Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Sestra pro intenzivní péči – specializační vzdělávání
Fakulta / organizační jednotka:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Cílová skupina:registrované všeobecné sestry
Doba trvání / hodinová dotace:560 hod teoretické a praktické výuky, optimální doba 18-24 měsíců
Cena:16.800,- Kč (v 5 splátkách za jednotlivé moduly)
Forma:kombinovaná forma modulového způsobu vzdělávání
Organizace studia:7 týdenních soustředění v průběhu 1,5-2 let
Číslo akreditace:MZDR, č.j. 36727/2017-2/ONP
Garantující odborná katedra:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.,
PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Pedagogický poradce:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Anotace:Vzdělávací program zajišťuje teoretickou část k získání specializované způsobilosti specializačního vzdělávacího programu Intenzivní péče se zaměřením na roli sestry pro intenzivní péči. Cílem vzdělávacího programu je připravit všeobecné sestry pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty starší 10 let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí. Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou podle § 60 zákona č. 96/2004 Sb., před oborovou komisí, kterou jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, na návrh profesních sdružení, odborných společností a akreditovaných zařízení.
Způsob ukončení studia:Splnění teoretické části specializačního vzdělávání je podmíněno absolvováním předepsaných modulů. Každý jednotlivý modul je ukončen závěrečnou ústní, event. praktickou zkouškou. Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou podle § 60 zákona č. 96/2004 Sb., před oborovou komisí, kterou jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, na návrh profesních sdružení, odborných společností a akreditovaných zařízení.
Výstupní doklad:Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle Zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon č. 96/2004 Sb.“). Specializační vzdělávání nemusí být uskutečňováno při výkonu povolání, účastník vzdělávání však musí před přihlášením se k atestační zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou § 56 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb.
Předpoklady pro přijetí:Úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání odborné způsobilosti všeobecná sestra. V průběhu specializačního studia je nezbytné vykonávat zdravotnické povolání v příslušném oboru specializace minimálně 12 měsíců z období posledních 6-ti let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 24 měsíců výkonu zdravotnického povolání z období 6-ti let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby od data k přihlášení se k atestační zkoušce.
Přihlášky:ANO, zaslat na NCONZO
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:průběžně dle naplnění kurzu
Kontakt / další informace:Bc. Nikola Šťastná,
PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Způsob platby:převodem na účet (5 splátek)
Platba bude provedena po oznámení o zařazení do specializačního vzdělávání – doklad o platbě jednotlivých modulů bude předložen při zahájení výuky
Vyučující:MUDr. Jiří Bílek,
MUDr. Petr Beneš,
MUDr. Jan Divák, Ph.D.,
PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D.,
Mgr. Tomáš Glac,
Mgr. Kateřina Hašová, ,
MUDr. Ivo Horák, ,
Kateřina Horáková,
Mgr. Marek Nytra,
MUDr. Jan Jahoda,
MUDr. Jaroslav Jackanin,
MUDr. Renáta Ječmínková, ,
MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.,
Mgr. Markéta Kočí,
MUDr. Radmila Koděrová,
MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn, ,
MUDr. Christian Kufa,
Mgr. Eva Lapčíková,
Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.,
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.,
Mgr. Renáta Morávková,
MUDr. Jan Neiser,
MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D., MSc.,
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.,
PhDr. Sabina Psennerová, PhD.,
MUDr. Jan Stigler,
MUDr. Igor Satinský, Ph.D.,
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D., ,
MUDr. Silvana Stiglerová,
PhDr. Dana Stretová, Ph.D.,
MUDr. Tomáš Schichel,
MUDr. Jiří Štětinský, Ph.D.,
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.,
PhDr. Andrea Polanská,
MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.,
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:

základní modul - Organizační a metodické vedení ošetřovatelské péče

odborný modul 1 - Úvod do intenzivní medicíny, podpora života (2 týdny teorie, 1 týden praxe)

odborný modul 2 - Intenzivní péče v klinických oborech (2 týdny teorie, 2 týdny praxe)

odborný modul 3 - Diagnostické, terapeutické a ošetřovatelské výkony v anesteziologii a intenzivní medicíně (1 týden teorie, 1 týden praxe)

odborný modul 4 - Vybrané kritické stavy v intenzivní medicíně (1 týden teorie, 1 týden praxe)

odborný modul 5 - Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení (2 týdny = 80 hodin)

Další informace:Jedná se o teoretickou část specializačního vzdělávání. Praktickou část mají účastníci možnost dohodnout na akreditovaných klinických pracovištích Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici v Ostravě a Anesteziologicko-resuscitačním oddělení Městské nemocnice Ostrava.
Počet kreditů do CŽV:
Počet kreditů do CŽV zdravotnických pracovníků:140 kreditů teoretická část