Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Ošetřovatelská péče v pediatrii, dětská sestra - specializační vzdělávání
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Registrované všeobecné sestry

Vzdělávání je určeno pouze účastníkům vzdělávání registrovaných na specializační vzdělávání na NCO NZO.
Doba trvání / hodinová dotace:Prosinec 2021 – Září 2023 /240 h teoretické výuky + 320 h odborné praxe
Cena:16.800 Kč
Forma:kombinované
Organizace studia:organizace výuky – deset soustředění v průběhu 1,5 roku
Číslo akreditace:MZDR 62918/2016-3/ONP ze dne 6. 1. 2017, platnost akreditace do 31. ledna 2022
Garantující odborná katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Anotace:Studium připraví absolventy k výkonu povolání dětské sestry. Dětská sestra je schopna provádět, zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o dítě. poskytovanou novorozencům, dětem a adolescentům v rámci preventivní, diagnostické a léčebné péče. Podle § 57 vyhlášky č. 55/2011 Sb. vykonává činnosti při péči o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců a adolescentů, s výjimkou péče o děti, u kterých došlo k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí nebo mají patologické změny psychického stavu, které vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí.
Způsob ukončení studia:Splnění teoretické části specializačního vzdělávání je podmíněno absolvováním předepsaných modulů a témat. Každý jednotlivý modul je ukončen závěrečnou ústní zkouškou. Ukončením specializačního studia je atestační zkouška.
Výstupní doklad:diplom o specializaci, označení specializace Dětská sestra
Předpoklady pro přijetí:Úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání odborné způsobilosti všeobecná sestra.
V předcházejícím období nebo v průběhu specializačního studia je nutný výkon zdravotnického povolání v příslušném oboru specializace minimálně 1 rok z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně dva roky z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby od data přihlášení se k atestační zkoušce.
Přihlášky:ano
Přijímací řízení:ne
Uzávěrka přihlášek:průběžně dle naplnění kurzu, minimální počet přihlášených pro pořádání kurzu je 10, nejpozději do 30. listopadu 2021
Kontakt / další informace:doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Způsob platby:bankovním převodem (4 splátky)
Plán studia / rámcový harmonogram:
  • Základní modul - Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče (teorie: 1 týden)
  • Odborný modul 1 - Pediatrie a pediatrická ošetřovatelská péče (teorie: 3 týdny)
  • Odborný modul 2 - Dětská a dorostová psychiatrie (teorie: 1 týden)
  • Odborný modul 3 - Výchovná péče o děti (teorie: 1 týden)
Plán vzdělávání soubor pdf 0,17 MB
Další informace:Jedná se o teoretickou část specializačního vzdělávání. Praktickou část si účastníci domlouvají ve smluvních a akreditovaných pracovištích. Účastníci mají možnost započtení dříve absolvovaného studia.
informace
Počet kreditů do CŽV zdravotnických pracovníků:120 kreditů za teoretickou část + 59 kreditů za praktickou část