Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogové 1. stupně, asistenti pedagogů, rodiče připravující se na domácí vzdělávání
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry (24 h přímé výuky + konzultace)
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Soboty - 6hodinové bloky ve 14 denních intervalech; Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 70900 Ostrava
Garantující odborná katedra:Katedra matematiky s didaktikou (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Pedagogický poradce:RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Anotace:Účastníci kurzu pro učitele Hejného metody vyučování matematice na 1. stupni ZŠ se v průběhu kurzu zaměří na (a) seznámení se se základními matematickými prostředími na takové úrovni, aby mohli začít vyučovat matematiku metodou VOBS, aby úlohy z jednotlivých prostředí uměli sami řešit, (b) principy výuky Hejného metodou tak, aby uměli vést žáky objevitelskou cestou a uměli individualizovat výuku, tj. formulovat úlohy přiměřené obtížnosti pro každého žáka, (c) rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl.
Způsob ukončení studia:bude upřesněno
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:U učitelů: Kvalifikace učitele 1. stupně ZŠ dle § 8 zákona 563/2004 Sb.
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech