Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Předpověď počasí
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol. Kurz je určen učitelům nejen aprobace matematiky, ale i jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Velké povodně patří v České republice k nejčastěji se vyskytujícím přírodním katastrofám způsobující materiální škody a ztráty na lidských životech. Činnost předpovědní povodňové služby ČHMÚ je ve vztahu ke krizovému řízení důležitým článkem v řadě opatření prováděných k ochraně před povodněmi, která napomáhají eliminovat negativní dopady těchto přírodních událostí. Zejména informuje o aktuálních stavech na tocích, o nebezpečí vzniku povodně a o vývoji hydrometeorologické situace. Aktuální trendy v této problematice cílí v současné době hlavně směrem k variantním a pravděpodobnostním hydrologickým předpovědím. S tím jsou spojeny obrovské objemy vstupních dat a zároveň se kladou nároky na jejich rychlé zpracování a následné snadné využití. Nasazení většího počtu hydrologických modelů využívající rozdílné metody výpočtu a rozšíření počtu numerických předpovědních modelů počasí zvyšuje množství vytvářených předpovědí, které významně napomáhají při rozhodování o včasném vydání výstražných zpráv před nebezpečným hydrologickým jevem. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s činností předpovědní povodňové služby ČHMÚ, možnostmi využití moderních nástrojů, jako jsou geografické informační systémy, hydrologické modely a databázové systémy v činnostech hydrologické prognózy ČHMÚ včetně praktických ukázek.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:Mgr. Ondřej Kosík
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude seznámení učitelů SŠ a 2. stupně ZŠ s aktuálními trendy ve využití hydrologických modelů pro tvorbu deterministických, variantních a pravděpodobnostních hydrologických předpovědí pro potřeby krizového řízení.