Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (17)
Specializační studium (1)
Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky (6)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (26)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (19)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (19)
Krátkodobé programy a kurzy (18)
Přípravné kurzy pro přijímací řízení - krátkodobé (1)
Kurzy pro přijaté studenty (1)
Moduly (4)
Vzdělávání zdravotnických pracovníků (31)
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - specializační studium (6)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
fakult FSS  |   FU  |   FF  |   LF  |   PdF  |  PřF
 

Vzdělávání zdravotnických pracovníků

 • Aferézy v praxi transfuzního oddělení
  Cílem kurzu je získání základních i specializovaných informací pro provádění aferéz v režimu dárcovském i léčebném s důrazem na monitorování dárců / pacientů během výkonů a jejich praktické provedení.
   
 • Certifikovaný kurs – Sestra v intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii
  Akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR.
  Cílem studia – připravit anesteziologickou sestru pro vykonávání vybraných činností v oboru anesteziologie. Absolvent certifikovaného kursu získá zvláštní odbornou způsobilost pro provádění níže vyjmenovaných činností. Výuka bude probíhat v Ostravě a Brně. V rámci specializačního vzdělávání sester v intenzivní péči je anesteziologii věnována pouze omezená časová dotace, která poskytuje základní informace z oboru anesteziologie. Klinická praxe však vyžaduje schopnost sestry samostatně řešit situace v průběhu anesteziologické a algeziologické péče. Cílem certifikovaného kurzu je doplnění obsahu vzdělání o vědomosti a praktické dovednosti, které potřebuje sestra vykonávající navrhované činnosti samostatně. Takto kvalifikovaně připravení pracovníci by umožnili efektivnější využití anesteziologického týmu v podmínkách klinické praxe.
   
 • Diagnostika anaerobních patogenních bakterií
  Cílem kurzu je získání jak informací o novinkách v diagnostice anaerobních patogenů, tak i ve stanovování jejich citlivosti na antibiotika.
   
 • Domácí umělá plicní ventilace, oxygenoterapie
  Účastník kurzu získá:
  • základní informace o ošetřovatelských intervencích nezbytných pro zajištění průchodnosti dýchacích cest, podávání kyslíku v podmínkách domácí péče, včetně technik a postupů ošetřování pacienta s umělou plicní ventilací v domácí péči
  • získané informace umožní absolventům kurzu poskytovat kvalifikovanou péči při ošetřování nemocných na dlouhodobé ventilační podpoře v podmínkách domácí péče

   
 • Elektronické informační zdroje pro nelékařské zdravotnické profese
  Účastník kurzu se seznámí s nabídkou a možnostmi využívání elektronických informačních zdrojů – zdrojů s volným přístupem i zdrojů placených, a s praktickou prácí s el. zdroji – výuka vyhledávání odborných informací podle příslušné profese a naučit účastníky školicí akce prakticky tyto zdroje využívat.
   
 • Gynekologická cytodiagnostika
  Cílem certifikovaného kurzu (dle Díl. §61 - 64 Zákona 96/2004 Sb.- cytotechnologie pro JOPZ je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti screeningové cytologické diagnostiky umožňující samostatnou činnost (dle § 72 Vyhlášky č. 424/2004, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků).
  Absolvent získá odbornou způsobilost k provádění diagnostiky - cervikovaginální cytologie, screening karcinomu děložního hrdla, k činnosti spojené s přípravou, preparací, vyšetřováním preparátů pro cytodiagnostická vyšetření, v managementu práce v oboru klinické exfoliativní cytologie.
   
 • Hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí
  Účastník kurzu získá: naučení se či zdokonalení se v dovednosti při používání metodiky hodnocení zdravotních rizik fyzikálních a chemických faktorů složek životního prostředí, jednotlivé kroky metodiky hodnocení zdravotních rizik, hodnocení zdravotních rizik expozic hluku, neionizujícímu záření, chemickým látkám ve vodách, ovzduší a půdě, posuzování vlivů na veřejné zdraví v rámci posuzování vlivů na životní prostředí, zpracování dokumentace.
  Absolventi jsou schopni samostatně používat metodiku hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí, naučí se různé přístupy potřebné ke zpracování posuzování vlivů na veřejné zdraví a získají dovednost hodnotit již zpracované posudky v uvedených oblastech.
   
 • Hojení chronických ran v intenzivní péči
  Účastník kurzu získá základní informace o postupech ošetřování a léčby chronických ran v intenzivní péči, využití principů vlhké terapie ran, způsobech hodnocení ran u pacientů v intenzivní a resuscitační péči.
   
 • Chirurgie ruky
  Získání teoretických informací i praktických dovedností v oblasti terapie ruky v souladu s novými trendy. Praktická aplikace zhotovení termoplastických dlah.
   
 • Imobilizace a transport traumatologických nemocných

  Cílem certifikačního kurzu je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti imobilizace a transportu v přednemocniční a nemocniční péči. Cílem je připravit zájemce na provádění úkonů nezbytných k imobilizaci postižených a následnému transportu:

  • zopakovat a prohloubit znalosti z anatomie a fysiologie pohybového aparátu člověka,
  • doplnit informace z patofyziologie, mechanismu úrazu, první pomoci, při využití obvazové a imobilizační techniky,
  • získat informace o psychice nemocného při prožívání bolesti,
  • získat praktické dovednosti a návyky v oblasti imobilizace a transportu v přednemocniční a nemocniční péči.

   
 • Intenzivní péče
  Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. Roční kurz bude probíhat kombinovanou formou (dálkovou). Tento kurz je organizován Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60. Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří splňují podmínky registrace v oboru Všeobecná sestra. A mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru Všeobecná sestra nebo Zdravotnický záchranář. Cílem studijního oboru je připravit vysokoškolsky kvalifikované pracovníky k získání specializované způsobilosti v Intenzivní péči a k přípravě všeobecné sestry a zdravotnického záchranáře pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienta staršího 10 let, u kterého dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí. Cílem vzdělávacího programu je získání vědomostí a dovedností odpovídajících požadavkům specializované způsobilosti podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.
   
 • Kardiopulmonální resuscitace v postupech
  Účastník kurzu získá:
  • zautomatizování sledu činností při zahájení a v průběhu neodkladné kardiopulmonální resuscitace
  • jistotu při samostatně prováděné kardiopulmonální resuscitaci s využitím kompetencí zdravotnického záchranáře
  • snížení podílů stresu zdravotníka při poskytování pomoci při selhání základních životních funkcí

   
 • Léčba bolesti
  Účastník kurzu získá základní informace o technikách léčby bolesti, způsobech hodnocení bolesti, farmakologických i alternativních postupech léčby bolesti. Získané informace lze uplatnit v rámci řešení akutní i chronické bolesti, u nemocných v domácí péči, v poúrazových, pooperačních stavech, ale především u degenerativních onemocnění. Techniky hodnocení bolesti jsou nezbytnou součástí účinné léčby bolestivých stavů. Jejich znalost, včetně uplatnění alternativních metod léčby bolesti umožní ošetřujícímu personálu nadstandardní postupy při řešení bolestivých stavů v podmínkách nemocniční i domácí léčebné péče.
   
 • Magnetická rezonance kloubů - normální nález a základní patologie
  Během inovačního kurzu získají absolventi znalosti o základní anatomii velkých kloubů na  magnetické rezonanci a rovněž základní patologické obrazy v rozsahu, které jim umožňují samostatnou práci na  MR při  řešení ortopedické problematiky.
   
 • Medicína založená na důkazu (evidence based medicine)
  Účastník kurzu získá: seznámení se se základními principy EBM a novými ukazateli v oblasti diagnostiky, léčení, prognózy, rizika a prevence.
  Medicína založená na důkazu je novou filozofií v medicíně, která předpokládá, že všechna rozhodnutí lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v oblasti diagnostiky, léčby, prognózy, posuzování rizika a prevence, jsou založena na nejlepším současném vědeckém důkazu. Aby mohl zdravotnický pracovník uplatnit tyto nové metody přístupu k medicínské praxi, musí znát základní principy této nové filozofie a také nové ukazatele, kterými se kvantitativně vyjadřuje efektivita nových diagnostických metod nebo nových léků. Po absolvování kurzu budou moci absolventi uplatnit principy medicíny založené na důkazu ve své praxi.
   
 • Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence - certifikovaný kurz
  Cílem kurzu je příprava zdravotnických profesionálů pro výuku odborných praxí studentů bakalářského programu ošetřovatelství a zvýšení jejich osobního profesního růstu a rozvoje. Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky – odborníky ve své profesi, kteří splňují podmínky pro vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle §66 zákona č. 96/2004 Sb.
   
 • Měření a hodnocení expozic hluku v pracovním a komunálním prostředí
  Cílem kurzu je získání schopnosti samostatně provádět měření expozic hluku a její hodnocení v souladu s vědeckými poznatky a legislativou.
   
 • Normální CT a MR obrazy mozku, hlavy, páteře a páteřního kanálu
  Cílem kurzu je zlepšit znalosti radiologických asistentů nebo diplomovaných specialistů v široké oblasti CT a MR anatomie.
   
 • Odborná angličtina
  Absolventi budou znát specifika odborných textů v angličtině v oblasti zdravotnictví, prohloubí si slovní zásobu, budou pracovat s příklady odborných textů v angličtině.
   
 • Ošetřovatelská péče v pediatrii, dětská sestra - specializační vzdělávání
  Studium připraví absolventy k výkonu povolání dětské sestry. Dětská sestra je schopna provádět, zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o dítě. poskytovanou novorozencům, dětem a adolescentům v rámci preventivní, diagnostické a léčebné péče. Podle § 57 vyhlášky č. 55/2011 Sb. vykonává činnosti při péči o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců a adolescentů, s výjimkou péče o děti, u kterých došlo k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí nebo mají patologické změny psychického stavu, které vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí.
   
 • Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
  Certifikovaný kurz pomůže porozumět potřebám a problémům pacientů a jejich blízkých v závěru jejich života, což může vést ke zkvalitnění a zefektivnění důstojné péče o umírající pacienty a jejich rodiny a k zvyšování jejich kvality života.
   
 • Pracovně lékařská péče a posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  Účastník kurzu získá nejnovější informace v problematice hodnocení zdravotní způsobilosti k práci, při volbě povolání a přípravě na povolání. Nejnovější informace v problematice pracovně-lékařské péče a ochrany zdraví při práci.
   
 • Sestra pro intenzivní péči – specializační vzdělávání
  Vzdělávací program zajišťuje teoretickou část k získání specializované způsobilosti specializačního vzdělávacího programu Intenzivní péče se zaměřením na roli sestry pro intenzivní péči. Cílem vzdělávacího programu je připravit všeobecné sestry pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty starší 10 let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí. Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou podle § 60 zákona č. 96/2004 Sb., před oborovou komisí, kterou jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, na návrh profesních sdružení, odborných společností a akreditovaných zařízení.
   
 • Správná výrobní praxe v Zařízeních transfuzní služby
  Krevní centrum FN Ostrava patří mezi největší zařízení transfuzní služby v České republice. V přímé návaznosti na kliniky a oddělení fakultní nemocnice zabezpečuje široké spektrum vyráběných transfuzních přípravků. Cílem kurzu je získání informací pro výrobu širokého spektra transfuzních přípravků určených pro komplikované pacienty klinik a oddělení.
   
 • Všeobecná sestra - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
  Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru, po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat v řádném studiu zvoleného oboru a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (podmínky přijímacího řízení jsou pro uchazeče zveřejněny na webových stránkách Lékařské fakulty). Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
   
 • Využití statistických metod při hodnocení epidemiologických studií
  Seznámení posluchače se základními typy epidemiologických studií a jejich hodnocením, s výpočtem popisných charakteristik s využitím funkcí MS Excelu, využití programu EpiData pro sběr dat a programu OpenEpi pro statistické zpracování.
   
 • Zajištění vstupu do krevního oběhu
  Cílem je připravit studenty oboru všeobecná sestra/porodní asistentka k zajištění vstupu do krevního oběhu. Seznámit s principy a postupy zajištění vstupu do krevního oběhu, ošetřování vstupů, hodnocení vzniku komplikací, včetně postupu léčby případných komplikací.
   
 • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
  Kurz je zaměřen na život zachraňující znalosti a dovednosti nutné k včasnému a účinnému poskytnutí první pomoci. Kvalitní a efektivní poskytnutí pomoci u stavů, které bezprostředně ohrožují život, ovlivňují nejenom přežití, ale i kvalitu života po příhodě. Součástí kurzu je výukový text – názorná obrazová dokumentace, testy a kontrolní otázky. Školení v celkovém rozsahu 20 hodin je složeno z 9,5 hodin teoretických příprav a 10,5 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 15 témat. Podrobná obsahová náplň jednotlivých témat je obsažena v doporučené literatuře.
   
 • Závratě - diagnostika a rehabilitace

  Cílem je připravit frekventanty kurzu na provádění účelné diagnostiky a fyzioterapie u závrativých stavů.

  • Seznámit s nejnovějšími metodami a postupy v diagnostice a léčbě nemocných s poruchami rovnováhy.
  • Frekventant kurzu porozumí, bude znát a bude umět interpretovat vyšetřovací metody poruch rovnováhy.
  • Důraz je kladen na orientaci v moderních objektivních vyšetřeních poruch rovnováhy a vysvětlení jejich významu pro topodiagnostiku léze a rehabilitaci.
  • Seznámit s klinickými stavy jednotlivých závrativých onemocnění, jejich specifikou a odlišnostmi multidisciplinární péče o nemocné se závratí.
  • Bude umět správně rozpoznat onemocnění a zvolit správný léčebný postup včetně rehabilitace s udržením psychosociální pohody a kvality života.
  • Frekventant kurzu bude umět určit stupně klinické závažnosti závrativých stavů.
  • Frekventant bude chápat souvislosti mezioborové spolupráce.
  • Frekventant bude schopen pracovat v mezioborovém týmu.

   
 • Zdravotnický záchranář - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
  Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou OU jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (dle Zákona č. 111/1998, § 48 až 50). Podmínky přijímacího řízení oborů na LF OU pro uchazeče jsou zveřejněny na webových stránkách Ostravské univerzity. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
   
 • Zjišťování a hodnocení expozic neionizujícímu záření v pracovním prostředí
  Účastník kurzu získá schopnost samostatně provádět měření a jednodušší výpočty expozic neionizujícímu záření a hodnocení zdravotních rizik v souladu s legislativou.