Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Nutriční terapeut – kombinovaná forma
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním.
Nutriční terapeuti, nutriční asistenti.
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 2 roky ve formě CŽV (obsah studijního plánu je shodný s obsahem studia oboru) + 2 semestry / 1 rok (bez úhrady) podle studijního plánu bakalářského studia příslušného oboru.
Cena:1 semestr/ 16 000,- Kč, splatnost před zahájením semestru
Forma:kombinované
Organizace studia:Výuka probíhá v českém jazyce, bloková výuka, probíhá v pátky a soboty podle sestaveného rozvrhu hodin.
Garantující odborná katedra:Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta OU)
Garant:doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Pedagogický poradce:Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Anotace:Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru, po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat v řádném studiu zvoleného oboru a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (podmínky přijímacího řízení jsou pro uchazeče zveřejněny na webových stránkách Lékařské fakulty). Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Způsob ukončení studia:Ukončení dvouletého programu CŽV: Po splnění všech povinností daných studijním plánem celoživotního vzdělávání je vzdělávání zakončeno obhajobou závěrečné práce. Výstupem je získání OSVĚDČENÍ / CERTIFIKÁT o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
Výstupní doklad:OSVĚDČENÍ / CERTIFIKÁT o úspěšném absolvování programu celoživotního vzdělávání
Předpoklady pro přijetí:Pokračování ve studiu: V případě úspěšného absolvování přijímacího řízení, jehož podmínky jsou pro studenty programu CŽV zveřejněny na webových stránkách fakulty, pokračuje student v bezplatném absolvování kombinovaného studia stejného studijního oboru se statutem řádného studenta VŠ. Výstupem je získání bakalářského titulu v oboru Nutriční terapeut, a to po úspěšném splnění všech studijních povinností, státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské práce.
Přihlášky:Podávají se elektronicky, přes e-přihlášku ke studiu.

Přihlášky můžete podat pouze v období od 1. července 2019 do 15. srpna 2019. Po zadání přihlášky vytisknete zkrácený štítek, který zašlete s těmito povinnými přílohami (pokud jste již nezaslali):na adresu:
Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19, 703 00, Ostrava 3
Přijímací řízení:NE (v případě zájmu o zařazení uchazeče do celoživotního vzdělávání bude vyhotoveno písemné stanovisko na základě bodového výsledku přijímací zkoušky, který zároveň určí jeho celkové pořadí a kapacita daného oboru.)

ANO (v případě, nebude-li naplněna kapacita CŽV programu uchazeči, bude nabídnut i jiným uchazečům splňujícím předpoklady k přijetí a jež nebyli uchazeči přijímacího řízení pro AR 2019/2020) – forma (písemný test z biologie, chemie, 2. září 2019)
Uzávěrka přihlášek:15. srpna 2019
Kontakt / další informace:Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Způsob platby:Platba za studium je realizována převodem z účtu. Pokyny k platbě jsou specifikovány ve smlouvě ke vzdělávání ve studiu CŽV Nutriční terapeut. Platba musí být uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti (obvykle před zahájením semestru).
Vyučující:akademici LF OU,
externí vyučující z praxe
Plán studia / rámcový harmonogram:Zahájení studia v září 2019, harmonogram studia je daný studijním plánem bakalářského studijního oboru Nutriční terapeut v kombinované formě.
Další informace:Nutriční terapeut - kombinovaná forma studia