Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Kariérové poradenství prakticky
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, kteří mají zájem prohloubit a rozvíjet své znalosti, dovednosti a kompetence pro volbu povolání a plánování profesní dráhy žáků
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry (60 h přímé výuky + 30 h praxe)
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava; pátky (5-6hodinové bloky ve 14  denních intervalech)
Garantující odborná katedra:Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Eva Štefková, Ph.D.
Anotace:Obsah kurzu pokrývá témata, jež prohlubují a rozvíjejí dovednosti pedagogů uplatnit prakticky získané poznatky z oblasti plánování a volby profesní dráhy v procesu vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a v přímé poradenské práci s žáky v institucích počátečního vzdělávání.
Studium je členěno do 3 nezávislých a 1 závěrečného modulu, každý z nich obsahuje 2 bloky.
Studium obsahuje moduly:
  • Východiska kariérového poradenství, zabývá se kariérovým rozvojem, etapami kariérového poradenství a kompetencemi pro kariérové poradenství
  • Individuální poradenství, zabývá se psychodiagnostickými metodami a vedením rozhovoru v poradenství
  • Člověk a trh práce, zabývá se trhem práce, kariérním informováním a znevýhodněním na trhu práce
  • Poradenství ve školním prostředí, zabývá se skupinovou prací v poradenství a plánem poradenských aktivit
Způsob ukončení studia:Každý modul je ukončen splněním praktického úkolu, studium uzavře posluchač vytvořením vlastního plánu v prostředí školy a jeho obhajobou před komisí.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
Přihlášky:elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:po naplnění potřebné kapacity programu
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu (do poznámky je nutné uvést jméno studenta)
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB