Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Exkurze do zoo pro pedagogy
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Cena:1000 Kč (6 hodin)
Forma:prezenční
Organizace studia:Prezenční výuka bude probíhat v učebně KBE PřF OU a areálu ZOO a BP Ostrava. Pro účastníky kurzu bude zajištěn volný vstup do ZOO a BP Ostrava. Každý absolvent obdrží sborník shrnující teoretický základ kurzu.
Číslo akreditace:MSMT-21440/2022-2-675
Garantující odborná katedra:Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. RNDr. Jan Pluháček, Ph.D.
Anotace:Cílem teoretické části je poskytnout ucelený pohled na význam a především ochranářskou roli dnešních moderních zoo, kterou si mnohdy běžní návštěvníci ani neuvědomují. Součástí kurzu je představení nadnárodní asociace EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií), která svými regulemi zajišťuje vysoký chovatelský standart evropských chovů. Studující by měli dále být obeznámeni s funkcí a přínosem záchovných programů a dalších nástrojů, které napomáhají korigovat populace druhů v lidské péči pro zachování jejich zdraví a životaschopnosti.
Cílem exkurzní části kurzu je prohlídka zoo, kterou doplní postřehy a příklady z praxe ošetřovatelů 2, kurátorů a koordinátorů.
Předmět bude kromě výkladu doplněn také o diskuzi, která napomůže rozvinout a lépe vstřebat přijaté informace především v teoretické části, čímž bude zajištěno správné pochopení problematiky a případné šíření osvěty dalším generacím. Absolventům kurzu bude mimo to poskytnut sborník shrnující teoretickou část kurzu, který může dále sloužit jako metodická podpora při vlastní výuce.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:převodem z účtu, složenka, faktura
Vyučující:doc. RNDr. Jan Pluháček, Ph.D.,
Mgr. Andrea Garguláková
Plán studia / rámcový harmonogram:Teoretická část (2 hod):
Význam dnešních zoologických zahrad, Management chovů v zoo, EEP programy, zapojení se do mezinárodní spolupráce, IUCN SSC, regulace populací

Exkurzní část (4 hod):
Prohlídka zoo doplněná o výklad a příklady z praxe kurátorů, koordinátorů a ošetřovatelů, možnosti neinvazivního sledování zvířat