Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Povodně a sucho a možnosti jejich předpovídání
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol. Kurz je určen učitelům nejen aprobace matematiky, ale i jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Kurz bude zaměřen na představení současných trendů a technologií v oblasti hydrologie, která obecně zkoumá výskyt a pohyb vody v přírodě. A to jak vody povrchové, tak vody pod povrchem včetně vody podzemní. Ta interaguje s ostatními složkami krajinné sféry včetně půd či vegetace, je tedy zjevné, že průběh a význam povodňových událostí či epizod sucha jsou minimálně zčásti těmito faktory ovlivněny. Na jedné straně máme tedy tolik diskutovanou globální změnu klimatu, na straně druhé pak lokální či regionální krajinnou strukturu a její změny v prostoru a čase. Kurz si klade za cíl pomoci jeho absolventům pochopit, jaké vazby mezi atmosférou, hydrosférou a krajinou existují a jak je můžeme matematicky vyjádřit, analyzovat, simulovat a zejména predikovat. K tomu ve výzkumu a praxi slouží specializované softwarové prostředky z oblasti GIS (geografické informační systémy) a matematických modelů, které využívají analytické a numerické metody pro simulaci a predikci chování přírodních systémů. Krom teoretického zázemí bude demonstrována i reálná práce v těchto SW, např. simulace povrchového a podzemního odtoku z povodí, simulace změny vlhkosti v půdě nebo simulace rozlivů vody v krajině za povodní. V neposlední řadě budou předvedeny a diskutovány freeware a open source programy, které umožní zájemcům o danou problematiku provádět analýzy a simulace tohoto typu bez nutnosti investice do softwarového vybavení.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude seznámení s aktuálními trendy ve využití matematických metod v hydrologii, hydraulice a krizovém řízení spolu s praktickými aspekty využití těchto metod ve specializovaných počítačových programech se zaměřením na rozvoj vědomostí a dovedností tohoto typu u žáků SŠ a druhého stupně ZŠ.