hodnocení zdravotních rizik, hodnocení zdravotních rizik expozic hluku, neionizujícímu záření, chemickým látkám ve vodách, ovzduší a půdě, posuzování vlivů na veřejné zdraví v rámci posuzování vlivů na životní prostředí, zpracování dokumentace.
Absolventi jsou schopni samostatně používat metodiku hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí, naučí se různé přístupy potřebné ke zpracování posuzování vlivů na veřejné zdraví a získají dovednost hodnotit již zpracované posudky v uvedených oblastech.

Hojení chronických ran v intenzivní péči
Účastník kurzu získá základní informace o postupech ošetřování a léčby chronických ran v intenzivní péči, využití principů vlhké terapie ran, způsobech hodnocení ran u pacientů v intenzivní a resuscitační péči.

Chirurgie ruky
Získání teoretických informací i praktických dovedností v oblasti terapie ruky v souladu s novými trendy. Praktická aplikace zhotovení termoplastických dlah.

Imobilizace a transport traumatologických nemocných

Cílem certifikačního kurzu je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti imobilizace a transportu v přednemocniční a nemocniční péči. Cílem je připravit zájemce na provádění úkonů nezbytných k imobilizaci postižených a následnému transportu:

 • zopakovat a prohloubit znalosti z anatomie a fysiologie pohybového aparátu člověka,
 • doplnit informace z patofyziologie, mechanismu úrazu, první pomoci, při využití obvazové a imobilizační techniky,
 • získat informace o psychice nemocného při prožívání bolesti,
 • získat praktické dovednosti a návyky v oblasti imobilizace a transportu v přednemocniční a nemocniční péči.


Intenzivní péče
Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. Roční kurz bude probíhat kombinovanou formou (dálkovou). Tento kurz je organizován Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60. Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří splňují podmínky registrace v oboru Všeobecná sestra. A mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru Všeobecná sestra nebo Zdravotnický záchranář. Cílem studijního oboru je připravit vysokoškolsky kvalifikované pracovníky k získání specializované způsobilosti v Intenzivní péči a k přípravě všeobecné sestry a zdravotnického záchranáře pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienta staršího 10 let, u kterého dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí. Cílem vzdělávacího programu je získání vědomostí a dovedností odpovídajících požadavkům specializované způsobilosti podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Kardiopulmonální resuscitace v postupech
Účastník kurzu získá:
 • zautomatizování sledu činností při zahájení a v průběhu neodkladné kardiopulmonální resuscitace
 • jistotu při samostatně prováděné kardiopulmonální resuscitaci s využitím kompetencí zdravotnického záchranáře
 • snížení podílů stresu zdravotníka při poskytování pomoci při selhání základních životních funkcí


Kurz šití porodního poranění
Kurz je určen pro porodní asistentky, které po jeho absolvování dokáží samostatně zhodnotit porodní poranění a dle svých kompetencí provést ošetření tohoto poranění.
Porodní asistentka bude umět edukavat ženy v rámci prevence porodního poranění, doporučit vhodné porodní polohy, které minimalizují riziko využití episiotomie nebo vznik porodního poranění a dokáže ženu kvalitně edukovat o péči o ránu.
V teoretické části kurzu jsou účastníci seznámeni s anatomií, prevencí epiziotomií a porodního poranění, šicími metodami a užívaným materiálem. Praktická část kurzu je zaměřena na rozpoznání a klasifikaci porodního poranění a praktický nácvik šití porodního poranění na simulátorech.

Magnetická rezonance kloubů - normální nález a základní patologie
Během inovačního kurzu získají absolventi znalosti o základní anatomii velkých kloubů na  magnetické rezonanci a rovněž základní patologické obrazy v rozsahu, které jim umožňují samostatnou práci na  MR při  řešení ortopedické problematiky.

Medicína založená na důkazu (evidence based medicine)
Účastník kurzu získá: seznámení se se základními principy EBM a novými ukazateli v oblasti diagnostiky, léčení, prognózy, rizika a prevence.
Medicína založená na důkazu je novou filozofií v medicíně, která předpokládá, že všechna rozhodnutí lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v oblasti diagnostiky, léčby, prognózy, posuzování rizika a prevence, jsou založena na nejlepším současném vědeckém důkazu. Aby mohl zdravotnický pracovník uplatnit tyto nové metody přístupu k medicínské praxi, musí znát základní principy této nové filozofie a také nové ukazatele, kterými se kvantitativně vyjadřuje efektivita nových diagnostických metod nebo nových léků. Po absolvování kurzu budou moci absolventi uplatnit principy medicíny založené na důkazu ve své praxi.

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence - certifikovaný kurz
Cílem kurzu je příprava zdravotnických profesionálů pro výuku odborných praxí studentů bakalářského programu ošetřovatelství a zvýšení jejich osobního profesního růstu a rozvoje. Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky – odborníky ve své profesi, kteří splňují podmínky pro vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle §66 zákona č. 96/2004 Sb.

Měření a hodnocení expozic hluku v pracovním a komunálním prostředí
Cílem kurzu je získání schopnosti samostatně provádět měření expozic hluku a její hodnocení v souladu s vědeckými poznatky a legislativou.

Normální CT a MR obrazy mozku, hlavy, páteře a páteřního kanálu
Cílem kurzu je zlepšit znalosti radiologických asistentů nebo diplomovaných specialistů v široké oblasti CT a MR anatomie.

Odborná angličtina
Absolventi budou znát specifika odborných textů v angličtině v oblasti zdravotnictví, prohloubí si slovní zásobu, budou pracovat s příklady odborných textů v angličtině.

Ošetřovatelská péče v psychiatrii - specializační vzdělávání
Studium připraví absolventy ke získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro péči v psychiatrii. Sestra pro péči v psychiatrii vykonává u dospělého pacienta činnosti podle § 54 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a dále poskytuje specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům s jednotlivými duševními poruchami.

Péče o pacienta s bolestí
Kurz poskytuje základní informace o technikách léčby bolesti, způsobech hodnocení bolesti, farmakologických i alternativních postupech léčby bolesti.

Práce nutričních terapeutů a terapeutek s klienty s vybranými psychickými poruchami
Současné pojetí zdraví a nemoci.
Organické poruchy.
Závislosti.
Psychotické poruchy.
Depresivní a úzkostné poruchy.
Mentální anorexie a bulimie.
Poruchy osobnosti.

Pracovně lékařská péče a posuzování zdravotní způsobilosti k práci
Účastník kurzu získá nejnovější informace v problematice hodnocení zdravotní způsobilosti k práci, při volbě povolání a přípravě na povolání. Nejnovější informace v problematice pracovně-lékařské péče a ochrany zdraví při práci.

Simulace urgentních stavů pro praktické lékaře
Kurz je zaměřen na řešení život ohrožujících situací, se kterými se může praktický lékař setkat ve své každodenní praxi. V rámci simulovaných událostí budou mít účastníci možnost řešit události z následujících oblastí – akutní koronární syndrom, maligní arytmie, plicní embolie, poruchy vědomí, práce s omezenými personálními zdroji a prioritizace jednotlivých úkonů s ohledem na stav pacienta. Součástí kurzu je krátké shrnutí teoretických znalostí a osvojení praktických dovedností jako vyšetření pacienta pomocí algoritmu ABCDE, ventilace pacienta s ručním křísícím vakem, zavedení supraglotických pomůcek, nebo kardiopulmonální resuscitace. Kurz je akreditován ČLK a v rámci celoživotního vzdělávání a bude ohodnocen 12 kredity dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Správná výrobní praxe v Zařízeních transfuzní služby
Krevní centrum FN Ostrava patří mezi největší zařízení transfuzní služby v České republice. V přímé návaznosti na kliniky a oddělení fakultní nemocnice zabezpečuje široké spektrum vyráběných transfuzních přípravků. Cílem kurzu je získání informací pro výrobu širokého spektra transfuzních přípravků určených pro komplikované pacienty klinik a oddělení.

Všeobecné ošetřovatelství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Vzdělávání programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného programu, po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat v řádném studiu zvoleného programu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (podmínky přijímacího řízení jsou pro uchazeče zveřejněny na webových stránkách Lékařské fakulty). Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Využití statistických metod při hodnocení epidemiologických studií
Seznámení posluchače se základními typy epidemiologických studií a jejich hodnocením, s výpočtem popisných charakteristik s využitím funkcí MS Excelu, využití programu EpiData pro sběr dat a programu OpenEpi pro statistické zpracování.

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra – intenzivní péče
Vzdělávací program zajišťuje teoretickou část k získání specializované způsobilosti specializačního vzdělávacího programu Intenzivní péče se zaměřením na roli sestry pro intenzivní péči. Cílem vzdělávacího programu je připravit všeobecné sestry pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty starší 10 let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí. Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou podle § 60 zákona č. 96/2004 Sb., před oborovou komisí, kterou jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, na návrh profesních sdružení, odborných společností a akreditovaných zařízení.

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Kurz je zaměřen na život zachraňující znalosti a dovednosti nutné k včasnému a účinnému poskytnutí první pomoci. Kvalitní a efektivní poskytnutí pomoci u stavů, které bezprostředně ohrožují život, ovlivňují nejenom přežití, ale i kvalitu života po příhodě. Součástí kurzu je výukový text – názorná obrazová dokumentace, testy a kontrolní otázky. Školení v celkovém rozsahu 20 hodin je složeno z 9,5 hodin teoretických příprav a 10,5 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 15 témat. Podrobná obsahová náplň jednotlivých témat je obsažena v doporučené literatuře.

Závratě - diagnostika a rehabilitace

Cílem je připravit frekventanty kurzu na provádění účelné diagnostiky a fyzioterapie u závrativých stavů.

 • Seznámit s nejnovějšími metodami a postupy v diagnostice a léčbě nemocných s poruchami rovnováhy.
 • Frekventant kurzu porozumí, bude znát a bude umět interpretovat vyšetřovací metody poruch rovnováhy.
 • Důraz je kladen na orientaci v moderních objektivních vyšetřeních poruch rovnováhy a vysvětlení jejich významu pro topodiagnostiku léze a rehabilitaci.
 • Seznámit s klinickými stavy jednotlivých závrativých onemocnění, jejich specifikou a odlišnostmi multidisciplinární péče o nemocné se závratí.
 • Bude umět správně rozpoznat onemocnění a zvolit správný léčebný postup včetně rehabilitace s udržením psychosociální pohody a kvality života.
 • Frekventant kurzu bude umět určit stupně klinické závažnosti závrativých stavů.
 • Frekventant bude chápat souvislosti mezioborové spolupráce.
 • Frekventant bude schopen pracovat v mezioborovém týmu.


Zdravotnický záchranář - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou OU jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (dle Zákona č. 111/1998, § 48 až 50). Podmínky přijímacího řízení oborů na LF OU pro uchazeče jsou zveřejněny na webových stránkách Ostravské univerzity. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Zjišťování a hodnocení expozic neionizujícímu záření v pracovním prostředí
Účastník kurzu získá schopnost samostatně provádět měření a jednodušší výpočty expozic neionizujícímu záření a hodnocení zdravotních rizik v souladu s legislativou.