Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Gamifikace a game-based learning ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol. Kurz je určen učitelům nejen aprobace matematiky, ale i jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 Kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Kurz bude zaměřen na představení gamifikace a game-based learningu jako nových výukových metod, které účinně propojují formální výuku (ve škole) s neformálním vzděláváním žáků ve volném čase. Jedná se o zabudování strategie skóre systému (každý učitel uděluje nějakým způsobem „bonusy“ v podobě červených bodů, malých známek atd.) do herního příběhu, který žáci hrají ve volném čase. V rámci příběhu plní různé úkoly, a to nejen doma, ale ve svém okolí-například musí vypočíst GPS souřadnice nějaké zprávy, tu pak jít někde v okolí školy najít, rozluštit a splnit úkol. Plnění úkolů je pak ve hře posouvá dále do dalších úrovní. Tato metoda má celou řadu výhod:
  • nenarušuje plnění ŠVP, protože realizace je v mimoškolním čase,
  • vybízí k mezipředmětovým vazbám (umístění indicií může být doprovázeno informacemi o historii místa, nebo jeho geografické lokaci, úkoly mohou být i dlouhodobé – například na daném místě získají semínka rostliny, kterou pak doma musí vypěstovat atd.),
  • posiluje spolupráci školy a rodiny – rodiče mohou být do příběhu funkčně zapojeni,
  • vytváří prostředí pro nadané žáky i žáky slabší (různorodost úkolů dá prostor pro seberealizaci každého jednotlivce), navíc děti mohou plnit úkoly v týmech a posiluje kolektiv,
  • rozvíjí zájem obecně o dění kolem sebe, speciálně pak pokud jsou úkoly zaměřené přírodovědně, rozvíjí polytechnické myšlení žáků,
  • konfrontace s realitou je učí vidět mezi jevy vzájemné vazby, sekundárně se mohou dovědět o celé řadě dalších zajímavostí,
  • rozvíjí fantazii dětí,
  • vytváří „živou atmosféru“ ve třídě, kdy dobrý příběh vtáhne do děje každého žáka bez nutnosti „povinovat je“ plněním nějakých úkolů.
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:
TémaPočet hodin prezenční
Gamifikace a game-based learning ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů 4
Celkem4