Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium pedagogiky pro učitele odborných uměleckých předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři
Fakulta / organizační jednotka:Fakulta umění OU
Cílová skupina:učitelé ZUŠ, středních uměleckých škol a konzervatoří
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 78 hod. přímé výuky v semestru
Cena:aktuální cena pro daný akademický rok soubor pdf
Forma:prezenční
Organizace studia:Pracovní dny, možnost využití on-line, oborové předměty dle individuální domluvy s pedagogy. Místo konání: Ostravská univerzita, Fakulta umění (budova F), Sokolská 17, 702 00 Ostrava.
Číslo akreditace:MSMT-21599/2020-3-486
Garantující odborná katedra:Katedra klávesových nástrojů (Fakulta umění OU)
Anotace:Cílem studia je doplnění pedagogické aprobace podle § 10 odst. 1 písm. a), g), h), i) a § 22 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pro učitele ZUŠ. Studijní plán obsahuje kombinaci pedagogických, didaktických a praktických předmětů souvisejících přímo s výukou v ZUŠ i konzervatoři. Kromě získané pedagogické aprobace student získá nejnovější metodické poznatky ve své oborové specializaci.
Způsob ukončení studia:závěrečná zkouška
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování kurzu, který držitele opravňuje k činnostem dle § 10 odst. 1 písm. a), g), h), i) a § 22 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb
Předpoklady pro přijetí:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Tyto dokumenty je nutné doručit na Studijní oddělení FU, Ing. Kataríně Běnkové osobně nebo poštou.
Přijímací zkouška bude vykonána formou pohovoru, je vyžadováno umělecké zvládnutí nástroje nebo zpěvu na úrovni 4. ročníku konzervatoře. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).
Přijímací řízení:září 2022
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2022
Kontakt / další informace:MgA. Martina Farana, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu
Vyučující:pedagogové Fakulty umění a Pedagogické fakulty OU
Další informace:MgA. Martina Farana, Ph.D.