Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Ošetřovatelská péče v psychiatrii - specializační vzdělávání
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:registrované všeobecné sestry
Doba trvání / hodinová dotace:teoretická výuka: 380 h (300 h teorie + 80 h praktických cvičení)
Cena:21.000 Kč
Forma:kombinované
Organizace studia:organizace výuky – 12 soustředění v průběhu 1-2 let s navazující praktickou výukou
Číslo akreditace:MZDR 36777/2020-5/ONP ze dne 10. 12. 2020, platnost akreditace do 31. prosince 2025
Garantující odborná katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
Anotace:Studium připraví absolventy ke získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro péči v psychiatrii. Sestra pro péči v psychiatrii vykonává u dospělého pacienta činnosti podle § 54 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a dále poskytuje specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům s jednotlivými duševními poruchami.
Vzdělávací cíl:Splnění teoretické části specializačního vzdělávání je podmíněno absolvováním předepsaných modulů a témat. Každý jednotlivý modul je ukončen závěrečnou zkouškou. Ukončením specializačního studia je atestační zkouška.
Způsob ukončení studia:diplom o specializaci, označení specializace Sestra pro péči v psychiatrii
Předpoklady pro přijetí:Úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání odborné způsobilosti všeobecná sestra. V předcházejícím období nebo v průběhu specializačního studia je nutný výkon zdravotnického povolání v příslušném oboru specializace minimálně 1 rok z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně dva roky z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby od data přihlášení se k atestační zkoušce.
Přihlášky:ano
Přijímací řízení:ne
Uzávěrka přihlášek:průběžně dle naplnění kurzu, minimální počet přihlášených pro pořádání kurzu je 10
Kontakt / další informace:Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
Způsob platby:bankovním převodem (5 splátek)
Plán studia / rámcový harmonogram:
  • Základní modul – Role specialistky v poskytování zdravotních služeb (teorie: 1 týden)
  • Odborný modul 1 – Úvod do ošetřovatelské péče v psychiatrii (teorie a praktická cvičení: 3 týdny)
  • Odborný modul 2 – Psychosociální dovednosti (teorie a praktická cvičení: 2 týdny)
  • Odborný modul 3 – Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii (teorie a praktická cvičení: 4 týdny)
  • Odborný modul 4 – Komunitní péče (teorie a praktická cvičení: 2 týdny)
Další informace:Jedná se o teoretickou část specializačního vzdělávání, která se skládá z teoretické výuky a praktických cvičení. Odbornou praxi si účastníci domlouvají ve smluvních a akreditovaných pracovištích. Účastníci mají možnost započtení dříve absolvovaného studia.
Počet kreditů do CŽV zdravotnických pracovníků:190 kreditů teoretická část (148 kr. teorie + 42 kr. praktická cvičení)