Celoživotní vzdělávání

     
                       
     
           

Moduly

Herní vývojář
Modul je zaměřen na získání kompetencí a dovedností v oboru video a PC her. Je rozvržen tak, aby studenty seznámil s důležitými oblastmi vývoje her - jako je algoritmizace, programování, 2D a 3D animace, herní design, proces vývoje her, game design či narativní design a aby přivedl studenta ke zkušenosti s herními enginy a pomohl mu vytvořit první hru. Jinými slovy, seznámí studenta se základy spojenými s vývojem PC her, aby je byl schopen použít v praxi při svém uplatnění v herním průmyslu. Na konci kurzu by měl mít student základní zkušenosti z oboru herního vývojářství a dovednosti pro tvorbu jednoduchých her a v neposlední řadě také vlastní jednoduchou hru do svého CV.

HR-personální konzultant (dvousemestrální kurz)
Cílem programu je seznámení se základy HR v návaznosti na strategie a řízení organizace. Program probíhá ve dvou semestrech a skládá se celkem ze čtyř informačně-praktických předmětů (Organizační kultura; Personální procesy související se strategií a řízením organizace; Řízení pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry; Trendy rozvoje technik lidských zdrojů, kreativita a sebeprezentace), Praxe HR a závěrečné prezentace v podmínkách simulujících podnikatelský záměr či výběrový pohovor na pracovní pozici či výběrový pohovor na pracovní pozici. Výuka probíhá kombinovanou formou, tj. část výuky je realizována distančně – samostudiem z připravených studijních materiálů a videosekvencí, část výuky probíhá prezenčně formou společné blokové výuky v prostorách FF OU; vybrané bloky se konají přímo u zaměstnavatelů. Praxe je realizována individuálně od konce prvního semestru. Závěrečné prezentace se uskuteční před komisí složenou z pedagogů OU a personalistů a HR specialistů firem a institucí působících nejen v Moravskoslezském kraji. Po ukončení všech součástí modulu získá úspěšný absolvent profesně rozšiřující osvědčení „HR – personální konzultant“.

Hudební kreativita jako nástroj psychohygieny a osobnostního rozvoje
Vzdělávací program je koncipován jako ucelený soubor základních znalostí a dovedností zaměřených na využití hudební kreativity jako nástroje psychohygieny a osobnostního rozvoje. Absolventi vzdělávacího programu získají bázi teoretických znalostí, které budou průběžně uvádět do praxe; kromě dovedností souvisejících se hrou na speciální hudební nástroje si osvojí nástroje psychohygieny a seberozvoje a získají vlastní zkušenost s aplikací relevantních technik v rámci modelových situací. Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy na uplatnění uvedených znalostí a dovedností v jejich vlastní profesní praxi.

Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I.
Modul vznikl jako výstup projektu Interreg V-A SK-CZ „Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole“ 304011AZV9, který je určen studentům Ostravské univerzity, Trnavské univerzity a Slovenské technické univerzity. Výuková náplň modulu vychází z provedeného kvalitativního a kvantitativního výzkumu z inzerce firem a focus group, z nichž jasně vyplynulo, že zaměstnavatelé od vysokoškolských absolventů vedle odborných znalostí očekávají také další, tzv. přenositelné kompetence, které je mohou na trhu práce bonifikovat. Celkově šetření ukázalo aktuálně šest tematických oblastí přenositelných pracovních kompetencí. V tomto prvním modulu je věnována pozornost triádě:
  1. týmová spolupráce,
  2. komunikace,
  3. time management a sebeřízení.
Na tento modul navazuje modul PPK II., který se věnuje druhé trojici. Výuka probíhá ve spolupráci pedagogů všech tří univerzit a expertů z praxe.

Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce II.
Modul vznikl jako výstup projektu Interreg V-A SK-CZ „Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole“ 304011AZV9, který je určen studentům Ostravské univerzity, Trnavské univerzity a Slovenské technické univerzity. Výuková náplň modulu vychází z provedeného kvalitativního a kvantitativního výzkumu z inzerce firem a focus group, z nichž jasně vyplynulo, že zaměstnavatelé od vysokoškolských absolventů vedle odborných znalostí očekávají také další, tzv. přenositelné kompetence, které je mohou na trhu práce bonifikovat. Celkově šetření ukázalo aktuálně šest tematických bloků přenositelných pracovních kompetencí. Tento modul volně navazuje na modul PPK I. V tomto druhém modulu je věnována pozornost triádě:
  1. analýza a řešení problémů, projektový management,
  2. adaptabilita a flexibilita, podnikavost,
  3. prezentační dovednosti, vyjednávání.
Výuka probíhá ve spolupráci pedagogů všech tří univerzit a expertů z praxe.

Základy žurnalistiky
Modul je rozšířením dosavadního studijního zaměření studentů v rámci jejich oborů, kteří ale mají také zájmem o žurnalistiku, dramaturgii a scénáristku. Absolventi/absolventky modulu si osvojí základní žurnalistické kompetence, které můžou dále aplikovat a rozvíjet v žurnalistické praxi nebo v propagaci jejich studijních oborů. Budou schopni rozlišovat mezi jednotlivými žurnalistickými žánry a některé z nich v praxi vytvářet. Vyzkoušejí si volně dostupné nástroje na tvorbu audiovizuálních obsahů a poznají prostředí studia České televize Ostrava a Deníku N. V jednom ze zmíněných médií absolvují praxi.