Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
Doba trvání / hodinová dotace:3 semestry / 250 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, Fr. Šrámka 3, sobota (víkendové bloky)
Garantující odborná katedra:Katedra informačních a komunikačních technologií (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Anotace:Vzdělávacím cílem je získání a rozšíření kompetencí účastníka k metodickému vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti účelného využívání digitálních technologií ve vzdělávání, tvorby koncepčních dokumentů školy s ohledem na využívání ICT, kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb dle Standardu studia k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti IKT dle § 9 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Účastník získá kompetence pro vedení lidí k zavádění digitálních technologií do života školy a k jejich efektivnímu využívání pro výuku a učení žáků. Získá kompetence mentorské, koučovací a lektorské. Naučí se, jak řídit procesy a projekty související s integrací digitálních technologií do školního prostředí. Získá základní technologické znalosti v oblastní ICT ve školství.
Způsob ukončení studia:Vyhodnocení na základě přímé účasti na jednotlivých lekcích, splnění korespondenčních úkolů distanční části, obhajoby závěrečné práce a ústní zkoušky před komisí.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Dle §9, odst. 1 a) vyhlášky 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Přihlášky:e-přihláška
od počátku února
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:V tomto studiu je omezená kapacita. V případě zájmu přesahujícího 30 uchazečů, budou přednostně přijímáni učitelé, kteří aktuálně vyučují na 1. stupni ZŠ (doloží potvrzení). Při přijímání uchazečů bude vedle splnění výše uvedených předpokladů zohledňována doba přijetí přihlášky + dokládaných dokumentů.
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu).
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,47 MB