Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace v oblasti speciální pedagogiky se zaměřením na poradenství
Fakulta / organizační jednotka:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU),
Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Učitelé a další pedagogičtí pracovníci ve školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Doba trvání / hodinová dotace:4semestry / 360 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Pedagogická fakulta Ostravské univerziya, Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava
Garantující odborná katedra:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Igor Hampl, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Igor Hampl, Ph.D.
Anotace:Koncepce studia vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání nabízí ucelené teoretické poznatky, vycházející ze speciální pedagogiky, kdy jejich rámec zahrnuje mimo jiné také potřebný medicínský i psychologický základ a základy metodologie speciálněpedagogické vědy, včetně praxeologické roviny studované disciplíny. Studium speciální pedagogiky zaměřené na poradenství představuje studium základů dílčích oborových specializací, ke kterým náleží psychopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, somatopedie, specifické poruchy učení a chování, etopedie a kombinované postižení. Dále jsou tyto základní poznatky rozšířeny o problematiku speciálněpedagogického poradenství, diagnostiky a intervence a vedou tak k získání profesních poradenských kompetencí ve volených specializacích.

Absolvováním vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání absolventi získají teoretické znalosti a vědomosti i praktické dovednosti, díky kterým se budou orientovat ve speciálněpedagogických poradenských, diagnostických a intevenčních činnostech, procesech a mechanizmech. Získají schopnost plánovat, realizovat a vyhodnocovat speciálně pedagogickou diagnostiku, poskytovat poradenské služby směrem k zákonným zástupcům i školám, vzdělávajícím žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a erudovaně intervenovat jako speciální pedagogové - poradci v rámci speciálně pedagogických činností.
Způsob ukončení studia:Závěrečná zkouška ze speciální pedagogiky, speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství, předmětu vybrané specializace a obhajoby závěrečné práce
Výstupní doklad:Osvědčení o rozšíření odborné kvalifikace v oblasti speciální pedagogiky se zaměřením na poradenství
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy akreditovaných magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřených na pedagogiku předškolního věku nebo na přípravu učitelů ZŠ nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ nebo na přípravu vychovatelů či studijního programu pedagogika.
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky. Podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání je nutno zaslat na CDV! Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě poplatku za přijímací řízení. Program bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 30. června daného roku, popřípadě možnost prodloužení přijímacího řízení.
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,47 MB