Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Hudební kreativita jako nástroj psychohygieny a osobnostního rozvoje
Fakulta / organizační jednotka:Fakulta umění OU
Cílová skupina:pedagogové ZUŠ, SUŠ, VOŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, psychologové, pedagogové volného času
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 91 hod.
Cena:15 000 Kč
Forma:prezenční
Organizace studia:pro podrobnější informace kontaktujte garantku programu Mgr. Annu Neuwirthovou, Ph.D., (muzikoterapeutka@gmail.com)
Číslo akreditace:MSMT- 918/2023-4-47
Garantující odborná katedra:Katedra teorie a dějin umění (Fakulta umění OU)
Anotace:Vzdělávací program je koncipován jako ucelený soubor základních znalostí a dovedností zaměřených na využití hudební kreativity jako nástroje psychohygieny a osobnostního rozvoje. Absolventi vzdělávacího programu získají bázi teoretických znalostí, které budou průběžně uvádět do praxe; kromě dovedností souvisejících se hrou na speciální hudební nástroje si osvojí nástroje psychohygieny a seberozvoje a získají vlastní zkušenost s aplikací relevantních technik v rámci modelových situací. Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy na uplatnění uvedených znalostí a dovedností v jejich vlastní profesní praxi.
Vzdělávací cíl:závěrečná zkouška
Způsob ukončení studia:osvědčení o absolvování kurzu
Předpoklady pro přijetí:každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyžadována zkušenost s aktivní hrou na hudební nástroj, s prací s lidmi, (základní) orientace ve vývojové psychologii, orientace v obecné pedagogice
Přihlášky:Přihlášku podá uchazeč elektronicky na webu OU (e-přihláška) nejpozději do 17. září 2023. Zkrácenou verzi přihlášky je nutné vytisknout (kliknout na ikonu Přehled – dále kliknout na ikonu: Verze pro tisk). Vytištěnou přihlášku podepsat, přiložit ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce. Vše zaslat poštou na adresu:
Fakulta umění, Ostravská univerzita
Studijní oddělení
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
nebo doručit osobně.
Přijímací řízení:přijímací zkouška proběhne formou pohovoru 25. - 26.. září 2023
Uzávěrka přihlášek:17. září 2023
Kontakt / další informace:Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.
Způsob platby:bankovním převodem
Vyučující:Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.
Další informace:podmínky přijetí ke studiu v programu CŽV soubor pdf 0,16 MB