Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:uchazeči o práci pedagogického charakteru v zájmovém vzdělávání dle § 17 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících…
Doba trvání / hodinová dotace:3 semestry / 184 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech.
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava (soboty co 14 dnů)
Garantující odborná katedra:Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Anotace:Studium je zaměřeno na vytváření všeobecné, odborné a zejména pedagogicko-psychologické způsobilosti s důrazem na rozvoj osobnosti pedagogického pracovníka prostřednictvím prožitkových aktivit psychoterapeutického a zájmového charakteru, které vedou k formování všech složek jeho osobnosti. V průběhu studia absolventi získají odborné znalosti z pedagogicko-psychologického základu s důrazem na sociální pedagogiku, pedagogiku volného času, zvládání problémového chování a vybrané oblasti psychologie. Dále si absolvent osvojí odborné dovednosti především z oblasti komunikačních strategií, zážitkové pedagogiky a řešení specifických a náročných pedagogických situací.
Způsob ukončení studia:obhajoba závěrečné práce, závěrečná komisionální zkouška z pedagogiky, psychologie a volitelné metodiky zájmové činnosti
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitou.
Přihlášky:elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV.
Uzávěrka přihlášek:Zájemci o studium budou zařazováni do programu až do naplnění jeho kapacity. Platí, že přihlášky budou vyřizovány podle času přijetí.
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu (do poznámky je nutné uvést jméno studenta)
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB