Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozdílové studium speciální pedagogiky
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Studium je určeno studentům/absolventům bakalářského, popř. navazujícího magisterského studia pedagogického, psychologického zaměření, případně dalších studijních programů tzv. pomáhajících profesí, které nejsou považovány za příbuzné obory z hlediska přijetí k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky na PdF OU. Absolvováním rozdílového studia speciální pedagogiky (úspěšné ukončení všech studijních předmětů, úspěšná obhajoba práce a splnění podmínek závěrečného zkoušky) případný zájemce o navazující magisterské studium speciální pedagogiky na PdF OU splní podmínku příbuznosti absolvovaného předchozího bakalářského, popř. navazujícího magisterského studia.
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 152 hod.
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava; výukový den: sobota
Garantující odborná katedra:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Pedagogický poradce:PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Anotace:Účastníci rozdílového studia budou seznámeni se základními otázkami speciální pedagogiky jako předstupněm pro následné navazující magisterské studium speciální pedagogiky na PdF OU. Vzdělávací plán obsahuje souhrn základních speciálně pedagogických předmětů (např. Speciální pedagogika, Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství, Logopedie, Surdopedie, Psychopedie, Oftalmopedie a další). Východiskem pro pochopení zdravotních obtíží jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami je základní orientace v medicínské oblasti, proto jsou do plánu začleněny také předměty Biologie člověka a Psychopatologie. Nedílnou součástí studia je i asistentská praxe, díky které bude mít student možnost přímé práce s jedinci se speciálními potřebami.
Způsob ukončení studia:obhajoba závěrečné písemné práce a závěrečná zkouška z obsahu studia
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování rozdílového kurzu speciální pedagogiky
Předpoklady pro přijetí:Student/absolvent bakalářského, popř. navazujícího magisterského studijního programu zaměřeného na oblast učitelství, pedagogiky, psychologie nebo sociální práce. V případě nejasností o vhodnosti (vy)studovaného oboru se obraťte na pedagogického poradce.
Přihlášky:elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. potvrzení ze studijního oddělení o aktuálně probíhajícím studiu. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV. Na základě dodaných dokumentů bude rozhodnuto o zařazení/nezařazení do studia. Informace o zařazení/nezařazení obdrží uchazeč e-mailem do 31. července 2024. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do naplnění potřebné kapacity programu
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu (do poznámky je nutné uvést jméno studenta)
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB