Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Nutriční terapie – kombinovaná forma
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním.
Nutriční terapeuti, nutriční asistenti.
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry
Cena:1 semestr/ 16 000,- Kč, splatnost před zahájením semestru
Forma:kombinované
Organizace studia:Vzdělávání probíhá v českém jazyce, vzdělávání v blocích, probíhá v pátky a soboty podle rozvrhu hodin, souvislá praxe na základě smluvního zajištění
Garantující odborná katedra:Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Anotace:Vzdělávání programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou jsou stanoveny předměty, po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat v řádném studiu zvoleného programu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (podmínky přijímacího řízení jsou pro uchazeče pro daný akademický rok zveřejněny na webových stránkách Lékařské fakulty). Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Způsob ukončení studia:Ukončení dvouletého programu CŽV: Po splnění všech povinností daných studijním plánem celoživotního vzdělávání je vzdělávání zakončeno obhajobou závěrečné práce.
Výstupní doklad:OSVĚDČENÍ / CERTIFIKÁT o úspěšném absolvování programu celoživotního vzdělávání
Předpoklady pro přijetí:Pokračování ve studiu: V případě úspěšného absolvování přijímacího řízení, jehož podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty, pokračuje účastník CŽV už jako student v bezplatném absolvování kombinovaného studia akreditovaného studijního programu Nutriční terapie se statutem řádného studenta VŠ. Výstupem je získání bakalářského titulu v programu Nutriční terapie, a to po úspěšném splnění všech studijních povinností, státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské práce.
Přihlášky:Podávají se elektronicky, přes e-přihlášku ke studiu.

Přihlášky můžete podat pouze v období od 10. září 2020 do 13. září 2020. Po zadání přihlášky vytisknete zkrácený štítek, který zašlete s těmito povinnými přílohami (pokud jste již nezaslali):na adresu:
Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19, 703 00, Ostrava 3
Přijímací řízení:NE (v případě zájmu o zařazení uchazeče do celoživotního vzdělávání bude vyhotoveno písemné stanovisko na základě bodového výsledku přijímací zkoušky, který zároveň určí jeho celkové pořadí a kapacita daného vzdělávání)

ANO (v případě, nebude-li naplněna kapacita CŽV programu uchazeči, bude nabídnut i jiným uchazečům splňujícím předpoklady k přijetí a jež nebyli uchazeči přijímacího řízení pro AR 2020/2021) – forma
(písemný test z biologie, chemie, 1. září 2020)
Uzávěrka přihlášek:13. září 2020
Kontakt / další informace:Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Způsob platby:Platba za vzdělávání je realizována převodem z účtu. A to až na základě přijetí do programu CŽV Vám bude zaslána smlouva k vzdělávání v programu CŽV, kde budou uvedeny platební údaje. V případě neuhrazení poplatku v termínu, nebudete do programu CŽV zařazeni.
Vyučující:Akademici LF OU, externí vyučující z praxe
Plán studia / rámcový harmonogram:Vzdělávání bude zahájeno v září 2020
Nutriční terapie CŽV – kombinovaná forma