Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Certifikovaný kurz – Sestra v intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Všeobecná sestra
Doba trvání / hodinová dotace:1 rok, tj. 340 hodin
  • 80 h teorie – výuka probíhá na Lékařské fakultě univerzity Ostrava a NCO NZO Brno
  • 40 h simulace – simulační centrum FN Brno
  • 220 h praxe – lze absolvovat ve FN Ostrava a FN Brno
Cena:4.600,- Kč / cena za výukový modul teorie na LFOU. Celkové náklady na 1 účastníka jsou kalkulovány na 23.633,- Kč.

Teorie a simulace – 11.633 Kč

Praxe – 12.000 Kč (u zaměstnanců FN Ostrava a FN Brno se cena za praxi odečítá)
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná
Garantující odborná katedra:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Pedagogický poradce:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Anotace:Akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Cílem studia – připravit anesteziologickou sestru pro vykonávání vybraných činností v oboru anesteziologie. Absolvent certifikovaného kursu získá zvláštní odbornou způsobilost pro provádění níže vyjmenovaných činností. Výuka bude probíhat v Ostravě a Brně. V rámci specializačního vzdělávání sester v intenzivní péči je anesteziologii věnována pouze omezená časová dotace, která poskytuje základní informace z oboru anesteziologie. Klinická praxe však vyžaduje schopnost sestry samostatně řešit situace v průběhu anesteziologické a algeziologické péče. Cílem certifikovaného kurzu je doplnění obsahu vzdělání o vědomosti a praktické dovednosti, které potřebuje sestra vykonávající navrhované činnosti samostatně. Takto kvalifikovaně připravení pracovníci by umožnili efektivnější využití anesteziologického týmu v podmínkách klinické praxe.
Způsob ukončení studia:Ústní zkouška – červen 2023, certifikát o absolvování
Přihlášky:ano
Podávají se elektronicky přes e-přihlášku
Přihlášku můžete podat od 31. května 2021 do 31. srpna 2021
Přijímací řízení:ne
Uzávěrka přihlášek:do 31. srpna 2021

Požadavky pro přijetí: 3 roky praxe na úseku anestezie
Dokončené specializační vzdělání v oboru Intenzivní péče
Kontakt / další informace:Hana Nezmarová
Způsob platby:převodem na účet
Vyučující:prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Plán studia / rámcový harmonogram:Termíny výuky:
Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během let 2021-2023. Předpokládané termíny soustředění:
  1. Soustředění - LFOU - 18. - 22. října 2021
  2. Soustředění - NZO NCO - 14.- 8. února 2022
  3. Soustředění - FN Brno – červen 2022, únor 2023
  4. Soustředění – červenec 2022, duben 2023
Studium bude otevřeno pro minimální počet 15 účastníků.
Další informace:Podrobná anotace:

Akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Cílem studia – připravit anesteziologickou sestru pro vykonávání vybraných činností v oboru anesteziologie. Absolvent certifikovaného kursu získá zvláštní odbornou způsobilost pro provádění níže vyjmenovaných činností. Výuka bude probíhat v Ostravě a Brně.
V rámci specializačního vzdělávání sester v intenzivní péči je anesteziologii věnována pouze omezená časová dotace, která poskytuje základní informace z oboru anesteziologie. Klinická praxe však vyžaduje schopnost sestry samostatně řešit situace v průběhu anesteziologické a algeziologické péče. Cílem certifikovaného kurzu je doplnění obsahu vzdělání o vědomosti a praktické dovednosti, které potřebuje sestra vykonávající navrhované činnosti samostatně. Takto kvalifikovaně připravení pracovníci by umožnili efektivnější využití anesteziologického týmu v podmínkách klinické praxe.

Nové činnosti:

Předoperační péče
Sestra odebírá předoperační anesteziologickou anamnézu (alergie, fyziologické funkce, posouzení obtížnosti zajištění dýchacích cest, chrup, základní posouzení oblasti pro event. neuraxiální analgezii či anestezii, poučení o pooperačním chování a nutné péči), sestra indikuje nutná předoperační vyšetření, žádost o konziliární vyšetření, sestra vše provádí na základě stanovených standardů, celé vyšetření uzavře anesteziolog.

Operační péče
Z pověření anesteziologa anesteziologická sestra samostatně monitoruje průběh celkové anestezie nebo regionální anestezie u elektivních výkonů pacientů ASA I, II, v mezích stanovených ordinací lékaře sestra aplikuje léčivé přípravky podávané v rámci anestézie, sestra vyhodnotí situace, kdy je povinna volat anesteziologa, sestra provádí zápisy do anesteziologického záznamu v rozsahu daném pověřením.

Pooperační péče
Sestra samostatně monitoruje a hodnotí stav pacienta v rámci postanestetické péče, v mezích stanovených ordinací lékaře řeší komplikace, v mezích stanovených ordinací lékaře propouští pacienta z dospávacího pokoje na oddělení.

Léčba bolesti
Monitoruje pooperační léčbu akutní bolesti, v mezích stanovených ordinací lékaře upravuje sestra analgetickou léčbu, provádí odstranění epidurálního katétru zavedeného z důvodu analgezie.

Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.