Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium chemie – rozšíření o další předmět
Fakulta / organizační jednotka:Centrum celoživotního vzdělávání (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:6 semestrů / 410 vyučovacích hodin
Cena:30 000,- Kč
Forma:
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, specializované učebny katedry chemie. Výuka bude probíhat v jednotlivých semestrech podle stanoveného rozvrhu hodin v pátek odpoledne (popř. bude organizovaná blokově).
Číslo akreditace:MSMT – 15561/2019-1-497
Garantující odborná katedra:Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Anotace:Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele chemie tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat chemii na SŠ nebo ZŠ.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studijní kurz je určen absolventům vysokoškolského studia učitelství pro ZŠ a SŠ nebo absolventům jiných vysokých škol s doplňkovým pedagogickým studiem.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška). Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2021
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura. V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání. Částku lze hradit ve 3 splátkách v termínech uvedených ve smlouvě o studiu.
Vyučující:Pracovníci Katedry chemie PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:
 1. Anorganická chemie
 2. Didaktika chemie 1
 3. Didaktika chemie 2
 4. Experiment ve výuce chemie
 5. Fyzikální chemie
 6. Chemické výpočty
 7. ICT ve výuce chemie
 8. Laboratorní cvičení z analytické chemie
 9. Laboratorní cvičení z biochemie
 10. Laboratorní technika
 11. Metody fyzikální chemie
 12. Možnosti motivace a popularizace v chemii
 13. Návykové látky
 14. Obecná chemie
 15. Organická chemie
 16. Preparativní anorganická chemie
 17. Preparativní organická chemie
 18. Technika experimentální práce 1
 19. Technika experimentální práce 2
 20. Základy biochemie
 21. Základy analytické chemie