Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce II.
Fakulta / organizační jednotka:Katedra sociologie (Filozofická fakulta OU)
Cílová skupina:Studenti OU, TRUNI, STU
Doba trvání / hodinová dotace:104 vyučovacích hodin v tematických oblastech: analýza a řešení problémů, projektový management, adaptabilita a flexibilita, podnikavost, prezentační dovednosti, vyjednávání.
Forma:prezenční
Organizace studia:cvičení
Garantující odborná katedra:Katedra sociologie (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Anotace:Modul vznikl jako výstup projektu Interreg V-A SK-CZ „Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole“ 304011AZV9, který je určen studentům Ostravské univerzity, Trnavské univerzity a Slovenské technické univerzity. Výuková náplň modulu vychází z provedeného kvalitativního a kvantitativního výzkumu z inzerce firem a focus group, z nichž jasně vyplynulo, že zaměstnavatelé od vysokoškolských absolventů vedle odborných znalostí očekávají také další, tzv. přenositelné kompetence, které je mohou na trhu práce bonifikovat. Celkově šetření ukázalo aktuálně šest tematických bloků přenositelných pracovních kompetencí. Tento modul volně navazuje na modul PPK I. V tomto druhém modulu je věnována pozornost triádě:
  1. analýza a řešení problémů, projektový management,
  2. adaptabilita a flexibilita, podnikavost,
  3. prezentační dovednosti, vyjednávání.
Výuka probíhá ve spolupráci pedagogů všech tří univerzit a expertů z praxe.
Způsob ukončení studia:Závěrečná zkouška, která sestává ze závěrečné skupinové prezentace a obhajoby projektu.
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.
Předpoklady pro přijetí:
Přihlášky:od 1. října do 31. ledna. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Kontakt / další informace:Simona Ludwigová
Vyučující:Vyučující z katedry sociologie FF OU.
Další informace:V akademickém roce 2023/2024 bude modul nabízen pouze pro studenty OU, TRUNI a STU.