Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium chemie – rozšíření o další předmět
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:3 roky (6 semestrů) / 414 vyučovacích hodin
Cena:45 000 Kč při počtu 7 účastníků
52 500 Kč při počtu 6 účastníků
63 000 Kč při počtu 5 účastníků
Cena u e-přihlášky je nastavena na 45 000 Kč za celé studium, v případě, že by bylo méně účastníků, bude cena upravena.
Studium je hrazeno ve třech splátkách za každý akademický rok zvlášť.
Forma:kombinované
Organizace studia:Prezenční výuka kombinovaná s distanční s využitím LSM Moodle a MS Teams.
Výuka je realizována zpravidla v pátek (celý den), praktická cvičení v laboratoři zpravidla blokově v sobotu.

Plánované místo konání:
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:probíhá akreditace
Garantující odborná katedra:Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.,
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Pedagogický poradce:RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Anotace:Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání učitelství o kvalifikaci učitele chemie tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat chemii na SŠ nebo ZŠ.
Způsob ukončení studia:Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.
Výstupní doklad:Absolventi studia získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky.
O přijetí ke studiu rozhoduje garant studia.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

E-přihlášku vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2024
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura
V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání.
Vyučující:pracovníci Katedry chemie PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:Anorganická chemie
Badatelské metody ve vzdělávání
Didaktika chemie 1
Didaktika chemie 2
Experiment ve výuce chemie
Fyzikální chemie
Chemické výpočty
Laboratorní cvičení z analytické chemie
Laboratorní cvičení z biochemie
Laboratorní technika
Metody fyzikální chemie
Obecná chemie
Organická chemie
Preparativní anorganická chemie
Preparativní organická chemie
Průmyslová chemie pro učitele chemie
Technika experimentální práce 1
Technika experimentální práce 2
Vybrané problémy z didaktiky chemie 1
Vybrané problémy z didaktiky chemie 2
Základy biochemie
Základy analytické chemie