Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Pedagogické studium pro asistenta pedagoga
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1f) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a § 3, odst. 2 b) vyhlášky 317/2005 S., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Doba trvání / hodinová dotace:120 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fráni Śrámka 3, Ostrava Mariánské Hory
Číslo akreditace:29029/2017-1-1154
Garantující odborná katedra:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant:PaedDr. Tomáš Bouda
Pedagogický poradce:PaedDr. Tomáš Bouda
Anotace:Absolvent si osvojí znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga. Účastníci:
  • dokáží použít vybrané didaktické a diagnostické metody a postupy v práci asistenta pedagoga
  • osvojí si znalostí a dovedností v oblasti obecné, vývojové a sociální psychologie s akcentem na psychologii dítěte a dospívajícího, resp. patopsychologie a příbuzných oborů
  • získá základní komunikační dovednosti nutné pro podpůrné pedagogické činnosti
  • orientuje se v konkrétních jevech, které jsou časté a typické pro práci asistenta pedagoga v běžné třídě.
Způsob ukončení studia:závěrečná zkouška s obhajobou závěrečné práce
Výstupní doklad:osvědčení o pedagogické způsobilosti pro kvalifikovaný výkon pedagogické praxe
Předpoklady pro přijetí:úplné střední vzdělání s maturitou
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku do konce dubna
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 30. dubna daného roku