Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Všeobecné ošetřovatelství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním
Vzdělávání připravuje odborníky pro výkon povolání v oblasti všeobecné ošetřovatelské péče na všech úrovních zdravotnických, léčebných a sociálních zařízení o jedince všech věkových kategorií při akutních a chronických poruchách zdraví a při somatických a psychických potížích.
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry kombinovaného studia v režimu placeného kurzu (obsah je shodný s obsahem studia programu) + 2 semestry kombinovaného studia (bez úhrady) podle studijního plánu bakalářského studia příslušného programu. V rámci placeného kurzu - 504 hodin teoretické výuky a 1400 hodin praxe (rozsah odborné praxe zdravotnického asistenta dle vyhlášky 470/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů).
Cena:12 000 Kč za každý semestr
Forma:kombinované
Organizace studia:bloková výuka 3x/měsíc v pátky a soboty, budova ZY
Číslo akreditace:B0913P360023
Garantující odborná katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Garant:prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Anotace:Vzdělávání programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného programu, po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat v řádném studiu zvoleného programu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (podmínky přijímacího řízení jsou pro uchazeče zveřejněny na webových stránkách Lékařské fakulty). Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Způsob ukončení studia:1. fáze studia – dvouletý placený kurz
Po splnění všech studijních povinností daných studijním plánem akreditovaného programu je kurz zakončen obhajobou závěrečné práce. Výstupem je získání osvědčení o absolvování tohoto kurzu.

2. fáze studia
V případě úspěšného absolvování přijímacího řízení bezplatné absolvování 3. ročníku kombinovaného studia stejného studijního programu se statutem řádného studenta VŠ. Výstupem je získání bakalářského titulu v programu Všeobecné ošetřovatelství po úspěšném průběhu studia ve 3. ročníku, státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské práce.
Výstupní doklad:1. fáze osvědčení a 2. fáze diplom a  titul Bc.
Předpoklady pro přijetí:uchazeč s ukončeným středoškolským vzděláním
Přihlášky:ANO, podávají se elektronicky přes e-přihlášku ke studiu

Přihlášky můžete podat pouze v období do 23. srpna 2024. Po zadání přihlášky vytisknete zkrácený štítek, který zašlete s těmito povinnými přílohami:
  • ověřená kopie dokladu o řádném ukončení středoškolského studia
  • ověřená kopie osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydaného MZČR, pokud jej uchazeč má
na adresu:
Petra Porwolová
Lékařská fakulta OU
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Syllabova 19, 703 00, Ostrava 3
Uzávěrka přihlášek:23. srpna 2024
Kontakt / další informace:prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.,
doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
Způsob platby:převod z účtu
Vyučující:vyučující kateder a ústavů Lékařské fakulty OU,
externí lektoři
Plán studia / rámcový harmonogram:Vzdělávání bude zahájeno v září, doba trvání 2 roky. Výuka 4 semestrů dle harmonogramu studijního programu B0913P360023 Všeobecné ošetřovatelství, obhajoba závěrečné práce na závěr 4. semestru.
Další informace:Všeobecné ošetřovatelství (CŽV v rámci akreditovaných studijních programů)
Počet kreditů do CŽV zdravotnických pracovníků:Absolventům budou dle rozsahu realizované výuky přiděleny kredity v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.