Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium k výkonu specializované činnosti – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
Doba trvání / hodinová dotace:3 semestry / 250 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava, sobota (víkendové bloky)
Garantující odborná katedra:Katedra informačních a komunikačních technologií (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Anotace:Vzdělávacím cílem je získání a rozšíření kompetencí účastníka k metodickému vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti účelného využívání digitálních technologií ve vzdělávání, tvorby koncepčních dokumentů školy s ohledem na využívání ICT, kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb dle Standardu studia k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti IKT dle § 9 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Účastník získá kompetence pro vedení lidí k zavádění digitálních technologií do života školy a k jejich efektivnímu využívání pro výuku a učení žáků. Získá kompetence mentorské, koučovací a lektorské. Naučí se, jak řídit procesy a projekty související s integrací digitálních technologií do školního prostředí. Získá základní technologické znalosti v oblastní ICT ve školství.
Způsob ukončení studia:vyhodnocení na základě přímé účasti na jednotlivých lekcích, splnění korespondenčních úkolů distanční části, obhajoby závěrečné práce a ústní zkoušky před komisí
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:dle §9, odst. 1 a) vyhlášky 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Přihlášky:e-přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:po naplnění potřebné kapacity programu
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu (do poznámky je nutné uvést jméno studenta)
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB